Шрифт

Последование Великого Повечерия Великого Вторника для домашнего (келейного) совершения

После́дование вели́каго повече́рия во Святы́й и Вели́кий Вторник

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́, в ско́рби распространи́л мя еси́. Уще́дри мя, и услы́ши моли́тву мою́. Сы́нове челове́честии, доко́ле тяжкосе́рдии? Вску́ю лю́бите суету́ и и́щете лжи? И уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́, Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему́. Гне́вайтеся и не согреша́йте, я́же глаго́лете в сердца́х ва́ших, на ло́жах ва́ших умили́теся. Пожри́те же́ртву пра́вды и упова́йте на Го́спода. Мно́зи глаго́лют: кто́ яви́т нам благая, зна́менася на нас свет лица́ Твоего́, Го́споди. Дал еси́ весе́лие в се́рдце мое́м, от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́а своего́ умно́жишася. В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю: я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя еси́.

Го́споди, да не я́ростию Твоею́ обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь: исцели́ мя, Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти моя́. И душа́ моя́ смяте́ся зело́, и Ты, Го́споди, доко́ле? Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́: спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́. Я́ко несть в сме́рти помина́яй Тебе́, во аде же кто́ испове́стся Тебе́? Утруди́хся воздыха́нием мои́м, измы́ю на вся́ку нощь ло́же мое́, слеза́ми мои́ми посте́лю мою́ омочу. Смяте́ся от я́рости о́ко мое́, обетша́х во всех вразе́х мои́х. Отступи́те от Мене́ вси де́лающии беззако́ние, я́ко услы́ша Госпо́дь глас пла́ча моего́. Услы́ша Госпо́дь моле́ние мое́, Госпо́дь моли́тву мою́ прия́т. Да постыдя́тся и смяту́тся вси врази́ мои, да возвратя́тся и устыдя́тся зело́ вско́ре.

Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ о́чи мои́, да не когда́ усну́ в смерть. да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возрадуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лости Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м: воспою́ Го́сподеви, благоде́явшему мне, и пою́ И́мени Го́спода Вы́шняго. При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ о́чи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Боже́. (Три́жды). И покло́ны три. Го́споди, поми́луй. (Три́жды). Сла́ва, и ны́не:

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́. И́бо вси, терпя́щии Тя, не постыдя́тся: да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезям Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́: по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни, ми́лость и и́стина взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто́ есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т ему́ на пути́, его́же изво́ли. Душа́ его́ во благи́х водвори́тся, и се́мя его́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й его́.

На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век, пра́вдою Твое́ю изба́ви мя, и изми́ мя. Приклони́ ко мне ухо Твое́, ускори́ изъя́ти мя: бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. Я́ко держа́ва моя́, и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и И́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. Изведе́ши мя от се́ти сей, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди. В ру́це Твои́ предложу́ дух мой, изба́вил мя еси́, Го́споди, Бо́же и́стины. Возненави́дел еси́ храня́щия суеты вотще́: аз же на Го́спода упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л е́си на смире́ние мое́, спасл е́си от нужд ду́шу мою́. И не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю, смяте́ся яростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утроба моя́. Я́ко исчезе́ в боле́зни живо́т мой, и ле́та моя́ в воздыха́ниях, изнемо́же нището́ю кре́пость моя́, и ко́сти моя́ смято́шася. От всех враг мои́х бых поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и страх знаемым мои́м, ви́дящии мя вон бежа́ша от Мене́: забве́н бых я́ко мертв от се́рдца: бых я́ко сосу́д погубле́н. Я́ко слы́шах гажде́ние мно́гих живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою́ совеща́ша. Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой, в руку́ Твое́ю жре́бии мой, изба́ви мя из руки́ враг мои́х, и от гоня́щих мя. Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ Твоего́, спаси́ мя ми́лостию Твое́ю. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя, Да постыдя́тся нечести́вии, и сни́дут во ад. Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющия на пра́веднаго беззако́ние горды́нею и уничиже́нием. Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея́, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щимся Тебе́, соде́лал еси́ уповающим на Тя, пред сы́ны челове́ческими. Скры́еши их в тайне лица́ Твоего́ от мяте́жа челове́ческа: покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язык. Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою́ во гра́де огражде́ния. Аз же Рех во изступле́нии мое́м: отве́ржен есмь от лица́ о́чию Твое́ю, сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы мое́й, внегда́ воззва́х к Тебе́. Возлюби́те Го́спода вси преподо́бнии Его́, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щим гордыню: мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси упова́ющии на Го́спода.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна. Плещма́ Свои́ма осе́нит тя, и под криле́ Его́ наде́ешися. Ору́жием обы́дет тя и́стина Его́, не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни́; от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ Твоея́ ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится. Оба́че очи́ма Твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище Твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́. Я́ко а́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х: на рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и, покры́ю и, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́: с ним есмь в ско́рби: изму́ его́, и просла́влю его́. Долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды). Го́споди, поми́луй. (Три́жды). Сла́ва, и ны́не:

