Шрифт

Богослужебные тексты для домашнего употребления

Триодь Постная. Службы Великого поста и подготовительных недель

Последование молебна Торжества Православия, Неделя 1-ая Великого поста. Для домашнего (келейного) совершения

Последование молебна Торжества Православия, Неделя 1-ая Великого поста.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (Трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 74.

Испове́мыся Тебе́, Бо́же, испове́мыся Тебе́, и призове́м и́мя Твое́; пове́м вся чудеса́ Твоя́. Егда́ прииму́ вре́мя, Аз правоты́ возсужду́. Раста́яся земля́ и вси живу́щии на ней, Аз утверди́х столпы́ ея́. Рех беззако́ннующым, не беззако́ннуйте: и согреша́ющым, не возноси́те ро́га, не воздвиза́йте на высоту́ ро́га ва́шего, и не глаго́лите на Бо́га непра́вду: я́ко ниже́ от исхо́д, ниже́ от за́пад, ниже́ от пусты́х гор. Я́ко Бог судия́ есть: сего́ смиря́ет, и сего́ возно́сит. Я́ко ча́ша в руце́ Госпо́дни, вина́ нерастворе́на, испо́лнь растворе́ния, и уклони́ от сея́ в сию́: оба́че дро́ждие Его́ не истощи́ся, испию́т вси гре́шнии земли́. Аз же возра́дуюся в век, воспою́ Бо́гу Иа́ковлю: и вся ро́ги гре́шных сломлю́, и вознесе́тся рог пра́веднаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Тропарь, глас 4:

Благода́рни су́ще недосто́йнии раби́ Твои́, Го́споди, / о Твои́х вели́ких благодея́ниих, на нас бы́вших, / сла́вяще Тя, хва́лим, благослови́м, благодари́м, пое́м и велича́ем Твое́ благоутро́бие, / и ра́бски любо́вию вопие́м Ти: / Благоде́телю, Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Глас 3-й: Твои́х благодея́ний и даро́в ту́не, / я́ко раби́ непотре́бнии, сподо́бльшеся, Влады́ко, / к Тебе́ усе́рдно притека́юще, / благодаре́ние по си́ле прино́сим / и Тебе́ я́ко Благоде́теля и Творца́ сла́вяще, вопие́м: / сла́ва Тебе́, Бо́же Преще́дрый.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Глас 4-й: Я́коже вы́шния тве́рди благоле́пие, / и ни́жнюю споказа́л еси́ красоту́ свята́го селе́ния сла́вы Твоея́, Го́споди, / утверди́ сие́ во век ве́ка / и приими́ на́ша в нем непреста́нно приноси́мая Тебе́ моле́ния, Богоро́дицею, / всех Животе́ и Воскресе́ние.

Прокимен, глас 4-й:

Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, / во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.

Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, / во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.

Стих: Весели́теся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, / во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.

Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, /

во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.

К Римлянам посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.

Бра́тие, молю́ вы, блюди́теся от творя́щих ра́спри и раздо́ры, кроме́ уче́ния, ему́же вы научи́стеся, и уклони́теся от них. Такови́и бо Го́сподеви на́шему Иису́су Христу́ не рабо́тают, но своему́ чре́ву: и́же благи́ми словесы́ и благослове́нием прельща́ют сердца́ незло́бивых. Ва́ше бо послуша́ние ко всем дости́же. Ра́дуюся же е́же о вас. Хощу́ же вас му́дрым у́бо бы́ти во благо́е, просты́м же в зло́е. Бог же ми́ра да сокруши́т сатану́ под но́ги ва́ша вско́ре. Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́ с ва́ми. Ами́нь.

От Матфея свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Рече́ Госпо́дь: блюди́те, да не пре́зрите еди́наго (от) ма́лых сих: глаго́лю бо вам, я́ко а́нгели их на небесе́х вы́ну ви́дят лице́ Отца́ Моего́ Небе́снаго. Прии́де бо Сын Челове́ческий взыска́ти и, спасти́ поги́бшаго. Что вам мни́тся? А́ще бу́дет не́коему челове́ку сто ове́ц, и заблу́дит еди́на от них: не оста́вит ли де́вятьдесят и де́вять в гора́х, и шед и́щет заблу́ждшия? И а́ще бу́дет обрести́ ю, ами́нь глаго́лю вам, я́ко ра́дуется о ней па́че, не́же о девяти́десятих и девяти́ не заблу́ждших. Та́ко несть во́ля пред Отце́м ва́шим Небе́сным, да поги́бнет еди́н от ма́лых сих. А́ще же согреши́т к тебе́ брат твой, иди́ и обличи́ его́ между́ тобо́ю и тем еди́нем. А́ще тебе́ послу́шает, приобре́л еси́ бра́та твоего́. А́ще ли тебе́ не послу́шает, пойми́ с собо́ю па́ки еди́наго или́ два, да при усте́х двою́ или́ трие́х свиде́телей ста́нет всяк глаго́л. А́ще же не послу́шает их, пове́ждь це́ркви; а́ще же и це́рковь преслу́шает, бу́ди тебе́ я́коже язы́чник и мыта́рь. Ами́нь бо глаго́лю вам: ели́ка а́ще свя́жете на земли́, бу́дут свя́зана на Небеси́, и ели́ка а́ще разрешите́ на земли́, бу́дут разреше́на на Небесе́х.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Всевы́шний Бо́же, Влады́ко и Соде́телю всея́ тва́ри, наполня́яй вся вели́чеством Твои́м и содержа́й си́лою Твое́ю! Тебе́, Вседарови́тому Го́споду на́шему, мы, недосто́йнии, благодаре́ние прино́сим, я́ко не отвраща́ешися нас беззако́ний ра́ди на́ших, но па́че предваря́еши ны щедро́тами Твои́ми. Ты ко избавле́нию на́шему посла́л еси́ Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, и благовести́л безме́рное Твое́ к ро́ду челове́ческому снизхожде́ние, я́ко хоте́нием хо́щеши и ожида́еши, е́же обрати́тися нам к Тебе́ и спасе́ным бы́ти. Ты, снизходя́ к не́мощи на́шего естества́, укрепля́еши нас всеси́льною Свята́го Твоего́ Ду́ха благода́тию, утеша́еши спаси́тельною ве́рою и соверше́нною наде́ждою ве́чных благ и, руково́дствуя избра́нных Твои́х в го́рний Сио́н, соблюда́еши, я́ко зе́ницу о́ка. Испове́дуем, Го́споди, вели́кое Твое́ и безприкла́дное человеколю́бие и милосе́рдие. Но ви́дяще мно́гих поползнове́ния, приле́жно Тя, Всеблаги́й Го́споди, мо́лим: при́зри на Це́рковь Твою́ и виждь, я́ко Твое́ спаси́тельное благове́стие, а́ще и ра́достно прия́хом, но те́рние суеты́ и страсте́й твори́т о́ное в не́киих малопло́дно, в не́киих же и безпло́дно, и по умноже́нию беззако́ний о́вии ересьми́, о́вии раско́лом проти́вящеся ева́нгельской Твое́й и́стине, отступа́ют от достоя́ния Твоего́, отрева́ют Твою́ благода́ть и поверга́ют себе́ суду́ Твоего́ Пресвята́го Сло́ва. Премилосе́рдый и Всеси́льный, не до конца́ гне́ваяйся, Го́споди! Бу́ди ми́лостив, мо́лит Тя Твоя́ Це́рковь, представля́ющи Тебе́ Нача́льника и Соверши́теля спасе́ния на́шего, Иису́са Христа́, бу́ди ми́лостив нам, укрепи́ нас в правове́рии си́лою Твое́ю, заблужда́ющим же просвети́ разу́мныя о́чи све́том Твои́м Боже́ственным, да уразуме́ют Твою́ и́стину; умягчи́ их ожесточе́ние и отве́рзи слух, да позна́ют глас Твой и обратя́тся к Тебе́, Спаси́телю на́шему. Испра́ви, Го́споди, ины́х развраще́ние и жизнь, несогла́сную христиа́нскому благоче́стию; сотвори́, да вси свя́то и непоро́чно поживе́м, и та́ко спаси́тельная ве́ра укорени́тся и плодоно́сна в сердца́х на́ших пребу́дет. Не отврати́ Лица́ Твоего́ от нас, Го́споди, возда́ждь нам ра́дость спасе́ния Твоего́; пода́ждь, Го́споди, и па́стырем Це́ркве Твоея́ святу́ю ре́вность, и о спасе́нии и обраще́нии заблужда́ющих попече́ние их, ду́хом ева́нгельским раствори́, да Тобо́ю вси руководи́ми, дости́гнем, иде́же соверше́ние ве́ры, исполне́ние наде́жды и и́стинная любо́вь, и та́мо с ли́ки чисте́йших Небе́сных Сил просла́вим Тебе́, Го́спода на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́гу, Благода́телю на́шему, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песнь святаго Амвросия Медиоланского:

Тебе́, Бо́га, хва́лим, / Тебе́ Го́спода испове́дуем, / Тебе́ Преве́чнаго Отца́ вся земля́ велича́ет; / Тебе́ вси А́нгели, / Тебе́ Небеса́ и вся Си́лы, / Тебе́ Херуви́ми и Серафи́ми непреста́нными гла́сы взыва́ют: / Свят, Свят, Свят Госпо́дь Бог Савао́ф, / по́лны суть Небеса́ и земля́ вели́чества сла́вы Твоея́. / Тебе́ пресла́вный апо́стольский лик, / Тебе́ проро́ческое хвале́бное число́, / Тебе́ хва́лит пресве́тлое му́ченическое во́инство. / Тебе́ по всей вселе́нней испове́дует Свята́я Це́рковь, / Отца́ непостижи́маго вели́чества, / покланя́емаго Твоего́ и́стиннаго и Единоро́днаго Сы́на, / и Свята́го Уте́шителя Ду́ха. / Ты, Царю́ сла́вы, Христе́, / Ты Отца́ Присносу́щный Сын еси́. / Ты, ко избавле́нию прие́мля челове́ка, / не возгнуша́лся еси́ Деви́ческаго чре́ва. / Ты, одоле́в сме́рти жа́ло, / отве́рзл еси́ ве́рующим Ца́рство Небе́сное. / Ты одесну́ю Бо́га седи́ши во сла́ве О́тчей, / Судия́ приити́ ве́ришися. / Тебе́ у́бо про́сим: / помози́ рабо́м Твои́м, / и́хже честно́ю Кро́вию искупи́л еси́. / Сподо́би со святы́ми Твои́ми в ве́чной сла́ве Твое́й ца́рствовати. / Спаси́ лю́ди Твоя́, Го́споди, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / испра́ви я́, и вознеси́ их во ве́ки: / во вся дни благослови́м Тебе́, / и восхва́лим и́мя Твое́ во век, и во век ве́ка. / Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. / Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, / бу́ди ми́лость Твоя́, Го́споди, на нас, / я́коже упова́хом на Тя. / На Тя, Го́споди, упова́хом, / да не постыди́мся во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не, Го́споди, поми́луй, трижды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь