Шрифт

Акафисты Праздникам

Акафист Воскресению Христову

Акафист Воскресению Христову
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Возбранный Воеводо, Господи Небесе и зем­ли, победно благодарственное пение прино­сим Тебе, раби Твои, во ад ныне сшедшему и с Собою вся воскресившему, и наше из­бавление празднующе, светло вопием:

Хрис­тос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 1

Ангел Господень, в вечер субботний в трусе велии сошед с Небесе, отвали камень от дверий гроба Иисусова и седяще на нем. От страха его сотрясошася стрегущии и быша яко мертви. Мы же Воскресшему Живому Богу с мироносицами покланяемся и Пасху тайную благовествуем, вопиюще:

Христос воскресе, и князи адстии падоша.

Христос воскресе, и устрашишася вратницы адовы.

Христос воскресе, и сокрушишася врата мед­ная.

Христос воскресе, и твердыни адовы положишася в запустение.

Христос воскресе, и смерть рыдает.

Христос воскресе, и ад, стеня, вопиет:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 2

Видяще Мария Магдалина, и Мария Иаковля, и Саломия юношу во гробе Иисусове, одеяна во одежду белу и седяща в десных, ужасошася. Он же глагола к ним: «Иисуса Распятаго ищете? Несть зде, воста бо, якоже рече. Приидите, видите место, идеже лежа Господь, и скоро шедше рцыте учеником Его:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

Икос 2

Разум неразумеваемый разумети ищуще, Петр и другий ученик течаста ко гробу и, вшедше в онь, видеша ризы едины лежаща и сударь, иже бе на главе Иисусове, не с ризами лежащъ, но особь свит на единем месте, веровавше же, возопиша с веселием:

Христос воскресе, и вся тварь радуется.

Христос воскресе, Небеса да веселятся. Хрис­тос воскресе, и сликовствуют нам Ангели.

Христос воскресе, и просветишася преис­подняя.

Христос воскресе, воскликнем с ве­селием, от смерти спасеннии. Пойте же Господеви вся земля:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 3

Силою свыше облече Господь Своя ученики по Воскресении. Тии же идоша в Галилею, в гору, аможе повеле им Иисус, и пришедшим им глагола Иисус: «Дадеся Ми всяка власть на Небеси и на земли. Шедше убо, научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам». Тии же поклонишася Ему, зовуще:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 3

Имущи в сердце своем любовь к Учителю, Мария Магдалина стояще у гроба вне, пла­чущи, и Воставшаго из мертвых видящи, яко вертоградаря, вопрошаше: «Аще Ты еси взял Его, повеждь ми, где еси положил Его, и аз возьму Его». Обаче, паче чаяния, слышавши: «Марие, восхожду ко Отцу Моему и Отцу вашему и Богу Моему и Богу вашему», прииде ко учеником, глаголющи: Христос вос­кресе, и жало греховное притупися.

Христос воскресе, и мир от потопа греховнаго спасеся.

Христос воскресе, и мы от работы врагу свободихомся.

Христос воскресе, и диаволе прельщение упразднися.

Христос воскресе, и бывшее на нас рукописание загладися.

Христос воскресе, и вся тварь обновися, зовущи:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 4

Бурю помышлении сумнительных внутрь имея, Фома учеником, глаголющим, яко видехом Господа, рече им: «Аще не увижу на руку Его язвы гвоздиныя и вложу перста моего в язвы гвоздиныя, и вложу руку в ребра Его, не иму веры», но, уверився, с веселием возопи: Христос воскресе из мерт­вых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 4

Слышав Фома ученик, видевших Господа, и очима своима хотяй Того зрети, рече: «Не иму веры». По днех же осьмих прииде Иисус затворенным дверем, ста посреде ученик и глагола Фоме: «Принеси перст твой семо, и виждь руце Мои, и принеси руку твою, и вложи в ребра Моя: и не буди неверен, но верен». И отвеща Фома, и рече:

Христос воскресе, Ты еси Господь мой. Христос вос­кресе, Ты еси Бог мой.

Христос воскресе, и вси нетление и жизнь восприяхом.

Христос воскресе, и мертвии восташа. Христос вос­кресе, и избавихомся осуждения и муки.

