Шрифт

Богослужебные тексты для домашнего употребления

Великие праздники и предпразднства

Последование Всеношного бдения на праздник Рождества Христова. Для домашнего (келейного) совершения

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ

Всенощное бдение на праздник Рождества Христова состоит из великого повечерия с литией, утрени и 1-го часа.

ВЕЛИ́КОЕ ПОВЕЧЕ́РИЕ

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (Трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 4:

Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́, в ско́рби распространи́л мя еси́, уще́дри мя и услы́ши моли́тву мою́. Сы́нове челове́честии, доко́ле тяжкосе́рдии? Вску́ю лю́бите суету́ и и́щете лжи́? И уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́: Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему́. Гне́вайтеся, и не согреша́йте, я́же глаго́лете в сердца́х ва́ших, на ло́жах ва́ших умили́теся. Пожри́те же́ртву пра́вды и упова́йте на Го́спода. Мно́зи глаго́лют: кто яви́т нам блага́я? Зна́менася на нас свет лица́ Твоего́, Го́споди. Дал еси́ весе́лие в се́рдце мое́м: от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́а своего́ умно́жишася. В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя еси́.

Псало́м 6:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь, исцели́ мя, Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти моя́. И душа́ моя́ смяте́ся зело́: и Ты, Го́споди, доко́ле? Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́: спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́. Яко несть в сме́рти помина́яй Тебе́: во а́де же кто испове́стся Тебе́? Утруди́хся воздыха́нием мои́м, измы́ю на вся́ку нощь ло́же мое́, слеза́ми мои́ми посте́лю мою́ омочу́. Смяте́ся от я́рости о́ко мое́, обетша́х во всех вразе́х мои́х. Отступи́те от мене́, вси де́лающии беззако́ние, я́ко услы́ша Госпо́дь глас пла́ча моего́: услы́ша Госпо́дь моле́ние мое́, Госпо́дь моли́тву мою́ прия́т. Да постыдя́тся и смяту́тся вси врази́ мои́, да возвратя́тся и устыдя́тся зело́ вско́ре.

Псало́м 12:

Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя́? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м. Воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне, и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Го́споди поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 24:

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к, боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. Очи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псало́м 30:

На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. Яко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди. В ру́це Твои́ предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Го́споди Бо́же и́стины. Возненави́дел еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: аз же на Го́спода упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд ду́шу мою́, и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́. Яко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя́ в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя́ и ко́сти моя́ смято́шася. От всех враг мои́х бых поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и страх зна́емым мои́м: ви́дящии мя вон бежа́ша от мене́. Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н. Яко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою́ совеща́ша. Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг мои́х и от гоня́щих мя. Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ Твоего́, спаси́ мя ми́лостию Твое́ю. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея́, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя пред сы́ны челове́ческими. Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего́ от мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язы́к. Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою́ во гра́де огражде́ния. Аз же рех во изступле́нии мое́м: отве́ржен есмь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе́. Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его́, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси упова́ющии на Го́спода.

Псало́м 90:

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Яко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Яко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко Ангелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Яко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Го́споди поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

С на́ми Бог:

С на́ми Бог, разуме́йте язы́цы, и покаря́йтеся:/ Я́ко с на́ми Бог.

Услы́шите до после́дних земли́:/ Я́ко с на́ми Бог.

Могу́щии покаря́йтеся:/ Я́ко с на́ми Бог.

Аще бо па́ки возмо́жете, и па́ки побежде́ни бу́дете:/ Я́ко с на́ми Бог.

И и́же а́ще сове́т совещава́ете, разори́т Госпо́дь:/ Я́ко с на́ми Бог.

И сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, не пребу́дет в вас:/ Я́ко с на́ми Бог.

Стра́ха же ва́шего не убои́мся, ниже́ смути́мся:/ Я́ко с на́ми Бог.

Го́спода же Бо́га на́шего Того́ освяти́м, и Той бу́дет нам в страх:/ Я́ко с на́ми Бог.

И а́ще на Него́ наде́яся бу́ду, бу́дет мне во освяще́ние:/ Я́ко с на́ми Бог.

И упова́я бу́ду на Него́, и спасу́ся Им:/ Я́ко с на́ми Бог.

Се аз и де́ти, я́же ми даде́ Бог:/ Я́ко с на́ми Бог.

Лю́дие ходя́щии во тьме, ви́деша свет ве́лий:/ Я́ко с на́ми Бог.

Живу́щии во стране́ и се́ни сме́ртней, свет возсия́ет на вы:/ Я́ко с на́ми Бог.

Яко Отроча́ роди́ся нам, Сын, и даде́ся нам:/ Я́ко с на́ми Бог.

Его́же нача́льство бысть на ра́ме Его́:/ Яко с на́ми Бог.

И ми́ра Его́ несть преде́ла:/ Я́ко с на́ми Бог.

И нарица́ется Имя Его́, Вели́ка Сове́та Ангел:/ Я́ко с на́ми Бог.

Чу́ден Сове́тник:/ Я́ко с на́ми Бог.

Бог кре́пок, Власти́тель, Нача́льник ми́ра:/ Я́ко с на́ми Бог.

Оте́ц бу́дущаго ве́ка:/ Я́ко с на́ми Бог.

С на́ми Бог, разуме́йте язы́цы, и покаря́йтеся:/ Я́ко с на́ми Бог.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ С на́ми Бог.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ С на́ми Бог.//

Я́ко с на́ми Бог.

Тропари́:

День преше́д, благодарю́ Тя, Го́споди, ве́чер, прошу́, с но́щию без греха́ пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

День преше́д, славосло́влю Тя, Влады́ко, ве́чер, прошу́, с но́щию безсобла́знство пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

День преше́д, песносло́влю Тя, Святы́й, ве́чер, прошу́, с но́щию ненаве́тен пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

Безпло́тное естество́ Херуви́мское, немо́лчными пе́сньми Тя славосло́вят. Шестокри́льная живо́тная серафи́ми, непреста́нными гла́сы Тя превозно́сят: Ангелов же вся Во́инства трисвяты́ми пе́сньми Тя восхваля́ют. Пре́жде бо всех еси́ Сый Оте́ц, и собезнача́льна и́маши Твоего́ Сы́на: и равноче́стна нося́й Ду́ха жи́зни, Тро́ицы явля́еши неразде́льное.

Пресвята́я Де́во Ма́ти Бо́жия, и и́же Сло́ва самови́дцы и слуги́: проро́к же и му́ченик вси ли́цы, я́ко безсме́ртну иму́ще жизнь: о всех моли́теся приле́жно, я́ко вси есмы́ в беда́х. Да пре́лести изба́вльшеся лука́ваго, а́нгельскую вопие́м песнь: Святы́й, Святы́й, Святы́й, Трисвяты́й Го́споди, поми́луй и спаси́ нас, ами́нь.

Си́мвол Ве́ры:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, Иже от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, Имже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, Иже от Отца́ исходя́щаго, Иже со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Моли́тельные стихи́:

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, моли́ о нас гре́шных.

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, моли́ о нас гре́шных.

Вся Небе́сныя Си́лы Святы́х Ангел и Арха́нгел, моли́те о нас гре́шных.

Вся Небе́сныя Си́лы Святы́х Ангел и Арха́нгел, моли́те о нас гре́шных.

Святы́й Иоа́нне проро́че, и Предте́че, и Крести́телю Го́спода на́шего Иису́са Христа́, моли́ о нас гре́шных.

Святы́й Иоа́нне проро́че, и Предте́че, и Крести́телю Го́спода на́шего Иису́са Христа́, моли́ о нас гре́шных.

Святи́и сла́внии Апо́столи, проро́цы и му́ченицы, и вси святи́и, моли́те о нас гре́шных.

Святи́и сла́внии Апо́столи, проро́цы и му́ченицы, и вси святи́и, моли́те о нас гре́шных.

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши, па́стырие и учи́телие вселе́нныя, моли́те о нас гре́шных.

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши, па́стырие и учи́телие вселе́нныя, моли́те о нас гре́шных.

Зде же глаголется и святый храма.

Непобеди́мая, и непостижи́мая, и Боже́ственная Си́ло Честна́го и Животворя́щаго Креста́, не оста́ви нас гре́шных.

Непобеди́мая, и непостижи́мая, и Боже́ственная Си́ло Честна́го и Животворя́щаго Креста́, не оста́ви нас гре́шных.

Бо́же, очи́сти нас гре́шных.

Бо́же, очи́сти нас гре́шных.

Бо́же, очи́сти нас гре́шных, и поми́луй нас.

Бо́же, очи́сти нас гре́шных, и поми́луй нас.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропа́рь пра́здника, глас 4

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии/ звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка.// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Го́споди поми́луй. (40раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Моли́тва Вели́каго Васи́лия:

Го́споди Го́споди, избавле́й нас от вся́кия стрелы́ летя́щия во дни, изба́ви нас и от вся́кия ве́щи во тьме преходя́щия. Приими́ же́ртву вече́рнюю рук на́ших воздея́ние. Сподо́би же нас и нощно́е по́прище без поро́ка прейти́, неискуше́ны от злых. И изба́ви нас от вся́каго смуще́ния и боя́зни, я́же от диа́вола нам прибыва́ющия. Да́руй душа́м на́шим умиле́ние, и помысло́м на́шим попече́ние, е́же на стра́шнем и пра́веднем Твое́м суде́ испыта́ния. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша, и умертви́ у́ды на́ша су́щия на земли́: да и со́нным безмо́лвием просвети́мся зре́нием суде́б Твои́х. Отими́ же от нас вся́кое мечта́ние неподо́бное, и по́хоть вре́дну. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы, утвержде́ны в ве́ре, и преспева́ющия в за́поведех Твои́х, благоволе́нием, и бла́гостию Единоро́днаго Сы́на Твоего́: с Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Псало́м 101:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое́: во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя. Яко исчезо́ша я́ко дым дни́е мои́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася. Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́х сне́сти хлеб мой. От гла́са воздыха́ния моего́ прильпе́ кость моя́ пло́ти мое́й. Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бых я́ко нощны́й вран на ны́рищи. Бдех и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде. Весь день поноша́ху ми врази́ мои́, и хва́лящии мя мно́ю кленя́хуся. Зане́ пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое́ с пла́чем растворя́х. От лица́ гне́ва Твоего́ и я́рости Твоея́: я́ко возне́с низве́ргл мя еси́. Дни́е мои́ я́ко сень уклони́шася, и аз я́ко се́но изсхо́х. Ты же, Го́споди, во век пребыва́еши, и па́мять Твоя́ в род и род. Ты воскре́с уще́дриши Сио́на, я́ко вре́мя уще́дрити eго́, я́ко прии́де вре́мя. Яко благоволи́ша раби́ Твои́ ка́мение eго́, и персть eго́ уще́дрят. И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́. Яко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, и яви́тся во сла́ве Свое́й. Призре́ на моли́тву смире́нных, и не уничижи́ моле́ния их. Да напи́шется сие́ в род ин, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода. Яко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с Небесе́ на зе́млю призре́, услы́шати воздыха́ние окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, возвести́ти в Сио́не Имя Госпо́дне, и хвалу́ Его́ во Иерусали́ме. Внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе, и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви. Отвеща́ eму́ на пути́ кре́пости eго́: умале́ние дней мои́х возвести́ ми. Не возведи́ мене́ в преполове́ние дней мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя́. В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́. Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши: и вся, я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́ и изменя́тся. Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. Сы́нове раб Твои́х вселя́тся, и се́мя их во век испра́вится.

Моли́тва Манасси́и царя́ Иуде́йска:

Го́споди Вседержителю, Бо́же отец на́ших, Авраа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль, и се́мене их пра́веднаго: сотвори́вый не́бо и зе́млю со все́ю ле́потою их, связа́вый мо́ре сло́вом повеле́ния Твоего́, заключи́вый бе́здну, и запеча́тствовавый ю́ стра́шным и сла́вным и́менем Твои́м, его́же вся боя́тся, и трепе́щут от лица́ си́лы Твоея́, я́ко непостоя́нно великоле́пие сла́вы Твоея́, и нестерпи́мь гнев, е́же на гре́шники преще́ния Твоего́. Безме́рна же и неизсле́дованна ми́лость обеща́ния Твоего́: Ты бо еси́ Госпо́дь Вы́шний, благоутро́бен. долготерпели́в и многоми́лостив, и ка́яйся о зло́бах челове́ческих. Ты Го́споди, по мно́жеству бла́гости Твоея́, обеща́л еси́ покая́ние и оставле́ние согреши́вшим Тебе́, и мно́жеством щедро́т Твои́х, определи́л еси́ покая́ние гре́шником во спасе́ние. Ты у́бо Го́споди Бо́же сил, не положи́л еси́ покая́ние пра́ведным, Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову, не согреши́вшим Тебе́. Но положи́л еси́ покая́ние на мне, гре́шнем: зане́ согреши́х па́че числа́ песка́ морска́го. Умно́жишася беззако́ния моя́, Го́споди, умно́жишася беззако́ния моя́: и несмь досто́ин воззре́ти, и ви́дети высоту́ небе́сную от мно́жества непра́вд мои́х. Сля́чен есмь мно́гими у́зами желе́зными, во е́же не возвести́ главы́ моея́, и несть ми ослабле́ния: зане́ прогне́вах я́рость Твою́, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, не сотвори́вый во́ли Твоея́, и не сохрани́вый повеле́ний Твои́х. И ны́не приклоня́ю коле́на се́рдца, тре́буя от Тебе́ бла́гости: согреши́х, Го́споди, согреши́х, и беззако́ния моя́ аз вем, но прошу́ моля́ся, осла́би ми, Го́споди, осла́би ми, и не погуби́ мене́ со беззако́ньми мои́ми. Ниже́ в век враждова́в соблюде́ши зол мои́х, ниже́ осу́диши мя в преиспо́дних земли́. Зане́ Ты еси́ Бо́же, Бог ка́ющихся, и на мне яви́ши всю бла́гость Твою́, я́ко недосто́йна су́ща спасе́ши мя, по мно́зей ми́лости Твое́й, и восхвалю́ Тя вы́ну во днех живота́ моего́: я́ко Тя пое́т вся си́ла небе́сная, и Твоя́ есть сла́ва во ве́ки веко́в, ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Конда́к Пра́здника, глас 3:

Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет,/ и земля́ верте́п Непристу́пному прино́сит./ А́нгели с па́стырьми славосло́вят,/ волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют:// нас бо ра́ди роди́ся Oтроча́ Мла́до, Преве́чный Бог.

Го́споди поми́луй. (40раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Моли́тва:

Влады́ко Бо́же Отче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго: и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 69:

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псало́м 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Яко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. Имене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Славосло́вие вседне́вное:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, Отче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, Агнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Яко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На вся́ку нощь благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би Го́споди, в нощь сию́ без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Лития́:

Стихи́ры Пра́здника, глас 1, самогла́сны:

Не́бо и земля́ днесь проро́чески да возвеселя́тся,/ А́нгели и челове́цы духо́вно да торжеству́ют,/ я́ко Бог во пло́ти яви́ся/ су́щим во тьме и се́ни седя́щим, рожде́йся от Де́вы;/ верте́п и я́сли прия́ша Того́;/ па́стырие чу́до пропове́дуют;/ волсви́ от восто́к в Вифлее́м да́ры прино́сят./ Мы же хвалу́ недосто́йными устна́ми а́нгельски Тому́ принесе́м:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир,/ прии́де бо Ча́яние язы́ков,// прише́д, спасе́ нас от рабо́ты вра́жия.

Не́бо и земля́ днесь совокупи́шася,/ ро́ждшуся Христу́./ Днесь Бог на зе́млю прии́де,/ и челове́к на Небеса́ взы́де./ Днесь ви́димь eсть пло́тию,/ eстество́м неви́димый, челове́ка ра́ди./ Сего́ ра́ди и мы, славосло́вяще, возопии́м Eму́:/ Сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир,/ дарова́ бо прише́ствие Твое́,// Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва в Вы́шних Бо́гу,/ в Вифлее́ме слы́шу от Безпло́тных днесь,/ на земли́ мир благоволи́вшему бы́ти./ Ны́не Де́ва Небе́с ши́рши:/ возсия́ бо свет омрачéнным/ и смирéнныя возвы́си, а́нгельски пою́щия:// сла́ва в Вы́шних Бо́гу.

По о́бразу и по подо́бию, истле́вша преступле́нием/ ви́дев, Иису́с, приклони́в Небеса́, сни́де/ и всели́ся во утро́бу де́вственную неизме́нно,/ да в ней истле́вшаго Ада́ма обнови́т, зову́ща:// сла́ва явле́нию Твоему́, Изба́вителю мой и Бо́же.

Глас 5: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Волсви́, перси́дстии ца́рие,/ позна́вше я́ве на земли́ ро́ждшагося Царя́ Небе́снаго,/ от све́тлыя звезды́ води́ми,/ достиго́ша в Вифлее́м, да́ры нося́ще избра́нныя,/ зла́то, и лива́н, и сми́рну,/ и, па́дше, поклони́шася:// ви́деша бо в верте́пе Младе́нца лежа́ща безле́тнаго.

Глас 6: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Лику́ют А́нгели вси на Небеси́,/ и ра́дуются челове́цы днесь,/ игра́ет же вся тварь ро́ждшагося ра́ди в Вифлее́ме Спа́са Го́спода,/ я́ко вся́кая лесть и́дольская преста́,// и ца́рствует Христо́с во ве́ки.

Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Стихи́ры на стихо́вне:

Глас 2:

Стихи́ра: Ве́лие и пресла́вное чу́до соверши́ся днесь:/ Де́ва ражда́ет, и утро́ба не истлева́ет,/ Сло́во воплоща́ется и Oтца́ не отлуча́ется,/ А́нгели с па́стырьми сла́вят,/ и мы с ни́ми вопие́м:// сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир.

Глас 3:

Стих: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя:/ кля́тся Госпо́дь и не раска́ется.

Стихи́ра: Днесь ражда́ет Де́ва Творца́ всех,/ Eде́м прино́сит верте́п,/ и звезда́ показу́ет Христа́ со́лнца су́щим во тьме;/ с да́ры волсви́ поклони́шася,/ ве́рою просвеща́еми,/ и па́стырие ви́деша чу́до,/ А́нгелом воспева́ющим и глаго́лющим:// сла́ва в Вы́шних Бо́гу.

Стих: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́:/ седи́ одесну́ю Мене́..

Стихира: Го́споду Иису́су ро́ждшуся в Вифлее́ме Иуде́йстем,/ от восто́к прише́дше, волсви́/ поклони́шася Бо́гу вочелове́чшуся/ и, сокро́вища своя́ усе́рдно отве́рзше,/ да́ры честны́я приноша́ху:/ искуше́но зла́то, я́ко Царю́ веко́в;/ и лива́н, я́ко Бо́гу всех;/ я́ко тридне́вному же мертвецу́, сми́рну Безсме́ртному./ Вси язы́цы, прииди́те, поклони́мся ро́ждшемуся// спасти́ ду́ши на́ша.

Глас 4: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Весели́ся, Иерусали́ме,/ торжеству́йте, вси, лю́бящии Сио́на:/ днесь вре́менный разреши́ся соу́з осужде́ния Ада́мова./ Рай нам отве́рзеся./ Змий упраздни́ся,/ ю́же бо прельсти́ пе́рвее,/ ны́не узре́ Соде́телеву бы́вшу Ма́терь./ О, глубина́ бога́тства, и прему́дрости, и ра́зума Бо́жия́/ Я́же исхода́таивши смерть всей пло́ти, грехо́вный сосу́д/ спасе́ния нача́ло бысть ми́ру всему́ Богоро́дицы ра́ди./ Младе́нец бо ражда́ется из Нея́, Всесоверше́нный Бог,/ и Рождество́м де́вство печа́тствует,/ плени́цы грехо́вныя разреша́яй пелена́ми,/ и младе́нства ра́ди Éвины врачу́ет я́же в печа́лех боле́зни;/ да ликовству́ет у́бо вся тварь и да игра́ет,// обнови́ти бо ю прии́де Христо́с и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В верте́п всели́лся eси́, Христе́ Бо́же,/ я́сли Тя восприя́ша,/ па́стырие же и волсви́ поклони́шася./ Тогда́ у́бо проро́ческая испо́лнися про́поведь,/ и А́нгельския си́лы дивля́хуся, вопию́ще и глаго́люще:// сла́ва схожде́нию Твоему́, Eди́не Человеколю́бче.

