Шрифт

Богослужебные тексты для домашнего употребления

Великие праздники и предпразднства

Последование Изобразительных вместо Литургии на праздник Преображения Господня. Для домашнего (келейного) совершения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12)

Пе́рвый антифо́н пра́здника:

Стих 1: Воскли́кните Го́сподеви, вся земля́,/ по́йте же И́мени Его́, дади́те сла́ву хвале́ Его́.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 2: Глас гро́ма Твоего́ в колеси́, освети́ша мо́лния Твоя́ вселе́нную,/ подви́жеся и тре́петна бысть земля́.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 3: Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Второ́й антифо́н пра́здника:

Стих 1: Го́ры Сио́нския, ре́бра се́верова,/ град Царя́ Вели́каго.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий,/ преобрази́выйся на горе, поющия Ти:/ Аллилу́ия.

Стих 2: И введе́ я в го́ру святы́ни Своея́,/ го́ру сию́, ю́же стяжа́ десни́ца Его́.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий,/ преобрази́выйся на горе, поющия Ти:/ Аллилу́ия.

Стих 3: Го́ру Сио́ню, ю́же возлюби́,/ и созда́, я́ко единоро́га, святи́лище Свое́.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий,/ преобрази́выйся на горе, поющия Ти:/ Аллилу́ия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый/ и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди/ воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,/ непрело́жно вочелове́чивыйся,/ распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый,/ Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы,// спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

Тре́тий антифо́н пра́здника:

Стих 1: Наде́ющиися на Го́спода,/ я́ко гора́ Сио́н, не подви́жится во век.

Тропа́рь Пра́здника, глас 7:

Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же,/ показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву Твою́,/ я́коже можа́ху,/ да возсия́ет и нам, гре́шным,/ Свет Твой присносу́щный/ моли́твами Богоро́дицы,// Светода́вче, сла́ва Тебе́.

Стих 2: Го́ры о́крест Его́,/ и Госпо́дь о́крест люде́й Свои́х от ны́не и до ве́ка.

Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же,/ показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву Твою́,/ я́коже можа́ху,/ да возсия́ет и нам, гре́шным,/ Свет Твой присносу́щный/ моли́твами Богоро́дицы,// Светода́вче, сла́ва Тебе́.

Стих 3: Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м?/ Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́?

Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же,/ показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву Твою́,/ я́коже можа́ху,/ да возсия́ет и нам, гре́шным,/ Свет Твой присносу́щный/ моли́твами Богоро́дицы,// Светода́вче, сла́ва Тебе́.

Стих 4: Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню?/ Или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́?

Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же,/ показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву Твою́,/ я́коже можа́ху,/ да возсия́ет и нам, гре́шным,/ Свет Твой присносу́щный/ моли́твами Богоро́дицы,// Светода́вче, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь праздника, глас 7:

Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же,/ показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву Твою́,/ я́коже можа́ху,/ да возсия́ет и нам, гре́шным,/ Свет Твой присносу́щный/ моли́твами Богоро́дицы,// Светода́вче, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Конда́к пра́здника, глас 7:

На горе́ преобрази́лся еси́,/ и я́коже вмеща́ху ученицы́ Твои́,/ сла́ву Твою́, Христе́ Боже́, ви́деша,/ да егда́ Тя у́зрят распина́ема,/ страда́ние у́бо уразуме́ют во́льное,/ ми́рови же пропове́дят,// я́ко Ты еси́ вои́стинну О́тчее сия́ние.

Трисвято́е:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Прокимен, глaс 4:

Проки́мен, глас четве́ртый: Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди,/ вся прему́дростию сотвори́л еси́.

Припев: Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди,/ вся прему́дростию сотвори́л еси́.

Стих: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, Го́споди Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́.

Припев: Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди,/ вся прему́дростию сотвори́л еси́.

Стих:: Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди,/

Припев: вся прему́дростию сотвори́л еси́.

Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние.