Христос воскресе, и жизнь из гроба возсия мирови поющему: Христос воскресе из мерт­вых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 5

Божества огнем не опалися Фома, ребро Спасово дерзновенно осязав. Паче же просветися, Бога, на спасение наше воплотившася и паки с плотию воскресшаго, познав. Темже неверием своим блаженный близнец церков­ную веру утверждает, юже исповедующе со­гласно вопием:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 5

Видевше Иисуса воскресша, ученицы убояхуся, мняще дух видети. Иисус же, хотя уверити их, показа им руце и нозе и ребра Своя, таже рыбы печены часть прием и от пчел сот пред ними яде. Тем уверившеся и страх свой и печаль свою отложивше, в ра­дости пояху:

Христос воскресе, хуждшая восприим, и подаде нам лучшая. Христос вос­кресе, и ад умертвися блистанием Божества Его.

Христос воскресе, и тьма разрушися, и мрачнии демони отгнашася. Христос вос­кресе, и истлевшее страстьми человеческое естество обновися.

Христос воскресе, и без­закония наша туне очистишася. Христос вос­кресе, и мы веи, в нетление облекшеся, песнь сию Ему приносим:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 6

Проповедники по Воскресении Твоем в мир посылая, богоносныя апостолы Твоя, Христе, рекл еси им, дунув: «Приимите Дух Свят. Имже отпустите грехи, отпустятся им; и имже держите, держатся». Темже даждь и до днесь во всем мире чада церковная, от грехов разрешаеми, славят непрестанно Твое милосердие и душами чистыми в радости поют:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 6

Возсиял еси, Христе, и во мрачных удолиях ада свет Твоего Воскресения, прощение и ослабу, и избавление благовествуя, Много-милостиве, душам от века тамо содержимым. Темже от змия, человекоубийцы, исхищаеми, играюще, к свету Твоему устремишася, поюще:

Христос воскресе, и узы наша разтерзашася.

Христос воскресе, и сень смерт­ная в вечную жизнь преложися.

Христос воскресе, и держава смерти уже не возможет держати человека.

Христос воскресе, и мучителева дерзость низложися. Христос воскре­се, и рай вместо ада жити нам даровася.

Христос воскресе, и мир воспевает присно:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 7

Хотяй падшему Адаму послужити, Спасе наш, на земли явился еси, и на земли того не обрет, даже до ада низшел еси ища, да, сретив Тя долу, в преисподних земли, со всеми спасемыми поет:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 7

Новыя жизни начало положил еси мирови, Господи, Твоим славным Воскресением. Вет­хая бо вся мимоидоша: и ад, и смерть, и власти-тельство диавола. Свободна убо вся тварь познавается, и прежде омраченнии, ныне яко сынове Божии, ликуют, поюще:

Христос воскресе, бездну милости и щедрот излияв на род наш.

Христос воскресе, в ров низпадших нас воздвигнувый с Собою. Хрис­тос воскресе, и мы от сетей демонских избавихомся.

Христос воскресе, и горесть греха в сладость райския жизни преложися. Хрис­тос воскресе, и древом умерщвленнии ожихом.

Христос воскресе, и нас возведе в преж­нее достояние, да зовем:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 8

Странствуя с Клеопою и Лукою в весь, от­стоящую стадий шесть-десят от Иерусалима, и не познан быв има, поносил еси, Спасе, неверствию их и жестосердию, глаголя: «Не сия ли подобаше пострадати Христу и внити в славу Свою?» И, начен от Моисея и от всех пророк, научил еси их пети:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 8

Всего Себе, Бога суща и человека совер­шенна, преподал еси, Спасе, двема ученикома Твоима во Еммаусе, егда приимь хлеб, благословил еси и, преломив, дал еси има. Онема и отверзостеся очи, и познаста Тебе, Ты же невидимь бысть има, и рекоста к себе:

Христос воскресе, и жизнь воцарися. Хрис­тос воскресе, и диаволя лесть обличися.

Христос воскресе, и преста жертва идоль­ская.

Христос воскресе, и вся земля приносит Ему жертву хваления.

Христос воскресе, и мы, вкусивше древле преслушаннаго брашна, ныне вкушаем пищи вечныя.

Христос воскресе, и мы радости присносущныя причастницы бываем, поющии:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 9

Вси Ангели, Христе Спасе, твое Воскресение поют на небеси. Сподоби и нас на земли чистым сердцем в веселии воспевати:

Хрис­тос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 9

Ветия всемирный и учитель языков Павел богоглаголивый, яко труба, вопиет: «Христос воскресе от мертвых, Начаток востания умерших бысть. Якоже во Адаме вси умирают, такожде и о Христе вси оживут». Темже Воскресение Христово видевше, в ра­дости вопием:

Христос воскресе, и князь мира низложися.