Моли́тва свята́го Симео́на Богоприи́мца:

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй (12 раз)

Тропа́рь Пра́здника, глас 4:

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии/ звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка.// Го́споди, сла́ва Тебе́. (Три́жды)

Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Три́жды)

Псало́м 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.

Утреня

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Три́жды)

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Два́жды)

Псалом 3:

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Го́споди поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87:

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Тропа́рь Пра́здника, глас 4:

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии/ звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка.// Го́споди, сла́ва Тебе́. (Два́жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии/ звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка.// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Кафи́змы:

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма седьма́я:

Псало́м 46:

Вси язы́цы восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования. Я́ко Госпо́дь Вы́шний стра́шен, Царь ве́лий по всей земли́. Покори́ лю́ди нам и язы́ки под но́ги на́ша: избра́ нам достоя́ние Свое́, добро́ту Иа́ковлю, ю́же возлюби́. Взы́де Бог в воскликнове́нии, Госпо́дь во гла́се тру́бне. По́йте Бо́гу на́шему, по́йте, по́йте Царе́ви на́шему, по́йте. Я́ко Царь всея́ земли́ Бог, по́йте разу́мно. Воцари́ся Бог над язы́ки, Бог седи́т на Престо́ле святе́м Свое́м. Кня́зи лю́дстии собра́шася с Бо́гом Авраа́млим. Я́ко Бо́жии держа́внии земли́ зело́ вознесо́шася.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 49:

Бог бого́в Госпо́дь глаго́ла и призва́ зе́млю от восто́к со́лнца до за́пад. От Сио́на благоле́пие красоты́ Его́. Бог я́ве прии́дет, Бог наш, и не премолчи́т: огнь пред Ним возгори́тся, и о́крест Его́ бу́ря зе́льна. Призове́т Не́бо свы́ше и зе́млю разсуди́ти лю́ди Своя́. Собери́те Ему́ преподо́бныя Его́, завеща́ющыя заве́т Его́ о же́ртвах. И возвестя́т небеса́ пра́вду Его́, я́ко Бог судия́ есть. Услы́шите, лю́дие мои́, и возглаго́лю вам, Изра́илю, и засвиде́тельствую тебе́: Бог, Бог твой есмь Аз. Не о же́ртвах твои́х обличу́ тя, всесожже́ния же Твоя́ предо Мно́ю суть вы́ну. Не прииму́ от до́му Твоего́ тельцо́в, ниже́ от стад твои́х козло́в. Я́ко мои́ суть вси зве́рие дубра́внии, ско́ти в гора́х и воло́ве. Позна́х вся пти́цы небе́сныя, и красота́ се́льная со Мно́ю есть. А́ще вза́лчу, не реку́ тебе́: Моя́ бо есть вселе́нная и исполне́ние ея́. Еда́ ям мяса́ ю́нча или́ кровь козло́в пию́? Пожри́ Бо́гови же́ртву хвалы́ и возда́ждь Вы́шнему моли́твы Твоя́. И призови́ Мя в день ско́рби твоея́, и изму́ тя, и просла́виши Мя. Гре́шнику же рече́ Бог: вску́ю ты пове́даеши оправда́ния Моя́ и восприе́млеши заве́т Мой усты́ твои́ми? Ты же возненави́дел еси́ наказа́ние и отве́ргл еси́ словеса́ Моя́ вспять. А́ще ви́дел еси́ та́тя, текл еси́ с ним, и с прелюбоде́ем уча́стие твое́ полага́л еси́. Уста́ Твоя́ умно́жиша зло́бу, и язы́к твой сплета́ше льще́ния. Седя́, на бра́та твоего́ клевета́л еси́ и на сы́на ма́тере твоея́ полага́л еси́ собла́зн. Сия́ сотвори́л еси́ и умолча́х, вознепщева́л еси́ беззако́ние, я́ко бу́ду тебе́ подо́бен. Обличу́ тя и предста́влю пред лице́м твои́м грехи́ Твоя́. Разуме́йте у́бо сия́, забыва́ющии Бо́га, да не когда́ похи́тит, и не бу́дет избавля́яй. Же́ртва хвалы́ просла́вит Мя, и та́мо путь, и́мже явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 51:

Что хва́лишися во зло́бе, си́льне? Беззако́ние весь день. Непра́вду умы́сли язы́к твой, я́ко бри́тву изощре́ну сотвори́л еси́ лесть. Возлюби́л еси́ зло́бу па́че благосты́ни, непра́вду не́же глаго́лати пра́вду. Возлюби́л еси́ вся глаго́лы пото́пныя, язы́к льстив. Сего́ ра́ди Бог разруши́т тя до конца́, восто́ргнет тя, и пресели́т тя от селе́ния твоего́ и ко́рень твой от земли́ живы́х. У́зрят пра́веднии и убоя́тся, и о нем возсмею́тся и реку́т: се челове́к, и́же не положи́ Бо́га Помо́щника себе́, но упова́ на мно́жество бога́тства своего́, и возмо́же суе́тою свое́ю. Аз же я́ко ма́слина плодови́та в дому́ Бо́жии, упова́х на ми́лость Бо́жию во век и в век ве́ка. Испове́мся Тебе́ во век, я́ко сотвори́л еси́, и терплю́ и́мя Твое́, я́ко бла́го пред преподо́бными Твои́ми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Седа́лен пра́здника, глас 1, подо́бен: «Гроб Твой, Спа́се…»:

Во я́слех нас ра́ди безслове́сных положи́лся еси́,/ Долготерпели́ве Спа́се, младе́нствовав во́лею;/ па́стырие же Тя воспе́ша со А́нгелы, зову́ще:/ сла́ва и хвала́ на земли́ рожде́нному/ и обожи́вшему земноро́дных существо́// Христу́ Бо́гу на́шему.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Во я́слех нас ра́ди безслове́сных положи́лся еси́,/ Долготерпели́ве Спа́се, младе́нствовав во́лею;/ па́стырие же Тя воспе́ша со А́нгелы, зову́ще:/ сла́ва и хвала́ на земли́ рожде́нному/ и обожи́вшему земноро́дных существо́// Христу́ Бо́гу на́шему.

