Шрифт

На церковно-славянском языке

Канон святому преподобному Александру Свирскому

КанHнъ прпdбнагw
ґлеxaндра сви1рскагw.

Тропaрь, глaсъ д7:

T ю4ности, бGомyдре, желaніемъ дух0внымъ въ пустhню всели1всz, є3ди1нагw хrтA возжелaлъ є3си2 ўсeрднw стопaмъ въ слёдъ ходи1ти. тёмже и3 ѓгGльстіи чи1ни зрsще тS, ўдиви1шасz, кaкw съ пл0тію къ неви6димымъ к0знемъ подвизaвсz, премyдре, побэди1лъ є3си2 полки2 страстeй воздержaніемъ, и3 kви1лсz є3си2 равноaгGленъ на земли2, ґлеxaндре прпdбне, моли2 хrтA бGа, да спасeтъ дyшы нaшz.

КанHнъ прпdбнагw ґлеxaндра, глaсъ д7.
Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну, невлaжными стопaми, дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, крестоoбрaзными мwmсeовыма рукaма, ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ ґлеxaндре, моли2 бGа њ нaсъ.

Бжcтвеннагw и3 прес™aгw д¦а блистazсz бlгодaтію, свэтон0сное, ґлеxaндре, и3 честн0е совершaющихъ твоE ўспeніе, свётлою моли1твою твоeю, страстeй мглY њчи1сти.

T ю4ности, прпdбне, kрeмъ гDень воспріeмъ, и3 въ браздaхъ твоегw2 сeрдца пшени1цу сёzлъ є3си2 дух0вну, клaсъ пожaлъ є3си2 ўтверждaющь дyшы, бGоблажeнне.

Слaва: Свэтон0снаz пaмzть твоS нaмъ днeсь возсіS, ћкw с0лнечнаz лучA, ґлеxaндре, и3справлeній твои1хъ, страстeй нaшихъ teмлющи џблакъ: ю4же сотворsюще вёрою тS и3 люб0вію ўблажaемъ.

И# нhнэ: ЗачалA є3си2, пречcтаz, неизречeннымъ сл0вомъ содержaщаго земны6z концы2, и3 сего2 родилA є3си2: є3г0же моли2 прилёжнw поми1ловати нaсъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь тво‰, хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость, гDи, и3 прибёжище, и3 ўтверждeніе.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ ґлеxaндре, моли2 бGа њ нaсъ.

Жезл0мъ воздержaніz стрaстное м0ре, џ§е, раздэли1въ, прешeлъ є3си2 неистоплeнъ, и3 предBлъ дости1глъ є3си2 и4стиннагw безстрaстіz, и3 бGу предстоS бесёдовалъ є3си2 ўмA чистот0ю.

Кто2 тво‰ п0двиги, ґлеxaндре, по достоsнію и3зрещи2 возм0жетъ; тh бо пути6 жестHкіz въ пустhни шeствуz, сyрово бhліе ћлъ є3си2, вкушeніе же tлагaлъ є3си2 пи1щи, болёзньми воздержaніz.

Слaва: Ћкw мaслина плодови1та въ домY гDни прозsблъ є3си2, мaсломъ трудHвъ твои1хъ, ґлеxaндре, ўмащaz нaшz ли1ца: пою1щыz тS, прпdбне и3 бGоблажeнне, вс‰ ны2 посэти2 молsсz чlвэколю1бцу.