И начина́ем глаго́лати стихи́ со сладкопе́нием, не ско́ро, и вели́ким гла́сом.

Пе́рвый лик пое́т: С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся.

Я́ко с на́ми Бог.

Вторы́й лик пое́т то́йже стих: С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся.

Я́ко с на́ми Бог.

Та́же по чи́ну ки́йждо лик свой стих.

Пе́рвый лик: Услы́шите до после́дних земли́.

Я́ко с на́ми Бог.

Вторы́й лик: Могу́щий, покаря́йтеся.

Я́ко с на́ми Бог.

А́ще бо па́ки возмо́жете, и па́ки побежде́ни бу́дете.

Я́ко с на́ми Бог.

И и́же а́ще сове́т совещава́ете, разори́т Госпо́дь.

Я́ко с на́ми Бог.

И сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, не пребу́дет в вас.

Я́ко с на́ми Бог.

Стра́ха же ва́шего не убои́мся, ниже́ смути́мся.

Я́ко с на́ми Бог.

Го́спода же Бо́га на́шего, Того́ освяти́м, и Той бу́дет нам в страх.

Я́ко с на́ми Бог.

И а́ще на Него́ наде́яся буду, бу́дет мне во освяще́ние.

Я́ко с на́ми Бог.

И упова́я бу́ду на Него́, и спасу́ся Им.

Я́ко с на́ми Бог.

Се аз и де́ти, я́же ми даде́ Бог.

Я́ко с на́ми Бог.

Лю́дие, ходя́щии во тьме, ви́деша свет ве́лий.

Я́ко с на́ми Бог.

Живу́щии во стране́ и се́ни сме́ртней, свет возсия́ет на вы.

Я́ко с на́ми Бог.

Я́ко Отроча́ роди́ся нам, Сын, и даде́ся нам.

Я́ко с на́ми Бог.

Его́же нача́льство бысть на ра́ме Его́.

Я́ко с на́ми Бог.

И ми́ра Его́ несть преде́ла.

Я́ко с на́ми Бог.

И нарица́ется И́мя Его́ – Вели́ка Сове́та А́нгел.

Я́ко с на́ми Бог.

Чу́ден Сове́тник:

Я́ко с на́ми Бог.

Бог кре́пок, Власти́тель, Нача́льник ми́ра.

Я́ко с на́ми Бог.

Оте́ц бу́дущаго ве́ка.

Я́ко с на́ми Бог.

Испо́лнившымся же стихо́м, я́ко предрече́ся, пое́тся: С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся. Я́ко с на́ми Бог.

И па́ки: С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся. Я́ко с на́ми Бог.

Сла́ва: С на́ми Бог.

И ны́не:С на́ми Бог.

Я́ко с на́ми Бог.