Седа́лен пра́здника, глас 3, подо́бен: «Красоте́ де́вства…»:

Преве́чнаго и Непостижи́маго,/ Соприсносу́щнаго Неви́димому Отцу́,/ во утро́бе пло́тски носи́ла еси́, Богоро́дице,/ еди́но и неслия́нное Тро́ицы Божество́./ Просия́ благода́ть Твоя́ в ми́ре, Всепе́тая./ Те́мже непреста́нно вопие́м:// ра́дуйся, Чи́стая Де́во Ма́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преве́чнаго и Непостижи́маго,/ Соприсносу́щнаго Неви́димому Отцу́,/ во утро́бе пло́тски носи́ла еси́, Богоро́дице,/ еди́но и неслия́нное Тро́ицы Божество́./ Просия́ благода́ть Твоя́ в ми́ре, Всепе́тая./ Те́мже непреста́нно вопие́м:// ра́дуйся, Чи́стая Де́во Ма́ти.

Полиеле́й:

Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Велича́ние пра́здника:

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию ро́ждшагося// от Безневе́стныя и Пречи́стыя Де́вы Мари́и.

Псало́м избра́нный:

Воскли́кните Го́сподеви вся земля́./ По́йте же и́мени Его́. Дади́те сла́ву хвале́ Его́./ Пове́дите вся чудеса́ Его́./ Рцы́те Бо́гу: коль стра́шна дела́ Твоя́./ Да возвеселя́тся небеса́, и возра́дуется земля́./ Воспо́йте Го́сподеви, по́йте и́мени Его́./ Испове́дание и великоле́пие де́ло Его́./ Избавле́ние посла́ лю́дем Свои́м./ Свя́то и стра́шно и́мя Его́./ От Сио́на благоле́пие красоты́ Его́./ Бог же наш на небеси́ и на земли́ вся, ели́ка восхоте́, сотвори́./ Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́./ Той воззове́т Мя: Оте́ц Мой еси́ Ты./ И Аз пе́рвенца положу́ Его́. Высока́ па́че царе́й земны́х./ И покло́нятся Ему́ вси ца́рие зе́мстии./ Кто бог ве́лий, я́ко Бог наш? Ты еси́ Бог творя́й чудеса́./ Мы́шцею си́лы Твоея́ разгна́л еси́ враги́ Твоя́./ Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя./ Кля́тся Госпо́дь, и не раска́ется./ Ты иере́й во век, по чи́ну Мелхиседе́кову./ Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты. Аз днесь роди́х Тя./ Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние Твое́./ И одержа́ние Твое́ концы́ земли́./ В глави́зне кни́жней писа́ся о Мне./ Престо́л Твой Бо́же, в век ве́ка./ Жезл пра́вости, жезл ца́рствия Твоего́./ Сего́ ра́ди пома́за Тя Бо́же, Бог Твой еле́ем ра́дости./ Я́ко Ты насле́диши во всех язы́цех.// Благослове́н Госпо́дь во век, бу́ди, бу́ди.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию ро́ждшагося// от Безневе́стныя и Пречи́стыя Де́вы Мари́и.

Седа́лен, глас 4, подо́бен: «Удиви́ся, Ио́сиф…»:

Прииди́те, ви́дим, ве́рнии, где роди́ся Христо́с,/ после́дуем про́чее, а́може и́дет звезда́ с волхвы́, восто́чными цари́;/ Его́же А́нгели пою́т непреста́нно та́мо,/ па́стырие свиря́ют песнь досто́йную,/ сла́ва в Вы́шних, глаго́люще,/ днесь в верте́пе Ро́ждшемуся от Де́вы и Богоро́дицы// в Вифлее́ме Иуде́йстем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

Прииди́те, ви́дим, ве́рнии, где роди́ся Христо́с,/ после́дуем про́чее, а́може и́дет звезда́ с волхвы́, восто́чными цари́;/ Его́же А́нгели пою́т непреста́нно та́мо,/ па́стырие свиря́ют песнь досто́йную,/ сла́ва в Вы́шних, глаго́люще,/ днесь в верте́пе Ро́ждшемуся от Де́вы и Богоро́дицы// в Вифлее́ме Иуде́йстем.

Степе́нна, глас 4:

От ю́ности моея́/ мно́зи бо́рют мя стра́сти,/ но Сам мя заступи́// и спаси́, Спа́се мой.

Ненави́дящии Сио́на,/ посрами́теся от Го́спода,/ я́ко трава́ бо огне́м// бу́дете изсо́хше.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́м Ду́хом/ вся́ка душа́ живи́тся,/ и чистото́ю возвыша́ется,// светле́ется Тро́йческим еди́нством, священнота́йне.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

(Мф., зач.2)

Иису́с Христо́во Рождество́ си́це бе: обруче́нней у́бо бы́вши Ма́тери Его́ Мари́и Ио́сифови, пре́жде да́же не сни́тися и́ма, обре́теся иму́щи во чре́ве от Ду́ха Свя́та. Ио́сиф же, муж Ея́, пра́веден сый и, не хотя́ Ея́ обличи́ти, восхоте́ тай пусти́ти Ю. Сия́ же ему́ помы́слившу, се А́нгел Госпо́день во сне яви́ся ему́, глаго́ля: Ио́сифе, сы́не Дави́дов, не убо́йся прия́ти Мариа́м, жены́ твоея́: ро́ждшее бо ся в Ней от Ду́ха есть Свя́та. Роди́т же Сы́на, и нарече́ши и́мя Ему́ Иису́с. Той бо спасе́т лю́ди Своя́ от грех их. Сие́ же все бысть, да сбу́дется рече́нное от Го́спода проро́ком, глаго́лющим: Се́ Де́ва во чре́ве прии́мет и роди́т Сы́на, и нареку́т и́мя Ему́ Емману́ил, е́же есть сказа́емо, с на́ми Бог. Воста́в же Ио́сиф от сна, сотвори́, я́коже повеле́ ему́ А́нгел Госпо́день, и прия́т Жену́ свою́. И не зна́яше Ея́, до́ндеже роди́ Сы́на Своего́ пе́рвенца, и нарече́ и́мя Ему́ Иису́с.

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Псало́м 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Глас 6:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Вся́ческая днесь ра́дости исполня́ются,// Христо́с роди́ся от Де́вы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Вся́ческая днесь ра́дости исполня́ются,// Христо́с роди́ся в Вифлее́ме.

Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

Стихи́ра пра́здника, глас 6:

Сла́ва в Вы́шних Бо́гу,/ и на земли́ мир,/ днесь восприе́млет Вифлее́м седя́щаго при́сно со Отце́м,/ днесь А́нгели Младе́нца, рожде́ннаго боголе́пно, славосло́вят:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир,// в челове́цех благоволе́ние.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Кано́н пра́здника (два), глас 1:

Песнь 1:

Ирмос: Христо́с ражда́ется – сла́вите,/ Христо́с с Небе́с – сря́щите./ Христо́с на земли́ – возноси́теся./ По́йте Го́сподеви, вся земля́,/ и весе́лием воспо́йте, лю́дие,// я́ко просла́вися.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Истле́вша преступле́нием, по Бо́жию о́бразу бы́вшаго, всего́ тле́ния су́ща,/ лу́чшия отпа́дша Боже́ственныя жи́зни,// па́ки обновля́ет му́дрый Соде́тель, я́ко просла́вися.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Ви́дев Зижди́тель ги́блема челове́ка, рука́ми его́же созда́,/ приклони́в Небеса́, схо́дит;/ Сего́ же от Де́вы Боже́ственныя Чи́стыя// всего́ осуществу́ет, вои́стинну вопло́щься, я́ко просла́вися.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Му́дрость, Сло́во и Си́ла,/ Сын Сый О́тчий и сия́ние, Христо́с Бог, сил утаи́вся,/ ели́ко преми́рных и ели́ко на земли́,/ и, вочелове́чся, обнови́л есть нас,// я́ко просла́вися.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Изнесе́ чре́во свяще́нное Сло́во, я́ве неопа́льно живопи́санное купино́ю,/ смеше́на зра́ком челове́чим Бо́га,/ Е́вы окая́нную утро́бу кля́твы дре́вния разреша́ющее го́рькия,// Его́же, земни́и славим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Показа́ звезда́ пре́жде со́лнца Сло́во, прише́дшее уста́вити грехи́,/ волхво́м я́ве во убо́зем верте́пе, ми́лостиваго Тебе́, пелена́ми пови́та,// Его́же, ра́дующеся, ви́дяху Самого́ – и Челове́ка, и Го́спода

Песнь 3:

Ирмос: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну/ и в после́дняя от Де́вы/ воплоще́нному безсе́менно,/ Христу́ Бо́гу возопии́м:/ вознесы́й рог наш,// свят еси́, Го́споди.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

И́же дохнове́ния прича́щся лу́чшаго Ада́м пе́рстный/ и к тле́нию попо́лзся же́нскою ле́стию,/ Христа́ от Жены́ ви́дя, вопие́т:// И́же мене́ ра́ди по мне быв, Свят еси́, Го́споди.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Сообра́зен бре́нному умале́нию растворе́нием, Христе́, быв/ и прича́стием пло́ти го́ршия, пода́в Боже́ственнаго естества́,/ зе́млен быв, и пребы́в Бог,/ и возвы́сивый рог наш,// Свят еси́, Го́споди.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Вифлее́ме, весели́ся, князе́й Иу́довых Сый Царь:/ Изра́иля бо пасы́й на ра́мех херуви́мских, из тебе́ про́йде Христо́с я́ве// и вознесы́й рог наш над все́ми воцари́ся.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Неве́сты Пречи́стыя пребога́тое Рождество́ ви́дети па́че ума́ сподо́бився,/ лик свиря́ющих преклоня́шеся стра́нным о́бразом,// чин же пою́щих Безпло́тных, Царя́ Христа́, безсе́менно вопло́щшагося.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Высото́ю ца́рствуяй Небе́с/ милосе́рдием соверша́ет о нас из Безневе́стныя Отрокови́цы:/ невеще́ствен Сый пре́жде,/ но по́слежде Сло́во, одебеле́вшо пло́тию,// да па́дшаго к Себе́ привлече́т первозда́ннаго.

Ипакои́, глас 8:

Нача́ток язы́ков Не́бо Тебе́ принесе́, лежа́щему Младе́нцу во я́слех,/ звездо́ю волхвы́ призва́вый, я́же и ужаса́ше/ не ски́птры и престо́ли, но после́дняя нищета́:/ что́ бо ху́ждше верте́па?/ Что́ же смире́ншее пеле́н?/ В ни́хже просия́ Божества́ Твоего́ бога́тство.// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Песнь 4:

Ирмос: Жезл из ко́рене Иессе́ова/ и цвет от него́, Христе́,/ от Де́вы прозя́бл еси́,/ из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи,/ прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому́жныя,/ Невеще́ственный и Бо́же:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Его́же дре́вле прорече́ Иа́ков,/ язы́ков ожида́ние, Христе́, от коле́на Иу́дова возсия́л еси́/ и си́лу Дама́скову, Самари́йскую же коры́сть прише́л еси́ испроврещи́,/ лесть пременя́я в ве́ру боголе́пну:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Волхва́ дре́вле Валаа́ма словесы́ ученики́,/ му́дрыя звездоблюсти́тели,/ ра́дости испо́лнил еси́,/ звезда́ от Иа́кова, возсия́в, Влады́ко,/ язы́ков нача́ток вводи́мый прия́л же еси́ я́ве:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Я́ко на руно́, во чре́во Де́вы сшел еси́ дождь, Христе́,/ и я́ко ка́пли, на зе́млю ка́плющия./ Ефио́пия, и Фарси́с, и Арави́тстии о́строви же,/ Сава́, Ми́дов всю зе́млю держа́щии, припадо́ша Тебе́, Спа́се:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Ра́вен произы́де челове́ком Вы́шний,/ во́лею плоть прии́м от Де́вы,/ яд очи́стити зми́евы главы́,/ приводя́ вся к Све́ту живоно́сному,// Бог Сый, от врат безсо́лнечных. (Два́жды)

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Язы́цы, и́же дре́вле тле́ю погруже́ни,/ па́губы зело́ вра́жия убежа́вше,/ возно́сят ру́ки с похва́льными пе́сньми,/ еди́наго чту́ще Христа́, я́ко Благоде́теля,// к нам ми́лостивно прише́дшаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Из ко́рене изра́стши Иессе́ева, Де́во,/ уста́вы прешла́ еси́ челове́ческаго существа́,/ О́тчее ро́ждши Преве́чное Сло́во,/ я́ко благоволи́ Сам запеча́танную утро́бу проити́// истоща́нием стра́нным.

Песнь 5:

Ирмос: Бог сый ми́ра, Оте́ц щедро́т,/ Вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела,/ мир подава́юща, посла́л еси́ нам:/ тем, Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся,/ от но́щи у́тренююще,// славосло́вим Тя, Человеколю́бче.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

В рабе́х ке́саревым повеле́нием написа́тися поко́рься,/ и нас, рабы́ су́щия, врага́ и греха́ свободи́л еси́, Христе́,/ весь же по нам обнища́в,// и пе́рстнаго от самаго́ едине́ния и обще́ния богосоде́лал еси́.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Се Де́ва, я́коже дре́вле рече́,/ во чре́ве прие́мши, родила́ есть Бо́га вочелове́чшася и пребыва́ет Де́ва./ Ея́же ра́ди примири́вшеся Бо́гу, гре́шнии,// Богоро́дицу су́щую вои́стинну, ве́рнии, воспои́м.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Лю́тую вражду́, ю́же к нам Влады́ка отсека́я па́ки плотски́м прише́ствием,/ да держа́щаго разруши́т душетле́ющаго,/ мир сочета́я с невеще́ственными существы́,// положи́в присту́пна, Ро́ждшаго, тва́ри.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Лю́дие ви́деша, дре́вле омраче́ннии, по днех свет вы́шния све́тлости,/ язы́ки же Бо́гу насле́дие Сын прино́сит,/ подая́ та́мо неизрече́нную благода́ть,// иде́же мно́жайший процвете́ грех.