И# нhнэ: И#зъ тебє2, чcтаz, цвётъ неувzдaемый, благоухaz всE человёчество, бжcтвеннымъ мЂромъ є3стествA своегw2, и4же nц7Y собезначaльный, и3зъ тебє2 бhвъ подъ лётомъ, дв7о всенепор0чнаz.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ }.
Под0бенъ: Премyдрости:

T ю4ности вс‰ њстaвль житє1йскаz, кр†снаz же и3 лёпwтнаz, и3 въ пустhню всели1всz, ўсeрднw послёдовалъ є3си2 звaвшему тебE, прпdбне: въ трудёхъ же и3 постёхъ, џ§е, тёло твоE и3знури1лъ є3си2. toнyдуже тS пaстырz свои6мъ nвцaмъ д0брэ ўстроsетъ всебогaтый гDь, ґлеxaндре блажeнне. моли2 хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе даровaти, чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Ћкw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS безъ сёмене р0ждшую бGа пл0тію, вси2 ўблажaемъ р0ди человёчестіи: џгнь бо всели1сz въ тS бжcтвA, и3 ћкw мLнца млек0мъ питaеши зижди1телz и3 гDа. тёмъ ѓгGльскій и3 человёческій р0дъ, дост0йнw слaвимъ прес™0е ржcтво2 твоE, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти покланsющымсz вёрою прес™0му ржcтвY твоемY.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ ґлеxaндре, моли2 бGа њ нaсъ.

Вётриломъ, џ§е, кrтA, душeвный тв0й корaбль њкорми1въ, благоути1шнw же и3 легкw2 житeйскагw лю1тагw потоплeніz и3збёглъ є3си2, и3 къ тишинЁ бжcтвенныхъ и3звлeклъ є3си2 пристaнищъ рaдуzсz.

Њбрэтaz, џ§е, сaмъ себE, всеблажeнне, всю2 н0щь стоsлъ є3си2 ћкw безпл0тенъ, недремaнно џко и3мёлъ є3си2, и3 чи1сто ћкоже зерцaло дух0вною зарeю, и3 бжcтвеннагw kвлeніz, чи1стымъ п0мысломъ пріeмлz.

Слaва: Ћкw бжcтвенный зри1тсz рaй, премyдре, хрaмъ, и3мёz въ себЁ твои1хъ мощeй рaку, цвёты приносS чудє1сныz, и4миже сердцA наслаждaютсz вёрою, ґлеxaндре, при1снw хвaлzщихъ тS.

И# нhнэ: С™az бцdе, њсвzти2 нaсъ, ћже прес™aго бGа р0ждши пл0тію, ўпод0битисz восхотёвша человёкwмъ, и3 небeснагw житіS вс‰ покажи2, пречcтаz, причaстники моли1твами твои1ми.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2, гDи, м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz, вёрою воспэвaющыz тS.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ ґлеxaндре, моли2 бGа њ нaсъ.

Просвэщaемь зарeю, џ§е, невечeрнею, и3 бжcтвеннымъ блистaніемъ, бэс0вскій мрaкъ, и3 стрaстную мглY tгнaлъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2 ст0лпъ свэтозaренъ, и3 лёствица вои1стинну, къ бGу вBрныz возводsщи.

Б0дръ ќмъ всегдA и3мёz, џтче бGомyдре ґлеxaндре, стр†сти ўспи1лъ є3си2 душетлBнныz, къ бжcтвенному свэтозарeнію хотS дости1гнути къ незаходи1магw свёта свётлости, и3дёже є4сть веселsщихсz жили1ще.

Слaва: Ћкw њчи1стившу помышлє1ніz, прпdбне, благодaть тебЁ дадeсz ћкw прbр0ку: ћкw насто‰щаz глаг0леши б{дущаz, зрёти же д†льнzz ћкw бли6жнzz, ґлеxaндре, б9іе nби1телище.

И# нhнэ: Р0ждши, пренепор0чнаz, бGа є3мманyила, и3 чlвёка ћвэ за милосeрдіе бhвша, є3г0же моли2 ћкw человэколю1бца, чcтаz, ўщeдрити лю1ди согрёшшыz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ ґлеxaндре, моли2 бGа њ нaсъ.

Неболёзненную жи1знь въ болёзнехъ воспріsлъ є3си2, и3 болёзней лю1тыхъ ўставлsеши њѕлоблє1ніz, вёрою просsщымъ пріsти и3сцэлeніе, ґлеxaндре всечeстне. тёмже разрэши2 болBзни нaшz душє1вныz и3 тэлє1сныz.