И а́бие настоя́щыя тропари́:

День преше́д, благодарю Тя, Го́споди, ве́чер прошу́ с но́щию без греха́ пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

Сла́ва: День преше́д, славосло́влю Тя, Влады́ко, ве́чер прошу́ с но́щию, безсобла́знство пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

И ны́не: День преше́д, песносло́влю Тя, Святы́й, ве́чер прошу с но́щию ненаве́тен пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

Безпло́тное естество Херуви́мское немо́лчными пе́сньми Тя славосло́вят. Шестокри́льная живо́тная Серафи́ми непреста́нными гласы Тя превозно́сят. А́нгелов же вся во́инства Трисвяты́ми пе́сньми Тя восхваля́ют. Пре́жде бо всех еси́ сый Оте́ц, и Собезнача́льна и́маши Твоего́ Сы́на, и равноче́стна носяй Ду́ха жи́зни, Тро́ицы явля́еши Неразде́льное.

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Бо́жия, и и́же Сло́ва самови́дцы и слуги́, проро́к же и му́ченик вси ли́цы, я́ко безсме́ртну иму́ще жизнь, о всех моли́теся приле́жно, я́ко вси есмы в бедах. Да пре́лести изба́вльшеся лука́ваго, а́нгельскую вопие́м песнь: Святы́й, Святы́й, Святы́й, Трисвяты́й Го́споди, поми́луй и спаси́ нас. Ами́нь.

Ве́рую во Еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ Не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во Еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, и́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га И́стинна от Бо́га И́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, Единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с, и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́на. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со славо́ю суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́, И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во Еди́ну, Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

И а́бие: Пресвята́я Владычице Богоро́дице, моли́ о нас, гре́шных. (Три́жды).

Вся Небе́сныя Си́лы святы́х А́нгел и Арха́нгел, моли́те о нас, гре́шных. (Два́жды).

Святы́й Иоа́нне, проро́че и Предте́че и Крести́телю Го́спода на́шего Иису́са Христа́, моли́ о нас, гре́шных. (Два́жды).

Святи́и сла́внии апо́стол и, проро́цы и му́ченицы и вси святи́и, моли́те о нас, гре́шных. (Два́жды).

Преподо́бнии и богоно́снии отцы на́ши, па́стырие и учи́телие вселе́нныя, моли́те о нас, гре́шных. (Два́жды).

Непобеди́мая, и Непостижи́мая, и Боже́ственная Си́ло Честна́го и Животворя́щаго Креста́, не оста́ви нас, гре́шных. (Два́жды).

Бо́же, очи́сти нас, гре́шных. (Два́жды).

Бо́же, очи́сти нас, гре́шных, и поми́луй нас. (Еди́ножды).

Та́же: Трисвято́е, по О́тче наш.

Во вто́рник тропари́ сия́, во глас 8:

Неви́димых враг мои́х неусыпа́ние ве́си, Го́споди, и окая́нныя пло́ти моея́ неможе́ние ве́си созда́вый мя. Те́мже в ру́це Твои́ предаю́ дух мой, покры́й мя крило́ма Твоея́ бла́гости, да не когда́ усну́ в смерть. И у́мныя мои́ о́чи просвети́, в наслажде́ние боже́ственных слове́с Твои́х, и воздви́гни мя во вре́мя благопотре́бно к Твоему́ славосло́вию, я́ко еди́н Благ и Человеколю́бец.

Стих: При́зри и услы́ши мя, Го́споди, Бо́же мой.

Я́ко стра́шен суд Твой, Го́споди, а́нгелом предстоя́щым, челове́ком вводи́мым, кни́гам разгиба́емым, дело́м испыту́емым, помысло́м истязу́емым: кий суд бу́дет мне, зача́тому во гресе́х? Кто ми пла́мень угаси́т? Кто ми тьму просвети́т? А́ще не Ты, Го́споди, поми́луеши мя, я́ко Человеколю́бец.

Сла́ва: Сле́зы ми даждь, Бо́же, я́коже иногда́ жене́ гре́шнице: и сподо́би мя омочи́ти но́зе Твой, я́же мя от пути́ пре́лести свободи́вшыя, и ми́ро благоуха́ния Тебе́ приноси́ти, житие́ чи́сто, покая́нием ми созда́нное: да услы́шу и аз жела́емый Твой глас: ве́ра Твоя́ спасе́ тя, иди́ в ми́ре.