Песнь 6:

Ирмос: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь,/ якова́ прия́т,/ в Де́ву же все́льшееся Сло́во/ и плоть прие́мшее про́йде сохра́ншее нетле́нну./ Его́же бо не пострада́ истле́ния,// Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Прии́де, вопло́щься, Христо́с Бог наш из чре́ва,/ Его́же Оте́ц пре́жде денни́цы ражда́ет;/ правле́ния же держа́ пречи́стых сил,/ в я́слех ско́тиях возлежи́т и пелена́ми повива́ется,// разреша́ет же многоплете́нныя плени́цы прегреше́ний.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Ю́но из Ада́ма отроча́ смеше́ния, роди́ся Сын и ве́рным даде́ся,/ бу́дущаго ве́ка Сей есть Оте́ц и Нача́льник/ и нарица́ется Вели́каго Сове́та А́нгел./ Сей кре́пок Бог есть// и держа́й о́бластию всю тварь.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

И́же бе испе́рва к Бо́гу, Бог Сло́во/ ны́не утвержда́ет немощно́е дре́вле/ ви́дев сохрани́ти, е́же по нам существо́,// и́мже Себе́ вторы́м обще́нием а́бие проявля́я страсте́й свобо́дное.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Гряде́т нас ра́ди из Авраа́млих чресл/ темнопа́дшия во мра́це прегреше́ний/ сы́ны воздви́гнути, до́лу пони́кших,/ и́же во све́те обита́яй и я́слех чрез достоя́ние,// ны́не благоволи́в в челове́ческое спасе́ние.

Конда́к, глас 3, самоподо́бен:

Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет,/ и земля́ верте́п Непристу́пному прино́сит./ А́нгели с па́стырьми славосло́вят,/ волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют:// нас бо ра́ди роди́ся Oтроча́ Мла́до, Преве́чный Бог.

И́кос:

Еде́м Вифлее́м отве́рзе,/ прииди́те, ви́дим, пи́щу в та́йне обрето́хом;/ прииди́те, прии́мем су́щая ра́йская внутрь верте́па:/ та́мо яви́ся ко́рень ненапое́н,/ прозяба́я отпуще́ние,/ та́мо обре́теся кла́дезь неиско́пан,/ из него́же Дави́д пи́ти дре́вле возжада́ся./ Та́мо Де́ва ро́ждши Младе́нца,/ жа́жду уста́ви а́бие Ада́мову и Дави́дову./ Сего́ ра́ди к Нему́ и́дем,// где роди́ся Отроча́ Мла́до, Преве́чный Бог.

Песнь 7:

Ирмос: О́троцы, благоче́стию совоспита́ни,/ злочести́ваго веле́ния небре́гше,/ о́гненнаго преще́ния не убоя́шася,/ но, посреде́ пла́мени стоя́ще, поя́ху:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Па́стырие, свиря́юще, ужа́сно светоявле́ние получи́ша:// сла́ва бо Госпо́дня облиста́ их, и А́нгел, воспо́йте, – вопия́, – я́ко роди́ся Христо́с, отце́в Бог благослове́нный.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Внеза́пу с сло́вом А́нгеловым Небе́сная во́инства,/ сла́ва, – вопия́ху, – Бо́гу в Вы́шних, на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние:// Христо́с возсия́, отце́в Бог благослове́нный.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Глаго́л что сей? – реко́ша па́стырие, –/ прише́дше, уви́дим бы́вшее, Боже́ственнаго Христа́./ Вифлее́ма же доше́дше, с Ро́ждшею покланя́хуся, воспева́юще:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Слуги́ у́бо неи́стовно попаля́ет,/ спаса́ет же всепаля́щая со стра́хом ю́ныя,/ седмочи́сленным разжже́нием возвы́шена;// и́хже венча́ пла́мень, незави́стно Го́споду подаю́щу благоче́стия ра́ди ро́су.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Помо́щниче, Христе́, челове́ком,/ проти́вное гада́ние, воплоще́ние неизглаго́ланное име́яй, посрами́л еси́;/ бога́тство обоже́ния нося́й, вообра́жся ны́не,// Его́же ра́ди упова́нием свы́ше в преиспо́дний приидо́хом мрак.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Зле неудержа́нно возвыша́емый,/ нече́стно беся́щийся от развраще́ния ми́ра,/ низложи́л еси́ всемо́щне грех,/ я́же привлече́ пре́жде, днесь же от се́тей спаса́еши,// вопло́щся во́лею, Благоде́телю.

Песнь 8:

Ирмос: Чу́да преесте́ственнаго/ росода́тельная изобрази́ пещь о́браз:/ не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя,/ я́ко ниже́ огнь Божества́ Де́вы,/ в Ню́же вни́де утро́бу./ Тем воспева́юще, воспое́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода// и превозно́сит во вся ве́ки.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Влече́т Вавило́ня дщи о́троки плене́нныя Дави́довы от Сио́на к себе́,/ дароно́сцы же слет волхвы́ де́ти,/ Дави́дове Богоприя́тней дще́ри моля́щияся./ Тем, воспева́юще, воспои́м:// да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Орга́ны уклони́ша плаче́вныя пе́сни,/ не поя́ху бо в земли́ чужде́й о́троцы Сио́новы,/ вавило́нскую же разреша́ет лесть всю и мусики́йския соста́вы,/ в Вифлее́ме возсия́в, Христо́с./ Тем, воспева́юще, воспои́м:// да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Коры́сти Вавило́н ца́рства Сио́ня и плене́нное бога́тство прия́т,/ сокро́вища же Христо́с в Сио́н сего́,/ и цари́ звездо́ю наставля́я, звездоблюсти́тели влече́т./ Тем, воспева́юще, воспои́м:// да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Па́губы убежа́вши,/ е́же обожи́тися пре́лестию, непреста́нно пое́т излия́вшагося Сло́ва/ ю́ношески вся с тре́петом тварь,/ несла́вну хвалу́, боя́щися, прино́сит, тле́нна су́щи,// а́ще и му́дре терпя́ше.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Гряде́ши, заблу́ждшее на па́жить обраща́я цветотво́рную/ из пусты́нных холмо́в язы́ков воста́ние, челове́ческое естество́,/ си́лу ну́жную человекоуби́йцы угаси́ти,// муж же яви́вся и Бог промышле́нием.