Къ рaцэ твоeй свzщeннэй приступaюще, благоухaніz бжcтвеннагw рaзума и3сполнsемсz, пребlжeнне ґлеxaндре, смрaда и3збавлsющесz страстeй, люб0вію тS чтyщіи, џ§е прпdбне.

Слaва: И#справлsеши, џ§е, хромhхъ, и3 џчи просвэщaеши слэпhхъ, ходи1ти же твори1ши разслaбленныхъ њ хrтЁ, и3 tг0ниши дyхи лук†выz, ґлеxaндре прпdбне.

И# нhнэ: На тS ћкw д0ждь на руно2 сшeдъ, бцdе, сп7съ, и3зсуши2 ћкw пот0ки безб0жіz: дyшы же нaшz напаsz всегдA, при1снw чтyщыz тS.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ }.

Ћкw многосвётлаz ѕвэздA, днeсь въ странaхъ рwссjйскихъ возсіsлъ є3си2, џ§е, всели1всz въ пустhню, хrтHвымъ стопaмъ послёдовати ўсeрднw возжелёлъ є3си2, и3 тогw2 с™0е и4го на рaмо твоE взeмъ чcтнhй кrтъ, ўмертви1лъ є3си2 труды6 пHдвигъ твои1хъ тэлє1сныz взыгр†ніz. тёмже вопіeмъ ти2: спаси2 стaдо твоE, є4же собрaлъ є3си2, мyдре, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, прпdбне ґлеxaндре, џ§е нaшъ.

Јкосъ: Кaкw восхвалю2 тво‰ п0двиги и3 борє1ніz, прпdбне ґлеxaндре; ћкw невещeственъ рaзумъ стzжaвъ смирeніемъ, житіE твоE препроводи1лъ є3си2 ѕёльнымъ воздержaніемъ трудHвъ твои1хъ. ѓще ќбw и3 человёкъ бhлъ є3си2 є3стеств0мъ но вhшнzгw їеrли1ма kви1лсz є3си2 граждани1нъ: съ пл0тію бо на земли2 пожи1лъ є3си2, но ѓгGльское пребывaніе прошeдъ, бhлъ є3си2 ст0лпъ страстьми2 непотрzс0мъ. тёмъ всS рwссjйскаz землS тоб0ю њбогaщшисz хвaлитъ тS, и3 вёрою величaетъ, взывaющи тебЁ таков†z: рaдуйсz, nтeчеству твоемY похвалA, вели1кому же новyграду и3 всeй странЁ рwссjйстэй пресвётлый свэти1льниче: рaдуйсz, и4же благочести1ва nтцA преслaвнаz џтрасль, и3 благоговёйны мaтере вётвь многопл0дна: рaдуйсz, цэломyдріz непрекл0нный ст0лпе, и3 монaхwвъ пресвётлаz Слaва: рaдуйсz, пaстырю хrт0вы њгрaды словeсныхъ nвeцъ, и5хже къ б9ію приводS рaзуму: рaдуйсz, тh бо многочaдну пустhню воздёлалъ є3си2 высот0ю смирeніz твоегw2: рaдуйсz, монaшествующихъ всёхъ џбразъ добродётели, и3 є3диноoбрaзныхъ лavры спасeніе: рaдуйсz, крaсное добродётелей храни1лище, и3 всBмъ въ печaли ўнывaющымъ ўтэшeніе: рaдуйсz, ћкw вс‰ мjра сегw2 мудров†ніz презрёвъ, стр†сти плотск‡z ўмертви1лъ є3си2: рaдуйсz, ћкw ѓгGлwмъ собесёдникъ бhти спод0билсz є3си2, и3 вс‰ бэсHвскіz полки2 посрами1лъ є3си2: рaдуйсz, тh бо во всёхъ странaхъ прослaвленъ бhлъ є3си2, њ хrтё бо мнHга чудесA сотвори1лъ є3си2: рaдуйсz, ћкw вои1стинну њбрёлъ є3си2 б9ію благодaть, и3 со ѓгGлы при1снw зрёти спод0билсz є3си2 лицeмъ къ лицY свzтyю трbцу: рaдуйсz, ћкw втор0е с0лнце сіsz чудєсы2, всBмъ дaруеши благодaть и3сцэлeній: рaдуйсz, прпdбне ґлеxaндре џ§е нaшъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ ґлеxaндре, моли2 бGа њ нaсъ.

