Шрифт

Чтения дня / Календарь 2021

Богослужебные чтения 22 декабря 2021 года

Паримии на Зачатие святыя Богопраматере Анны, егда зачат Пресвятую Богородицу

1. Бытия́ чте́ние.

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь. И обре́те ме́сто, и спа та́мо: за́йде бо со́лнце, и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́, и спа на ме́сте о́ном. И сон ви́де. И се ле́ствица, утвержде́на на земли́, eя́же глава́ досяза́ше до небе́с, и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней. Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́: Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, не бо́йся: земля́, иде́же ты спи́ши на ней, тебе́ дам ю́ и се́мени твоему́. И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки; и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м. И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши. И возвращу́ тя в зе́млю сию́, я́ко не и́мам тебе́ оста́вити, до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́. И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́: я́ко eсть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно ме́сто сие́; несть сие́, но дом Бо́жий и сия́ врата́ Небе́сная.

Быт 28:10–17

2. Проро́чества Иезеки́илева чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет от дне осма́го и про́чее, сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего и я́же спасе́ния ва́шего, и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мне: врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся, и никто́же про́йдет сквозе́ их; я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на. Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб, по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет. И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

Иез 43:27; 44:1–4

3. При́тчей чте́ние.

Прему́дрость созда́ Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ Своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и угото́ва Свою́ трапе́зу. Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне. И тре́бующим ума́ рече́: прииди́те, яди́те Мой хлеб, и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете, и взыщи́те ра́зума, да поживете́ и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие; облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́, обличе́ние бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́. Облича́й прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет. Сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день и сове́т святы́х ра́зум. Разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го. Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

Притч 9:1–11

1 Тим., 287 зач., V, 22 - VI, 11. Лк., 104 зач., XXI, 5-7, 10-11, 20-24. Прав. Анны: Гал., 210 зач. (от полу́), IV, 22-31. Лк., 36 зач., VIII, 16-21.

Послание к Тимофею первое, зачало 287

Ча́до Тимофе́е, руки́ ско́ро не возлага́й ни на кого́же, ниже́ приобща́йся чужы́м грехо́м, себе́ чи́ста соблюда́й. Ктому́ не пий воды́, но ма́ло вина́ прие́мли, стома́ха ра́ди твоего́ и ча́стых твои́х неду́гов. Не́ких же челове́к греси́ явле́ни суть, предваря́юще на суд, не́ким же и после́дствуют. Та́коже и до́брая дела́ явле́на суть, и су́щая и́нако, утаи́тися не мо́гут. Ели́цы суть под и́гом раби́, своя́ господы́ вся́кия че́сти да сподобля́ют, да и́мя Бо́жие не ху́лится и уче́ние. Иму́щии же ве́рны господы́ да не нерадя́т о них, поне́же бра́тия суть, но па́че да рабо́тают, зане́ ве́рни суть и возлю́блени, и́же благода́ть восприе́млющии. Сия́ учи́ и моли́. А́ще ли кто и́нако учи́т и не приступа́ет к здра́вым словесе́м Го́спода на́шего Иису́са Христа́ и уче́нию, е́же по благове́рию, разгорде́вся, ничто́же ве́дый, но неду́гуяй о стяза́ниих и словопре́ниих, от ни́хже быва́ет за́висть, рве́ние, хулы́, непщева́ния лука́ва, бесе́ды злы́я растле́нных челове́ков умо́м и лише́нных и́стины, непщу́ющих приобре́тение бы́ти благоче́стие. Отступа́й от таковы́х. Есть же сниска́ние ве́лие благоче́стие с дово́льством. Ничто́же бо внесо́хом в мир сей я́ве, я́ко ниже́ изнести́ что мо́жем. Име́юще же пи́щу и одея́ние, си́ми дово́льни бу́дем. А хотя́щии богати́тися впа́дают в напа́сти и се́ти, и в по́хоти мно́ги несмы́сленны и врежда́ющыя, я́же погружа́ют челове́ки во всегуби́тельство и поги́бель. Ко́рень бо всем злым сребролю́бие есть, его́же не́цыи жела́юще заблуди́ша от ве́ры, и себе́ пригвозди́ша боле́знем мно́гим. Ты же, о челове́че Бо́жий, сих бе́гай.