И ны́не: Непосты́дную, Богоро́дице, наде́жду Твою́ име́я спасу́ся, предста́тельство Твое́ стяжа́в, Пречи́стая, не убою́ся, пожену́ враги́ моя́, и побежду́ я́, во един оболки́йся, я́ко в броня́ кров Твой, и всемогу́щую Твою́ по́мощь, моля́ся вопию́ Ти: Владычице, спаси́ мя моли́твами Твои́ми, и возста́ви мя от мра́чнаго сна к Твоему́ славосло́вию, си́лою из Тебе́ воплоти́вшагося Сы́на Бо́жия.

Та́же: Го́споди, поми́луй. (40).

Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

И моли́тву сию́ Вели́каго Васи́лиа:

Го́споди, Го́споди, избавле́й нас от вся́кия стрелы́ летя́щия во дни, изба́ви нас и от вся́кия ве́щи во тьме преходя́щия. Приими́ же́ртву вече́рнюю, рук на́ших воздея́ние. Сподо́би же нас и нощно́е по́прище без поро́ка преити́, неискуше́ны от злых. И изба́ви нас от вся́каго смуще́ния и боя́зни, я́же от диа́вола нам прибыва́ющия. Да́руй душа́м на́шим умиле́ние, и помысло́м на́шим попече́ние, е́же на Стра́шнем и пра́веднем Твое́м суде́ испыта́ния. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша, и умертви́ у́ды на́ша су́щия на земли́: да и со́нным безмо́лвием просвети́мся зре́нием суде́б Твои́х, отыми́ же от нас вся́кое мечта́ние неподо́бное, и по́хоть вре́дну, возста́ви же нас во вре́мя моли́твы, утвержде́ны в ве́ре, и преспева́ющия в за́поведех Твои́х, благоволе́нием и бла́гостию Единоро́днаго Сы́на Твоего́: с Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И а́бие: Прииди́те, поклони́мся: (Три́жды).

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х, очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х. Я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся: омы́еши мя, и па́че сне́га убелюся. Слуху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язык мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мой отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет. Не отврати́ лица Твоего́ от Мене́, во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое́: во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя. Я́ко исчезо́ша я́ко дым дни́е мои́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася. Уя́звен бых я́ко трава, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́х сне́сти хлеб мой. От гла́са воздыха́ния моего́ прильпе́ кость моя́ пло́ти мое́й. Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бых я́ко нощны́й вран на ны́рищи. Бдех, и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде. Ве́сь день поноша́ху ми врази́ мои́, и хваля́щии мя мно́ю кленя́хуся. Зане́ пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое́ с пла́чем растворя́х. От лица́ гне́ва Твоего́ и я́рости Твоея́, я́ко возне́с низве́ргл мя еси́. Дни́е мои́ я́ко сень уклони́шася, и аз я́ко се́но изсхо́х. Ты же, Го́споди, во век пребывае́ши, и память Твоя́ в род и род. Ты воскре́с уще́дриши Сио́на: я́ко вре́мя уще́дрити его́, я́ко прии́де вре́мя. Я́ко благоволи́ша раби́ Твои́ каме́ние его́, и персть Его́ уще́дрят. И убоя́тся язы́цы И́мене Госпо́дня, и вси ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́. Я́ко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, и яви́тся во сла́ве Свое́й. Призре́ на моли́тву смире́нных, и не уничижи́ моле́ния их. Да напи́шется сие́ в род ин, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода. Я́ко прини́че с высоты́ Святы́я Своея́, Госпо́дь с Небесе́ на зе́млю призре́, услы́шати воздыха́ние окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных: возвести́ти в Сио́не и́мя Госпо́дне, и хвалу́ Его́ во Иерусали́ме. Внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе, и царе́м е́же рабо́тати Го́сподеви. Отвеща ему́ на пути́ кре́пости его́: умале́ние дней мои́х возвести́ ми. Не возведи́ мене́ во преполове́ние дней мои́х, в ро́де родо́в ле́та Твоя́. В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть Небеса́. Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши, и вся я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я, и изме́нятся. Ты же то́йжде еси́ и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. Сы́нове раб Твои́х всели́тся, и се́мя их во век испра́вится.