Њсвsщсz t млaденства доброглaсною труб0ю моли1твы твоеS, и3 неплHдныz ўтрHбы многоплHдны сотвори1лъ є3си2. слэпы6мъ подаeши прозрёніе, и3 хрwмhмъ благотечeніе, ґлеxaндре преблажeнне:

Слeзными и3злі‰ніи погаси1лъ є3си2 страстeй разжжє1ніz, ґлеxaндре блажeнне, чудeсъ и3сточи1лъ є3си2 струи6 присножив0тны, и4миже њмывaютсz дyшъ же и3 тэлeсъ недyзи, преслaвне.

Слaва: Терпёніе стzжaвъ мн0гое, премyдре, воздержaніе, вёру и3 люб0вь и4стинну, kви1лсz є3си2 nтeцъ си6рымъ, вдови1цамъ застyпникъ, ми1лостивъ и3 смирeнъ ґлеxaндре, монaхwмъ слaва и3 похвалA.

И# нhнэ: Кaкw дои1ши млек0мъ сн7а, чcтаz, безъ nтцA, питaющаго всsкое дыхaніе, м™и пречcтаz; кaкw на рукY н0сиши вс‰ содержaщаго; пaче ўмA чyдо твоE. тёмъ поeмъ вели6чіz тво‰.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE, џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ ґлеxaндре, моли2 бGа њ нaсъ.

Ўм0мъ безстрaстіz њчищeнъ, бесёдовалъ є3си2 гDеви вседержи1телю: t негHже неизглаг0ланнw, прпdбне, научaемь, прbр0чески предглаг0лалъ є3си2 просвэщaz дyшы, ћкw вели1къ, всеблажeнне, прbр0къ. тёмъ тS соглaснw, ґлеxaндре премyдре, вёрніи похвалsемъ, пою1ще: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Подавaz тебЁ, ±же проти1ву любвE зижди1тель, t ю4ности соблюдaz тS десни1цею, и3 мaлымъ бhліемъ самовозрaстшимъ t земли2, питaетъ тS бGолёпнw, ћкw t младeнства всsко похотёніе попрaвша, и3 пою1ща: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDи.

Слaва: Ћкw струS бжcтвенна и3сцэлeній, происходsщи t рaки твоеS, вс‰ и3сцэлsетъ, и3 њмывaетъ сквє1рны страстeй, и3 гноeніе лю1тыхъ њчищaетъ, и3 вёрныхъ напаsетъ всёхъ сердцA, ґлеxaндре премyдре, люб0вію пою1щихъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

И# нhнэ: Вопл0щсz безпл0тный и3зъ тебє2 бGолёпнw, є3г0же моли2, пречcтаz, стр†сти пл0ти моеS ўмертви1ти, и3 њживи1ти мою2 ўмерщвлeнную дyшу грэхми2.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA: тёмъ веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ ґлеxaндре, моли2 бGа њ нaсъ.

Тво‰ свzщє1нныz и3 с™ы6z м0щи во гр0бэ лежaще, многоразли6чныz недyги и3сцэлsютъ, и3 попалsютъ полки2 бэсHвскіz всегдA, мyдре ґлеxaндре: б9іею благодaтію т0чиши всBмъ и3сцэлє1ніz, вёрнw тS при1снw блажaщымъ.