Евангелие от Луки, зачало 104

Во вре́мя о́но, не́коим глаго́лющым ко Иису́сови о це́ркви, я́ко ка́мением до́брым и сосу́ды укра́шена, рече́: сия́ я́же ви́дите, прии́дут дни́е, в ня́же не оста́нет ка́мень на ка́мени, и́же не разори́тся. Вопроси́ша же Его́, глаго́люще: Учи́телю, когда́ у́бо сия́ бу́дут? И что есть зна́мение, егда́ хотя́т сия́ бы́ти? Тогда́ глаго́лаше им: воста́нет бо язы́к на язы́к, и ца́рство на ца́рство. Тру́си же вели́цы по ме́стам и гла́ди и па́губы бу́дут, страхова́ния же и зна́мения ве́лия с небесе́ бу́дут. Егда́ же у́зрите обстои́мь Иерусали́м во́и, тогда́ разуме́йте, я́ко прибли́жися запусте́ние ему́. Тогда́ су́щии во Иуде́и да бе́гают в го́ры, и и́же посреде́ его́, да исхо́дят, и и́же во страна́х, да не вхо́дят вонь. Я́ко дни́е отмще́нию си́и суть, я́ко испо́лнитися всему́ пи́санному. Го́ре же иму́щым во утро́бе и доя́щым в ты́я дни, бу́дет бо беда́ ве́лия на земли́ и гнев на лю́дех сих, и паду́т во о́стрии меча́, и плене́ни бу́дут во вся язы́ки, и Иерусали́м бу́дет попира́емь язы́ки, до́ндеже сконча́ются времена́ язы́к.

Послание к галатом, зачало 210В

Бра́тие, Авраа́м два сы́на име́: еди́наго от рабы́, а друга́го от свобо́дныя. Но и́же от рабы́, по пло́ти роди́ся, а и́же от свобо́дныя, по обетова́нию. Я́же еста́ иносказа́ема, сия́ бо еста́ два заве́та: еди́н у́бо от горы́ Сина́йския, в рабо́ту ражда́яй, и́же есть Ага́рь. Ага́рь бо, Сина́ гора́ есть во Арави́и, прилага́ется же ны́нешнему Иерусали́му, рабо́тает же с ча́ды свои́ми. А вы́шний Иерусали́м свобо́дь есть, и́же есть ма́ти всем нам. Пи́сано бо есть: возвесели́ся, непло́ды, не ражда́ющая, расто́ргни и возопи́, неболя́щая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щия му́жа. Мы же, бра́тие, по Исаа́ку обетова́ния ча́да есмы́. Но я́коже тогда́ по пло́ти роди́выйся гоня́ше духо́внаго, та́ко и ны́не. Но что глаго́лет Писа́ние? Изжени́ рабу́ и сы́на ея́, не и́мать бо насле́довати сын рабы́нин с сы́ном свобо́дныя. Те́мже, бра́тие, не́смы рабы́нина ча́да, но свобо́дныя.

Евангелие от Луки, зачало 36

Рече́ Госпо́дь: никто́же у́бо свети́льника вжег, покрыва́ет его́ сосу́дом, или́ под одр подлага́ет, но на све́щник возлага́ет, да входя́щии ви́дят свет. Несть бо та́йно, е́же не явле́но бу́дет, ниже́ утае́но, е́же не позна́ется и в явле́ние прии́дет. Блюди́теся у́бо, ка́ко слы́шите, и́же бо и́мать, да́стся ему́, и и́же а́ще не и́мать, и е́же мни́тся име́я, во́змется от него́. Приидо́ша же к Нему́ Ма́ти и бра́тия Его́, и не можа́ху бесе́довати к Нему́ наро́да ра́ди. И возвести́ша Ему́, глаго́люще: Ма́ти Твоя́ и бра́тия Твоя́ вне стоя́т, ви́дети Тя хотя́ще. Он же отвеща́в рече́ к ним: ма́ти Моя́ и бра́тия Моя́ си́и суть, слы́шащии сло́во Бо́жие, и творя́ще е́.