Христос воскресе, и тре­пещет преисподняя.

Христос воскресе, и смерть пожерта бысть победою. Христос вос­кресе, и ад пленен бысть Того державою.

Христос воскресе, и свободихомся от адовых нерушимых уз.

Христос воскресе, и мы, из нетления избавльшеся, сыны воскресения явихомся, и поем:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 10

Спасти хотя род человеческий от работы вражия, распятие и смерть претерпел еси, Господи, погребен же быв, в третий день от мертвых востал еси. Тем же Ангел, блистаяйся во гробе, благовествует женам, гла­голя:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 10

Третие по Воскресении явися Иисус на мори Тивериадстем рыбу ловящим Симону Петру, и Фоме, и Нафанаилу, и сыном Зеведеевым со инема от ученик Его двема и, яко Владыка всех, повелевает мрежу одесную страну корабля воврещи, и бысть слово дело вскоре, и многое рыб множество, и вечеря странна готова на земли. Ея же ныне мысленно насладитися и нас сподоби, Господи, поющих:

Христос воскресе, и дадеся Ему власть на небеси и на земли.

Христос воскресе, и Цар­ство Божие наста.

Христос воскресе, и Тело Его, яко Хлеб Жизни, вси приемлем. Хрис­тос воскресе, и Крови Его, яко Источника Безсмертнаго, вкушаем.

Христос воскресе, и Адам, свобожден, с нами ликует.

Христос воскресе, и Ева, от уз избавляема, радуется, зовущи:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 11

Пение всеумиленное приношаше Воскрес­шему Тебе, Петр, трищи бо отвержеся Тебе, трищи же и исповедуя: «Господи, Ты вся веси, Ты веси, яко люблю Тя». Трищи и слышит от Тебе сладчайшее на паству паки призвание: «Паси агнцы Моя, паси овцы Моя». Темже и зовет:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 11

Света Подателю, якоже солнце, возсиял еси тридневно от гроба и вся просветил еси све­том истиннаго богопознания. Темже седящии во тьме неверия и сомнения уверихомся со апостолы, яко Господь еси, и не истязуем уже: «Ты кто еси?» Но Воскресшаго Тя славяще; во умилении зовем:

Христос воскресе, и всяческая просвети Воскресением Своим.

Христос воскресе, и свет вечный возсия во тьме и сени смертней седящим. Христос вос­кресе, и верным подаде тайно осеняющее свыше Духа сияние.

Христос воскресе, и духовная очеса прежде слепых отверзошася.

Христос воскресе, и мы Отца светов познахом.

Христос воскресе, да посрамятся вси отвергшиися Господа славы и с нами да воспоют:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 12

Благодатию Твоею всякому человеку удоб­нейший путь спасения указуя, Христе, гла­голал еси Симону Петру: «Егда состареешися, воздежеши руце твои, и ин тя пояшет и ведет, аможе не хощеши», назнаменуя, коею смертию прославит Бога. Возлюбленному же ученику повелел еси пребывати, дондеже приидеши. Темже, аще и разлучившеся апостоли, обаче союзом любве связуеми, согласно воспеваху:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 12

Поюще Твое тридневное Воскресение, Хрис­те, радуемся Твоему непреложному обещанию. С нами бо до скончания века быти обещался еси, от всякаго зла нас избавляя и к жизни вечней руководствуя. Сего ради, славяще Тя, вопием:

Христос воскресе, и мы вреда всякаго избавляемся ныне.

Христос воскресе, и нас одесную Отца с Собою по­садил есть.

Христос воскресе, и нас причаст­ники вечныя славы Своея содела.

Христос воскресе, и древле сокрушивый праотца силь­ный враг сокрушися.

Христос воскресе, и со Ангелы мы, прежде отриновеннии, водворя­емся.

Христос воскресе, и с Собою вся вос­кресит, зовущия:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 13

О Пасха велия и священнейшая, Христе Иисусе, Спасителю наш, благодарно испове­дуем спасительную великую милость Твою, яко и паки сподобил еси нас, недостойных, ныне вкусити радости Светлаго Воскресения Твоего. Подавай нам в невечернем дни Цар­ствия Твоего истее и совершеннее Тебе, Сладчайшаго, причащатися, да со Ангелы и все­ми святыми во веки веков поем вси радостно:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Акафист Воскресению Христову