Моли́тва Манасси́и, царя́ Иуде́йска:

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, Авраа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль, и се́мене их пра́веднаго, сотвори́вый Не́бо и зе́млю со все́ю ле́потою их, связа́вый мо́ре сло́вом повеле́ния Твоего́, заключи́вый бе́здну, и запеча́тствовавый ю́ Стра́шным и славным И́менем Твои́м, Его́же вся бои́тся, и трепе́щут от лица́ си́лы Твоея́: я́ко непостоя́нно великоле́пие сла́вы Твоея́, и нестерпи́мь гнев еже на гре́шники преще́ния Твоего́, безме́рна же, и неизсле́дованна ми́лость обеща́ния Твоего́: Ты бо еси́ Госпо́дь Вы́шний благоутро́бен, долготерпели́в, и многоми́лостив, и кая́йся о зло́бах челове́ческих. Ты, Го́споди, по мно́жеству бла́гости Твоея́, обеща́л еси́ покая́ние, и оставле́ние согреши́вшим Тебе́: и мно́жеством щедро́т Твои́х, определи́л еси́ покая́ние гре́шником во спасе́ние. Ты у́бо, Го́споди Бо́же Сил, не положи́л еси́ покая́ние пра́ведным, Авраа́му, и Исаа́ку, и Иа́кову, не согреши́вшим Тебе́: но положи́л еси́ покая́ние на мне гре́шнем, зане́ согреши́х па́че числа́ песка́ морска́го. Умно́жишася беззако́ния моя́, Го́споди, умно́жишася беззако́ния моя́, и несмь досто́ин воззре́ти, и ви́дети высоту́ Небе́сную, от мно́жества непра́вд мои́х, сля́чен есмь мно́гими у́зами желе́зными, во е́же не возвести́ главы́ моея́, и несть ми ослабле́ния: зане́ прогне́вах я́рость Твою́, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, не сотвори́вый во́ли Твоея́, и не сохрани́вый повеле́ний Твои́х, и ны́не приклоня́ю коле́на се́рдца, тре́буя от Тебе́ благости. Согреши́х, Го́споди, согреши́х, и беззако́ния моя́ аз вем: но прошу́ моля́ся, осла́би ми, Го́споди, Осла́би ми, и не погуби́ мене́ со беззако́нми мои́ми, ниже́ в век враждова́в соблюде́ши зол мои́х, ниже́ осуди́ши мя в преиспо́дних земли́. Зане́ Ты еси́, Бо́же, Бог ка́ющихся, и на мне яви́ши всю бла́гость Твою́, я́ко недосто́йна су́ща спасе́ши мя, по мно́зей ми́лости Твое́й, и восхвалю Тя вы́ну во днех живота́ моего́, я́ко Тя пое́т вся Си́ла Небе́сная, и Твоя́ есть сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Трисвятое, по О́тче наш.

И тропари́ сия́, во глас 6:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас: вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим, поми́луй нас.

Сла́ва: Го́споди, поми́луй нас: на Тя бо упова́хом, не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко Благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших; Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси дела́ руку́ Твое́ю, и И́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, Благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Посе́м: Го́споди, поми́луй. (40).

Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Бо́жество́, еди́на Си́ла, поми́луй мя гре́шнаго: и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Та́же: Прииди́те, поклони́мся: (Три́жды).

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́: да возвратя́тся вспять, и постыдя́тся хотя́щии ми злая. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся, глаго́лющии ми: благо́же, благо́же. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же: и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящий спасе́ние Твое́. Аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой, и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й: и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой. Посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка: и уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся, се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния: поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́ я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой. Не отврати́ лица Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже по́йду, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́: и погуби́ши вся стужа́ющия души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю. Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят, Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На вся́ку нощь благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род, аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет, проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би, Го́споди, в нощь сию́ без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри, Тебе́ подоба́ет хвала, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Во Вторник пое́м трипе́снец господи́на Андре́я Кри́тскаго.