Бра́тие, потщи́теся изве́стно ва́ше зва́ние и избра́ние твори́ти. Сия́ бо творя́ще, не и́мате согреши́ти никогда́же. Си́це бо оби́льно припода́стся вам вход в ве́чное Ца́рство Го́спода на́шего и Спа́са Иису́са Христа́. Сего́ ра́ди не обленю́ся воспомина́ти при́сно вам о сих, а́ще и ве́дите, и утвержде́ни есте́ в настоя́щей и́стине. Пра́ведно бо мню́, доне́леже есмь в сем телеси́, возставля́ти вас воспомина́нием: ве́дый, я́ко ско́ро есть отложе́ние телесе́ моего́, я́коже и Госпо́дь наш Иису́с Христо́с сказа́ мне. Потщу́ся же и всегда́ име́ти вас по мое́м исхо́де, е́же о сих па́мять твори́ти. Не ухищре́нным бо ба́снем после́довавше, сказа́хом вам си́лу и прише́ствие Го́спода на́шего Иису́са Христа́, но самови́дцы бы́вше вели́чествию О́наго. Прие́м бо от Бо́га Отца́ честь и сла́ву, гла́су прише́дшу к Нему́ такову́ от велеле́пныя сла́вы: Сей есть Сын Мой Возлю́бленный, о Не́мже Аз благоизво́лих. И сей глас мы слы́шахом с небесе́ сшедш, с Ним су́ще на горе́ святе́й. И и́мамы изве́стнейшее проро́ческое сло́во, ему́же внима́юще я́коже свети́лу сия́ющу в те́мнем ме́сте, до́бре творите́, до́ндеже день озари́т, и денни́ца возсия́ет в сердца́х ва́ших.

Аллилуа́рий, глас 8:

Глас осьмы́й: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих: Твоя́ суть небеса́, и Твоя́ есть земля́

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих: Блаже́ни лю́дие, ве́дущии воскликнове́ние.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

От Матфе́я свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Во вре́мя о́но, поя́т Иису́с Петра́ и Иа́кова и Иоа́нна бра́та его́, и возведе́ их на гору́ высоку́ еди́ны. И преобрази́ся пред ни́ми: и просвети́ся лице́ Его́ я́ко со́лнце: ри́зы же Его́ бы́ша белы́ я́ко свет. И се яви́стася им Моисе́й и Илия́, с Ним глаго́люща. Отвеща́в же Петр рече́ ко Иису́сови: Го́споди, добро́ есть нам зде бы́ти: а́ще хо́щеши, сотвори́м зде три се́ни, Тебе́ еди́ну, и Моисе́ови еди́ну, и еди́ну Илии́. Еще́ же ему́ глаго́лющу, се о́блак све́тел осени́ их и се глас из о́блака глаго́ля: Сей есть Сын Мой Возлю́бленный, о Не́мже благоволи́х: Того́ послу́шайте. И слы́шавше ученицы́, падо́ша ни́цы, и убоя́шася зело́. И присту́пль Иису́с, прикосну́ся их, и рече́: воста́ните, и не бо́йтеся. Возве́дше же о́чи свои́, никого́же ви́деша, то́кмо Иису́са еди́наго. И сходя́щим им с горы́, запове́да им Иису́с, глаго́ля: никому́же пове́дите виде́ния, до́ндеже Сын Челове́ческий из ме́ртвых воскре́снет.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, / я́же в сло́ве и в де́ле, / я́же в ве́дении и не в ве́дении, / я́же во дни и в нощи́, / я́же во уме́ и в помышле́нии, / вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди поми́луй, 12.

И молитву: Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех благи́х Вина́: благоволи́ же и о мне, гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́ и всю мою́ отыми́ скве́рну. Просвети́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́, и покланя́юся, и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Псалом 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.

Задосто́йник:

Велича́й, душе́ моя́,/ на Фаво́ре преобрази́вшагося Го́спода.

Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся:/ Бог из боку́ Твое́ю про́йде,/ я́ко Плотоно́сец яви́ся на земли́/ и с челове́ки поживе́.// Тя, Богоро́дице, тем вси велича́ем.

Сла́ва, и ны́не, Го́споди поми́луй, трижды

Иже на горе́ Фаво́рстей преобрази́выйся во сла́ве, пред святы́ми Свои́ми ученики́ и апо́столы, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь