Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 28 декабря 2022 года

Евр., 312 зач., V, 11 – VI, 8. Мк., 36 зач., VIII, 30–34.

Послание ко евреем, зачало 312

Бра́тие, о Мелхиседе́це мно́гое нам сло́во и неудо́бь сказа́емое глаго́лати, поне́же не́мощни бы́сте слу́хи. И́бо до́лжни су́ще бы́ти учи́тели ле́та ра́ди, па́ки тре́буете учи́тися, ка́я пи́смена нача́ла слове́с Бо́жиих, и бы́сте тре́бующе млека́, а не кре́пкия пи́щи. Всяк бо причаща́яйся млека́ неиску́сен сло́ва пра́вды, младе́нец бо есть. Соверше́нных же есть тве́рдая пи́ща, иму́щих чу́вствия обуче́на до́лгим уче́нием в разсужде́ние добра́ же и зла. Те́мже оста́вльше нача́ла Христо́ва сло́во, на соверше́ние да веде́мся, не па́ки основа́ние покая́ния полага́юще от ме́ртвых дел, и ве́ры в Бо́га, креще́ний уче́ния, возложе́ния же рук, воскресе́ния же ме́ртвых и суда́ ве́чнаго. И сие́ сотвори́м, а́ще Бог повели́т. Невозмо́жно бо просвеще́нных еди́ною и вкуси́вших да́ра небе́снаго, и прича́стников бы́вших Ду́ха Свята́го, и до́браго вкуси́вших Бо́жия глаго́ла и си́лы гряду́щаго ве́ка, и отпа́дших, па́ки обновля́ти в покая́ние, второ́е распина́ющих Сы́на Бо́жия себе́ и облича́ющих. Земля́ бо пи́вшая сходя́щий на ню мно́жицею дождь и ражда́ющая бы́лия до́брая о́ным, и́миже и де́лаема быва́ет, прие́млет благослове́ние от Бо́га, а износя́щая те́рния и волче́ц непотре́бна есть и кля́твы близ, ея́же кончи́на пожже́ние.

Евангелие от Марка, зачало 36

Во вре́мя о́но, запрети́ Иису́с ученико́м Свои́м, да никому́же глаго́лют о Нем. И нача́т учи́ти их, я́ко подоба́ет Сы́ну Челове́ческому мно́го пострада́ти, и искуше́ну бы́ти от ста́рец и архиере́й и кни́жник, и убие́ну бы́ти, и в тре́тий день воскре́снути. И не обину́яся сло́во глаго́лаше. И прие́мь Его́ Петр, нача́т прети́ти Ему́. Он же обра́щься и воззре́в на ученики́ Своя́, запрети́ Петро́ви, глаго́ля: иди́ за Мно́ю, сатано́, я́ко не мы́слиши, я́же суть Бо́жия, но я́же челове́ческа. И призва́в наро́ды со ученики́ Свои́ми, рече́ им: и́же хо́щет по Мне ити́, да отве́ржется себе́, и во́змет крест свой, и по Мне гряде́т.