Песнь 3, глас 2:

Ирмо́с: Непло́дствовавший мой ум, плодоно́сен, Бо́же, покажи́ ми, Де́лателю до́брых, Насади́телю благи́х, благоутро́бием Твои́м.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Кончи́ны вре́мя, обрати́мся про́чее, Христо́с учи́т: Прии́дет бо во мгнове́нии, прии́дет и не уме́длит, суди́ти ми́ру всему.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Внеза́пное Своего́ прише́ствия Христо́с являя, рече́, Но́ево дре́вле ненаде́жное тле́ние, навести́ся хотящее земли́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Отве́рзеся черто́г, украси́ся с ним Боже́ственный брак, Жени́х близ призыва́яй нас, угото́вимся про́чее.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Си́монов дом, невмести́маго везде́, вмести́ Тя, Иису́се Царю́, и жена́ гре́шная ми́ром Тя пома́за.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Благово́ния таи́нственнаго испо́лнена жена́, пе́рваго изба́вися злово́ния, Спа́се, мно́гих грехо́в: ми́ро бо источа́еши жи́зни.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Небе́сная пи́ще, а́лчущым Животе́ Сам сый, ял еси́ Христе́ с челове́ки, проявля́я снизхожде́ние Твое́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Неблагода́рный учени́к, отве́ргся Тебе́, Христе́, собо́рище всебеззако́нных люде́й сподвиза́ше на Тя, на преда́ние обра́щся.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Со Отце́м Тебе́ Сы́ну, и Ду́ху Пра́вому, Еди́ному Естеству покланя́юся и воспева́ю, Ли́цы разделяя, и Существо́м соединяя.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ро́ждшая Тя А́гница, Па́стыря и А́гнца, при́сно мо́лит, Иису́се Бо́же, о всех лю́дех, ве́рующих в Тя.

Та́же: Го́споди, поми́луй. (Три́жды). Сла́ва, и ны́не:

Седа́лен, глас 1:

Се лука́вый сове́т вои́стину собра́ся неи́стовно, я́ко осу́жденика осуди́ти горе́ Седя́щаго, я́ко Судию́ всех Го́спода. Ны́не собира́ется с Пила́том И́род, А́нна вку́пе же и Каиа́фа, испыта́ти Еди́наго Долготерпели́ваго.

Песнь 8

Ирмо́с: В купине́ Моисе́ю Де́вы чудо, на Сина́йстей горе́, прообрази́вшаго иногда́, пои́те, благослови́те, и превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Не неве́дый вре́мя на́шего сконча́ния, держа́й ве́ки, день о́ный не ве́дети предрече́: но преде́лы всем положи́ к смиреному́дрию.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Егда́ ся́деши, Суди́е, разлуча́яй, я́коже рекл еси́, Па́стырь от ове́ц ко́злища, Спа́се, стоя́ния о́наго изба́ви нас, не лиши́ же нас Боже́ственныя десни́цы Твоея́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ты еси́ Па́сха на́ша, пожре́ный за всех, я́ко А́гнец и Же́ртва, и прегреше́ний очище́ние, и Твоя́ Боже́ственныя страсти превозно́сим, Христе́, во вся ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Дре́ву уподо́бися, и селу́, и хра́мине все житие́, душе́ моя́: те́мже стяжи́ к Бо́гу гото́во се́рдце, да не что тле́нием пло́ти оста́виши.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Не к фарисе́ом, Спа́се, ни к Си́мону то́кмо изво́лил еси́ во храм на снедь вни́ти: но уже и мытари́, вку́пе и блудни́цы, Твое́ почерпа́ют милосе́рдие.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сребролюбие рачи́тельствуяй преда́тель Иу́да, о истощи́вшемся ми́ре печа́шеся: про́чее же о прода́нии Влыды́ки, к беззако́нным прише́д о цене согласова́ше.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

