Шрифт

Богослужебные тексты для домашнего употребления

Великопостные часы Четыредесятницы

Последование Шестого Великого Часа в Пятницу Страстной седмицы Великого поста. Великопостные часы для домашнего (келейного) совершения

Час Шестый.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 53

Бо́же, во И́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Яко́ чужди́и воста́ша на мя, и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь засту́пник души́ мое́й. Отврати́т злая враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся И́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го. Я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́ и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Псало́м 139

Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от мужа неправедна изба́ви мя. И́же помы́слиша непра́вду в се́рдце, весь день ополча́ху бра́ни. Изостри́ша язы́к сво́й я́ко змии́н, яд а́спидов под уста́ми их. Сохрани́ мя, Го́споди, из руки́ гре́шничи, от челове́к непра́ведных изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́. Скры́ша го́рдии сеть мне, и у́жы препя́ша сеть ногама мои́ма: При стези́ собла́зны положи́ша ми. Рех Го́сподеви: Бог мой еси́ Ты, внуши́, Го́споди, глас моле́ния моего́. Го́споди, Го́споди, Си́ло спасе́ния моего́, осени́л еси́ над главо́ю мое́ю в день бра́ни. Не преда́ждь мене, Го́споди, от жела́ния моего́ гре́шнику: помы́слиша на мя, не оста́ви мене́, да не когда́ вознесу́тся. Глава́ окруже́ния их, труд усте́н их покры́ет я́. Паду́т на них углия о́гненная; низложи́ши я в страсте́х, и не постоя́т. Муж язы́чен не испра́вится на земли́, мужа непра́ведна зла́я уловя́т во истле́ние. Позна́х, я́ко сотвори́т Госпо́дь суд ни́щым, и месть убо́гим. Оба́че пра́веднии испове́дятся И́мени Твоему́, и вселя́тся пра́вии с лице́м Твои́м.

Псало́м 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой и уповаю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна. Плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися. Ору́жием обы́дет тя и́стина Его́, не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни: от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща и тьма одесну́ю тебе́, к те́бе же не прибли́жится. Оба́че очи́ма Твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище Твое́. Не прии́дет к Тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ Твоему́. Я́ко а́нгелем Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на мя упова́, и изба́влю и, покры́ю и́, я́ко позна́ И́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́: с ним есмь в ско́рби, изму его́, и просла́влю его́. Долгото́ю дней испо́лню его́, и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды). Го́споди, поми́луй. (Три́жды). Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь, глас 2:

Спасе́ние соде́лал еси́ посреде́ земли́, Христе́ Бо́же, на Кресте́ пречи́стеи ру́це Твой просте́рл еси́, собира́я вся язы́ки, зову́щыя: Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Яко не и́мамы дерзнове́ния, за премно́гия грехи́ на́ша, Ты И́же от Тебе́ ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во: мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки, не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко Ми́лостив есть, и спасти́ моги́й, И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

И тропари́. Глас 8:

Сия́ глаго́лет Госпо́дь иуде́ом: лю́дие Мой, что́ сотвори́х вам? Или́ чим вам стужи́х? Слепцы́ ва́ша просвети́х, прокаже́нныя очи́стих, му́жа су́ща на одре́ испра́вих. Лю́дие Мои́, что сотвори́х вам? Или́ что Мне возда́сте? За ма́нну, желчь: за воду, оцет: за е́же люби́ти Мя, ко Кресту́ Мя пригвозди́сте. Ктому́ не терплю́ про́чее, призову́ Моя́ язы́ки, и ти́и Мя просла́вят со Отце́м и Ду́хом, и Аз им да́рую Живо́т Ве́чный. (Два́жды).

Стих: Да́ша в снедь Мою́ желчь, и в жажду Мою́ напои́ша Мя о́цта.

Законополо́жницы Изра́илевы, иудее и фарисе́е, лик апо́стольский вопие́т к вам: се Храм, Его́же вы разори́сте: се А́гнец, Его́же вы распя́сте, и гро́бу предае́те, но вла́стию Свое́ю воскре́се. Не льсти́теся иуде́е. Той бо есть, И́же в мо́ри спасы́й, и в пусты́ни пита́вый. Той есть живо́т, и свет, и мир ми́рови.

Стих: Спаси́ мя, Бо́же, яко́ внидо́ша во́ды до души́ моея́.

Законополо́жницы Изра́илевы, иудее и фарисе́е, лик апо́стольский вопие́т к вам: се Храм, Его́же вы разори́сте: се А́гнец, Его́же вы распя́сте, и гро́бу предае́те, но вла́стию Свое́ю воскре́се. Не льсти́теся иуде́е. Той бо есть, И́же в мо́ри спасы́й, и в пусты́ни пита́вый. Той есть живо́т, и свет, и мир ми́рови.