Велича́й, душе́ моя́,// Честне́йшую и Сла́внейшую Го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую, Богоро́дицу.

Песнь 9:

Ирмос: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное:/ Не́бо – верте́п, Престо́л Херуви́мский – Де́ву,/ я́сли – вмести́лище,/ в ни́хже возлеже́ Невмести́мый – Христо́с Бог,// Его́же, воспева́юще, велича́ем.

Припев: Велича́й, душе́ моя́,/ от Де́вы Бо́га, пло́тию ро́ждшагося.

Изря́дное тече́ние зря́ще/ волсви́ необы́чныя но́выя звезды́ новосия́ющия,/ Небеса́ просвеща́ющия, Христа́ Царя́ зна́менующия на земли́,// ро́ждшагося в Вифлее́ме на спасе́ние на́ше.

Припев: Велича́й, душе́ моя́,/ от волхво́в Бо́га покланя́емаго.

Новорожде́нное, – волхво́м, глаго́лющим, –/ Отроча́ Царь, Его́же звезда́ яви́, где есть?/ Тому́ бо поклони́тися приидо́хом./ Яря́ся, И́род смуща́шеся,// Христа́ уби́ти богобо́рец шата́яся.

Припев: Велича́й, душе́ моя́,/ Чи́стую Де́ву и Еди́ну Богоро́дицу, ро́ждшую Христа́ Царя́.

Испыта́ И́род вре́мя звезды́,/ ея́же вожде́нием волсви́ в Вифлее́ме покланя́хуся Христу́ с да́ры;/ е́юже, ко оте́честву наставля́еми,// лю́таго детоуби́йцу оста́виша пору́гана.

Припев: Днесь Де́ва ражда́ет Влады́ку/ внутрь верте́па.

Ирмос: Люби́ти у́бо нам, я́ко безбе́дное стра́хом/ удо́бее молча́ние,/ любо́вию же, Де́во,/ пе́сни тка́ти, спротяже́нно сложе́нныя, неудо́бно есть;// но и, Ма́ти, си́лу, ели́ко есть произволе́ние, даждь.

Припев: Днесь па́стырие ви́дят Спа́са, пелена́ми обви́та/ и лежа́ща во я́слех.

О́бразы несве́тлы и се́ни приведе́ны,/ о Ма́ти Чи́стая, ви́девше Сло́ва,/ но́ва я́вльшагося от врат заключе́нных,// мня́щии же и́стинную све́тлость, досто́йно Твою́ благослови́м утро́бу.

Припев: Небе́сныя си́лы ро́ждшагося Спа́са Го́спода и Влады́ку/ возвеща́ют ми́ру.

Жела́ние получи́вше и Бо́жия прише́ствия христокра́снии лю́дие сподо́бльшеся,/ ны́не утеша́ются па́ки бытие́м:/ я́ко живоно́сну благода́ть дае́ши, Де́во Чи́стая,// поклони́тися сла́ве.

Велича́й, душе́ моя́,// Честне́йшую и Сла́внейшую Го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую, Богоро́дицу.

Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное:/ Не́бо – верте́п, Престо́л Херуви́мский – Де́ву,/ я́сли – вмести́лище,/ в ни́хже возлеже́ Невмести́мый – Христо́с Бог,// Его́же, воспева́юще, велича́ем.

Свети́лен пра́здника:

Посети́л ны есть свыше Спас наш, Восто́к восто́ков,/ и су́щии во тьме и се́ни обрето́хом и́стину,// и́бо от Де́вы роди́ся Госпо́дь.

Хвали́тны псалмы́, глас 4:

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Стихи́ры пра́здника, глас 4, самогла́сны:

На 4. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Весели́теся, пра́веднии,/ Небеса́, ра́дуйтеся,/ взыгра́йте, го́ры, Христу́ ро́ждшуся;/ Де́ва седи́т, Херуви́мов подо́бящися,/ нося́щи в не́дрех Бо́га Сло́ва воплоще́нна;/ па́стырие рожде́нному дивя́тся;/ волсви́ Влады́це да́ры прино́сят,/ А́нгели, воспева́юще, глаго́лют:// Непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Богоро́дице Де́во, ро́ждшая Спа́са,/ упраздни́ла eси́ пе́рвую кля́тву Éвину,/ я́ко Ма́ти была́ eси́ благоволе́ния Óтча,/ нося́щи в не́дрех Бо́жие Сло́во воплоще́нное./ Не терпи́т та́йна испыта́ния./ Ве́рою eди́ною Сию́ вси сла́вим,/ зову́ще с Тобо́ю и глаго́люще:// Неизрече́нне Го́споди, сла́ва Тебе́.

На 2. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Прииди́те, воспои́м Ма́терь Спа́сову,/ по Рождестве́ па́ки я́вльшуюся Де́ву:/ ра́дуйся, гра́де одушевле́нный Царя́ и Бо́га,/ в не́мже Христо́с пожи́в, спасе́ние соде́ла./ С Гаврии́лом воспое́м,/ с па́стырьми просла́вим, зову́ще:// Богоро́дице, моли́ из Тебе́ Воплоще́ннаго спасти́ся нам.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Отец благоизво́ли,/ Сло́во плоть бысть,/ и Де́ва роди́ Бо́га вочелове́чшася;/ звезда́ возвеща́ет, волсви́ покланя́ются,// па́стырие чудя́тся, и тварь ра́дуется.

Глас 6: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Егда́ вре́мя éже на зе́млю прише́ствия Твоего́/ пе́рвое написа́ние вселе́нней бысть,/ тогда́ восхоте́л eси́ челове́ков написа́ти имена́,/ ве́рующих Рождеству́ Твоему́./ Сего́ ра́ди таково́е повеле́ние от ке́саря возгласи́ся,/ ве́чнаго бо Твоего́ Ца́рствия безнача́льное/ Рождество́м Твои́м обнови́ся./ Тем Тебе́ прино́сим и мы па́че име́ннаго данносло́вия/ правосла́внаго бога́тства Богосло́вия,// я́ко Бо́гу и Спа́су душ на́ших.

Глас 2: И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Днесь Христо́с в Вифлее́ме ражда́ется от Де́вы;/ днесь Безнача́льный начина́ется,/ и Сло́во воплоща́ется;/ си́лы Небе́сныя ра́дуются,/ и земля́ с челове́ки весели́тся;/ волсви́ Влады́це да́ры прино́сят,/ па́стырие Рожде́нному дивя́тся./ Мы же непреста́нно вопие́м:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир,// в челове́цех благоволе́ние.

Славосло́вие вели́кое:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Тропа́рь пра́здника, глас 4

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии/ звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка.// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Трижды)

И́же в верте́пе Роди́выйся и в я́слех возлеги́й, на́шего ра́ди спасе́ния, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и всех святы́х, поми́луй и спаси нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Многоле́тие:

Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.