О блаже́нных рук! О, власо́в и усте́н Целому́дренный блудни́цы! Имиже возлия́, Спа́се, ми́ро на но́зе Твои́, отира́ющи я, и ча́сто облобыза́ющи.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Возлежа́щу Тебе́, Сло́ве, жена́ предста́вши и у ног рыда́ющи, сткля́ницу, Спа́се, истощи́ ми́ра на главу́ Тебе́ Безсме́ртнаго Ми́ра.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Со Отцем Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Святу́ю Троицу в Бо́жестве́ Еди́ном сла́вим, вопию́ще: Свят, Свят, Свят еси́ во ве́ки.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́твами, Спа́се, Пречи́стыя Твоея́ Матере, и Твои́х апо́стол, ми́лости Твоя́ нам низпосли́ бога́тно, и мир Твой пода́ждь лю́дем Твои́м.

Хва́лим, Благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, поюще и превознося́ще во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Преесте́ственно пло́тию Заче́ншую во чре́ве, от Отца́ безле́тно предвозсия́вшее Сло́во, в пе́снех немо́лчных велича́ем ве́рнии.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Де́лания вре́мя, спасе́ния наме́рение, тала́нт взе́мши дре́вний о́браз, душе́ моя́, купи́ ве́чную жизнь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Я́ко свещы́ све́тлыя украси́вше ду́шы, Жениху́ приходя́щу, к нетле́нному бра́ку, пре́жде заключе́ния двере́й, вни́дем с Ним.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Показа́ти хотя́, Иису́се, преесте́ственное Твоего́ смире́ния всем, ял еси́ в дому́ Си́монове вечеря́в, а́лчущих пи́ще.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Хлеб сый Животворя́щий, снел еси́, Иису́се, с Си́моном фарисе́ем, да блудни́ца приобря́щет некупи́мую благода́ть Твою́ истоща́нием ми́ра.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ру́це мои́ скверна́ве, устне́ блудни́чи во мне, нечи́сто мое́ житие́, растле́нны уды: но осла́би ми и оста́ви, вопие́т блудни́ца Христу́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Присту́пльши жена́ к нога́ма Твои́ма, Спа́се, возлива́ше ми́ро, благоуха́ния исполня́ющи, и ми́ра исполня́ема дел очище́ния.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Арома́ты богате́ю, доброде́тельми же нище́тствую, я́же и́мам, Тебе́ приношу́; даждь Сам, я́же и́маши, и осла́би ми, и оста́ви, вопие́т блудни́ца Христу́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ми́ро у мене́ тле́нное, ми́ро у Тебе́ жи́зни: ми́ро бо Тебе́ И́мя излия́нное на досто́йныя. Но осла́би ми и оста́ви, вопие́т блудни́ца Христу́.

Сла́ва: Безнача́лен еси́, О́тче, несозда́нен еси́, Сы́не, сопресто́лен и Ду́ше, Еди́но Три, естество́м, и Три Ли́цами, Еди́н Бог И́стинный.

И ны́не: Богоро́дице, упова́ние чту́щих Тя при́сно, не преста́й моля́щи из Тебе́ роди́вшагося, изба́вити мя бед и вся́ких искуше́ний.

Трисвято́е, по О́тче наш.

Конда́к, глас 2:

Час, душе́, конца́ помы́сливши и посече́ния смоко́вницы убоя́вшися, да́нный тебе́ тала́нт трудолю́бно де́лай, окая́нная, бо́дрствующи и зову́щи: да не пребу́дем вне черто́га Христо́ва.

И пое́м тропа́рь велегла́сно и ко́сно, на глас 6:

Го́споди Сил, с на́ми бу́ди, ино́го бо ра́зве Тебе́ Помо́щника в ско́рбех не и́мамы: Го́споди Сил, поми́луй нас. (Два́жды).

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Го́споди Сил, с на́ми бу́ди:

Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Го́споди Сил, с на́ми бу́ди:

Хвали́те Его́ во гласе трубнем, хвали́те Его́ во псалти́ри и гуслех.

Го́споди Сил, с на́ми бу́ди:

Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Го́споди Сил, с на́ми бу́ди:

Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния: вся́кое дыха́ние да хвали́т Го́спода.