Сла́ва: И ны́не: Глас 5:

Прииди́те, христоно́снии лю́дие, ви́дим, что совеща́ Иу́да преда́тель, со свяще́нники беззако́нными, на Спаса на́шего: днесь пови́нна сме́рти, безсме́ртнаго Сло́ва сотвори́ша, и Пила́ту преда́вше, на ме́сте ло́бнем распя́ша. И сия́ стражда́ вопия́ше Спас наш, глаго́ля: оста́ви им, О́тче, грех сей, да разуме́ют язы́цы из ме́ртвых Мое́ воскресе́ние.

Проки́мен, глас четве́ртый: Го́споди, Госпо́дь наш, я́ко чудно И́мя Твое́ по все́й земли́.

Припев: Го́споди, Госпо́дь наш, я́ко чудно И́мя Твое́ по всей земли́.

Стих: Я́ко взя́тся великоле́пие Твое́ превыше небе́с.

Припев: Го́споди, Госпо́дь наш, я́ко чудно И́мя Твое́ по всей земли́.

Та́же: Го́споди, Госпо́дь наш.

Припев: Я́ко чу́дно И́мя Твое́ по всей земли́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь. Се уразуме́ет о́трок Мой, и вознесе́тся и просла́вится зело́. Я́коже ужасну́тся о Тебе́ мно́зи, Та́ко обезсла́вится от челове́к вид Твой, и сла́ва Твоя́ от сыно́в челове́ческих. Та́ко удивя́тся язы́цы мно́зи о Нем, и заградя́т царие уста́ своя́: я́ко, и́мже не возвести́ся о Нем, у́зрят, и и́же не слы́шаша, уразуме́ют. Го́споди, кто ве́рова слу́ху на́шему? И мы́шца Госпо́дня кому́ откры́ся? Возвести́хом я́ко отроча́ пред Ним, я́ко ко́рень в земли́ жа́ждущей, несть ви́да Ему́, ниже́ сла́вы: и ви́дехом Его́, и не имя́ше ви́да, ни добро́ты: но вид Его́ безче́стен, ума́лен па́че всех сыно́в челове́ческих: челове́к в я́зве сый, и ве́дый терпе́ти боле́знь, я́ко отврати́ся лице́ Его́, безче́стно бысть, и не вмени́ся. Сей грехи́ на́ша но́сит, и о нас боле́знует, и мы вмени́хом Его́ бы́ти в труде́, и в язве от Бо́га, и во озлобле́нии. То́й же я́звен бысть за грехи́ на́ша, и му́чен бысть за беззако́ния на́ша, наказа́ние ми́ра на́шего на Нем, я́звою Его́ мы исцеле́хом. Вси я́ко о́вцы заблуди́хом: челове́к от пути́ своего́ заблуди́, и Госпо́дь предаде́ Его́ грех ра́ди на́ших. И той, зане́ озло́блен бысть, не отверза́ет уст Свои́х: я́ко овча на заколе́ние веде́ся, и я́ко А́гнец пред стригу́щим его́ безгла́сен, та́ко не отверзает уст Свои́х. Во смире́нии его́ суд Его́ взятся: род же его́ кто испове́сть; я́ко взе́млется от земли́ живо́т его́, ра́ди беззако́ний люде́й мои́х веде́ся на смерть. И дам лука́выя вме́сто погре́бения его́ и бога́тыя вме́сто сме́рти его́, я́ко беззако́ния не сотвори́, ниже́ обре́теся лесть во усте́х его́. И Госпо́дь хо́щет очи́стити его́ от язвы: а́ще да́стся о гресе́, душа́ ва́ша узрит се́мя долгоживо́тное. И хо́щет Госпо́дь руко́ю Свое́ю отъя́ти боле́знь от души́ его́, яви́ти ему́ свет, и созда́ти ра́зумом, оправда́ти пра́веднаго, бла́го служа́ща мно́гим, и грехи́ их Той понесе́т. Сего́ ра́ди Той насле́дит мно́гих, и кре́пких раздели́т коры́сти: зане́ предана́ бысть на смерть душа́ Его́, и со беззако́нными вмени́ся, и Той грехи́ мно́гих вознесе́, и за беззако́ния их пре́дан бысть. Возвесели́ся непло́ды неражда́ющая, возгла́си́ и возопи́й нечревоболе́вшая: я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щия му́жа.

Ко Евре́ем посла́ния Свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.