Струи6 нaмъ всегдA честнaz твоS рaка kви1сz и3сцэлeній, џ§е, страстeй и3зліsніе всsческихъ и3зсушaющи, и3 вс‰ напаsющи дyшы ко благопл0дію бжcтвенному, премyдре ґлеxaндре, хrт0въ ўг0дниче.

Слaва: Пaмzть твоS днeсь ћкw с0лнце возсіS, ґлеxaндре пребlжeнне, ћже благочести1выхъ сердцA њзарsющи, болёзней твои1хъ, и3 чудeсъ сіsніемъ, ћкw вои1стинну просвэщaющи, џ§е, въ ню1же вс‰ ны2 помzни2, вёрнw чтyщыz тS.

И# нhнэ: Глaсъ прин0симъ ти2 гавріи1ловъ рaдующесz: рaдуйсz, глаг0люще, мёсто свzщeніz: рaдуйсz, прпdбныхъ слaво, и3 всёхъ вёрныхъ спасeніе, є3sже рaди њбожи1хомсz, бцdе приснодв7о.

Свэти1ленъ.
Под0бенъ: Д¦омъ во с™и1лищи:

Бlгодaть преизбhсть б9іz въ души2 твоeй, премyдре ґлеxaндре, и3 ћкw безпл0тенъ на земли2 пожи1лъ є3си2. тёмъ почитaющихъ тS страстeй и3збaви тeмныхъ џблакъ, и3 къ ти1хому пристaнищу приводS, и3 tгонsz њполчє1ніz бэсHвскаz бжcтвенною си1лою.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Сотв0рь вои1стинну съ тоб0ю вели6чіz сн7ъ превёчный џ§имъ совётомъ: жи1знь бо нетлённую безъ стрaсти родилA є3си2, и3 пребылA є3си2 ћкоже прeжде ржcтвA дв7а, м™рскихъ и3збёгши болёзней, и3 по ржcтвЁ дв7ою пребhвши.

Мlтва прпdбному
ґлеxaндру сви1рскому.

Q сщ7eннаz главо2, ѓгGле земнhй и3 человёче нбcный, прпdбне и3 бGон0сне џтче нaшъ ґлеxaндре, и3зрsдный ўг0дниче прес™hz и3 є3диносyщныz трbцы, мнHгіz ми1лwсти живyщымъ во с™ёй њби1тели твоeй и3 всBмъ, съ вёрою и3 люб0вію притекaющымъ къ тебЁ, kвлszй! И#спроси2 нaмъ вс‰ къ житію2 семY врeменному бlгопотрє1бнаz, пaче же къ вёчному сп7сeнію нaшему н{жнаz. Пос0бствуй предстaтельствомъ твои1мъ, ўг0дниче б9ій, на враги2 ви6димыz и3 неви6димыz, да въ ми1рэ глуб0цэ пребyдетъ с™az правослaвнаz цRковь хrт0ва, и3 во бlгостроeніи зи1ждетсz цaрство є3гw2, во всsкомъ бlгочeстіи неруши1мw. Бyди всBмъ нaмъ, чудотв0рче с™hй, во всsкой ск0рби и3 њбстоsніи ск0рый пом0щникъ. Наипaче же въ чaсъ кончи1ны нaшеz kви1сz нaмъ застyпникъ бlгосeрдый, да не прeдани бyдемъ на мытaрствахъ воздyшныхъ влaсти ѕл0бнагw міродeржца, но да спод0бимсz непреткновeннагw восх0да во цrтвіе нбcное. Е$й, џтче, мlтвенниче нaшъ при1сный! не посрами2 ўповaніz нaшегw, не прeзри смирeнныхъ молeній нaшихъ, но при1снw њ нaсъ пред8 пrт0ломъ живоначaльныz трbцы предстaтельствуй, да спод0бимсz вкyпэ съ тоб0ю и3 со всёми с™hми, ѓще и3 недост0йни є3смы2, въ селeніихъ рaйскихъ слaвити вели1чіе, бlгодaть и3 млcть є3ди1нагw въ трbцэ бGа, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.