Го́споди Сил, с на́ми бу́ди:

Та́же о́ба ли́ка, соше́дшеся вку́пе, пою́т:

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Го́споди Сил, с на́ми бу́ди, ино́го бо разве Тебе́ Помо́щника в ско́рбех не и́мамы: Го́споди Сил, поми́луй нас.

Сла́ва: Го́споди, а́ще не быхом Святы́я Твоя́ име́ли моли́твенники и благосты́ню Твою́, ми́лующую нас, ка́ко сме́ли бы́хом, Спа́се, пе́ти Тя, Его́же славосло́вят непреста́нно а́нгели? Сердцеве́дче, пощади́ ду́шы на́ша.

И ны́не: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя, посети́ немощству́ющую мо́ю ду́шу и моли́ Сы́на Твоего́ и Бога на́шего, да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лютых, Еди́на Благослове́нная.

Всесвята́я Богоро́дице, во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Все́ упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.

Го́споди, поми́луй. (40).

И́же на вся́кое вре́мя, и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й, и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́шы на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти, и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми а́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон).

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон).

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон).

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́:

И поклон един великий.

Го́споди, поми́луй. (12).

Нескве́рная, Небла́зная, Нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневе́сто Влады́чице, Я́же Бо́га Сло́ва челове́ком, пресла́вным Твои́м рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся естество́ ро́да на́шего Небе́сным совоку́пльшая, Я́же ненаде́жных Еди́на наде́жда, и бори́мых по́моще: гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих, и всех христиа́н прибе́жище, не гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными помыслы, и словесы, и дея́нми, всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша, и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ раба́ бы́вша: но я́ко Человеколю́би́ваго Бога Мати, человеколю́бие умилосе́рдися о мне гре́шнем и блу́днем, и приими́ мое́ е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние, и Твоего́ Сы́на, и на́шего Влады́ку и Го́спода Ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи моли́, да отве́рзет и мне человеколю́бныя утро́бы Своея́ бла́гости, и презре́в моя́ безчи́сленная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию, и Свои́х за́поведей де́лателя иску́сна яви́т мя. И предста́ни мне при́сно я́ко Ми́лостивая, и Милосе́рдая, и Благолюби́вая, в настоя́щем у́бо житии́, те́плая Предста́тельнице и Помо́щнице, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя, и во вре́мя исхо́да моего́, окая́нную мою́ ду́шу соблюда́юши, и те́мныя зра́ки лука́вых бе́сов дале́че от не́я отгоня́ющи: в Стра́шный же день суда, ве́чныя мя избавляю́щи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы Твоего́ Сы́на, и Бо́га на́шего, насле́дника мя показу́ющи, ю́же и да улучу, Владычице моя́ Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м ходатайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га и Спаса на́шего Иису́са Христа́: Емуже подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И даждь нам, Влады́ко, на сон гряду́щим поко́й те́ла и души́: и сохрани́ нас от мра́чнаго сна грехо́внаго, и от вся́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́стия, укроти́ стремле́ния страсте́й, угаси́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на ны льсти́вно дви́жимыя, пло́ти нашея́ воста́ния утоли́, и вся́кое земно́е и веще́ственное на́ше му́дрование успи́, и да́руй нам, Бо́же, бодр ум, целому́др по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к, и вся́каго сатанина́ мечта́ния измене́н, возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в за́поведех Твои́х, и па́мять суде́б Твои́х к себе́ тве́рду иму́ща: всено́щное славосло́вие нам да́руй, во е́же пе́ти и благослови́ти и сла́вити пречестно́е и великоле́пое И́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Упова́ние мое́ Оте́ц, Прибе́жище мое́ Сын, Покро́в мой Дух Святы́й: Тро́ице Святая, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Влады́ко Многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́: предста́тельствы Честных Небе́сных Си́л безпло́тных: честнаго славнаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна; святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол; святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников; преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших; святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны и всех Твои́х святы́х, благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та: умири́ на́шу жизнь, Го́споди, поми́луй нас и мир Твой и спаси́ ду́шы на́ша, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Ами́нь.

Коне́ц вели́каго повече́рия.