Чтец: Бра́тие, светя́й и освеща́емии, от Еди́наго вси: ея́же ра́ди вины́ не стыди́тся бра́тию нарица́ти их, глаго́ля: возвещу́ И́мя твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ тя. И па́ки: аз бу́ду наде́яся Нань. И па́ки: се аз и де́ти я́же ми дал есть Бог. Поне́же у́бо де́ти приобщи́шася пло́ти и кро́ви, и Той прии́скренне приобщи́ся те́хже, да сме́ртию упраздни́т иму́щаго держа́ву сме́рти, си́речь диа́вола: И изба́вит сих, ели́цы стра́хом сме́рти чрез все житие́ пови́нни бе́ша рабо́те. Не от А́нгел у́бо когда́ прие́млет, но от се́мене Авраа́мова прие́млет: Отню́дуже до́лжен бе по всему́ подо́битися бра́тии, да ми́лостив бу́дет и ве́рен первосвяще́нник в тех, я́же к Бо́гу, во е́же очи́стити грехи́ людски́я. В Не́мже бо пострада́ Са́мискуше́н быв, мо́жет и искуша́емым помощи́.

От Луки́ Свята́го Ева́нгелиа чте́ние (зачало 111).

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Свяще́нник: Во вре́мя о́но, ведя́ху со Иису́сом и и́на два злоде́я, с Ним уби́ти. И егда́ приидо́ша на ме́сто нарица́емое Ло́бное, ту распя́ша Его́, и злоде́я, о́ваго у́бо одесну́ю, а друга́го ошу́юю. Иису́с же глаго́лаше: О́тче, отпусти́ им, не ве́дят бо, что творя́т. Разделя́юще же ри́зы Его́ мета́ху жре́бия. И стояху лю́дие зря́ще. Руга́хуся же и кня́зи с ни́ми, глаго́люще: ины́я спасе́ да спа́сет и Себе́, а́ще Той есть Христо́с Бо́жий избра́нный. Руга́хуся же Ему́ и во́ини, приступа́юще, и о́цет приде́юще Ему́, и глаго́лаху: а́ще Ты еси́ Царь Иуде́йск, спаси́ся Сам. Бе же и написа́ние напи́сано над Ним письмены́ е́ллинскими, и ри́мскими, и евре́йскими: Сей есть Царь Иуде́йск. Еди́н же от обе́шеною злоде́ю хуля́ше Его́, глаго́ля: а́ще Ты еси́ Христо́с, спаси́ Себе́ и наю. Отвеща́в же други́й, преща́ше ему́, глаго́ля: ни ли ты бои́шися Бо́га, я́ко в то́мже осужде́н еси́? И мы у́бо в пра́вду, досто́йная бо по дело́м наю восприе́млева; Сей же ни еди́наго зла сотвори́. И глаго́лаше Иису́сови: помяни́ мя, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Си. И рече́ ему́ Иису́с: ами́нь глаго́лю тебе́, днесь со Мно́ю бу́деши в раи́. Бе же час я́ко шесты́й, и тьма бысть по всей земли́ до часа́ девя́таго. И поме́рче со́лнце, и заве́са церко́вная раздра́ся посреде́. И возгла́шь гла́сом ве́лиим Иису́с, рече́: О́тче, в ру́це Твои́ предаю́ дух Мой: и Сия́ рек и́здше. Ви́дев же со́тник бы́вшее, просла́ви Бо́га, глаго́ля: вои́стинну Челове́к Сей пра́веден бе. И вси прише́дшии наро́ди на позо́р сей, ви́дяще быва́ющая, бию́ще пе́рси своя́, возвраща́хуся. Стояху же вси зна́емии Его́ издале́ча, и же́ны спосле́дствовавшыя Ему́ от Галиле́и, зря́ще сих.

Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обни́щахом зело́: помози́ нам, Бо́же Спа́се наш, сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас, и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Свяще́нник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство.

Чтец: Ами́нь.

Та́же конда́к, глас 8:

Нас ра́ди распя́таго, прии́дите вси воспои́м, Того́ бо ви́де Мари́а на дре́ве, и глаго́лаше: а́ще и распя́тие терпи́ши, Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Та́же: Го́споди, поми́луй. (40).

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ: Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́шы на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти: и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми а́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую Херуви́м:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Ами́нь.

Та́же моли́тва Свята́го Вели́каго Васи́лиа:

Бо́же и Го́споди сил, и всея́ твари Соде́телю, иже за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́, Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего: и честны́м Его́ Кресто́м, рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы: Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас гре́шных благода́рственныя сия и моле́бныя моли́твы, и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния, и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́шы на́ша: да к Тебе́ всегда́ взирающе, и И́же от Тебе́ све́том наставли́еми, Тебе́ непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.