Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 20 декабря 2022 года

2 Тим., 294 зач., II, 20–26. Лк., 102 зач., XX, 27–44 – за понедельник и за вторник: 2 Тим., 297 зач., III, 16 – IV, 4. Лк., 106 зач., XXI, 12–19. Прп.: 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Лк., 24 зач., VI, 17–23 .

Послание к Тимофею второе, зачало 294

Ча́до Тимофе́е, в вели́цем дому́ не то́чию сосу́ди зла́ти и сре́бряни суть, но и дре́вяни и гли́няни, и о́ви у́бо в честь, о́ви же не в честь. А́ще же кто очи́стит себе́ от сих, бу́дет сосу́д в честь, освяще́н и благопотре́бен Влады́це, на вся́кое де́ло благо́е угото́ван. Похоте́й ю́ных бе́гай, держи́ся же пра́вды, ве́ры, любве́, ми́ра со все́ми призыва́ющими Го́спода от чи́стаго се́рдца. Бу́их же и ненака́занных стяза́ний отрица́йся, ве́дый, я́ко ражда́ют сва́ры. Рабу́ же Госпо́дню не подоба́ет свари́тися, но ти́ху бы́ти ко всем, учи́тельну, незло́биву, с кро́тостию наказу́ющу проти́вныя, еда́ ка́ко даст им Бог покая́ние в ра́зум и́стины, и возни́кнут от диа́вольския се́ти, жи́ви уловле́ни от него́ в свою́ его́ во́лю.

Евангелие от Луки, зачало 102

Во вре́мя о́но, приступи́ша ко Иису́су не́цыи от саддуке́й, глаго́лющии воскресе́нию не бы́ти, вопроша́ху Его́, глаго́люще: Учи́телю, Моисе́й написа́ нам: а́ще кому́ брат у́мрет имы́й жену́, и той безча́ден у́мрет, да брат его́ по́ймет жену́ и возста́вит се́мя бра́ту своему́. Седмь у́бо бра́тия бе, и пе́рвый поя́т жену́, у́мре безча́ден, и поя́т вторы́й жену́, и той у́мре безча́ден, и тре́тий поя́т ю́, та́кожде же и вси седмь, и не оста́виша чад и умро́ша. По́слежде же всех у́мре и жена́. В воскресе́ние у́бо, кото́раго их бу́дет жена́? Седмь бо име́ша ю́ жену́. И отвеща́в рече́ им Иису́с: сы́нове ве́ка сего́ же́нятся и посяга́ют, а сподо́бльшиися век он улучи́ти и воскресе́ние, е́же от ме́ртвых, ни же́нятся, ни посяга́ют, ни умре́ти бо ктому́ мо́гут, ра́вни бо суть А́нгелом и сы́нове суть Бо́жии, воскресе́ния сы́нове су́ще. А я́коже востаю́т ме́ртвии, и Моисе́й сказа́ при купине́, я́коже глаго́лет Го́спода Бо́га Авраа́мля и Бо́га Исаа́кова и Бо́га Иа́ковля, Бог же несть ме́ртвых, но живы́х, вси бо Тому́ жи́ви суть. Отвеща́вше же не́цыи от кни́жник реко́ша: Учи́телю, до́бре рекл еси́. Ктому́ же не сме́яху Его́ вопроси́ти ничесо́же. Рече́ же к ним: ка́ко глаго́лют Христа́ Сы́на Дави́дова бы́ти? Сам бо Дави́д глаго́лет в кни́зе псало́мстей: рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие нога́ма Твои́ма. Дави́д у́бо Го́спода Его́ нарица́ет, и ка́ко Сын ему́ есть?

Послание к Тимофею второе, зачало 297

Ча́до Тимофе́е, вся́ко Писа́ние богодухнове́нно и поле́зно есть ко уче́нию, ко обличе́нию, ко исправле́нию, к наказа́нию е́же в пра́вде, да соверше́н бу́дет Бо́жий челове́к, на вся́кое де́ло благо́е угото́ван. Засвиде́тельствую же аз пред Бо́гом и Го́сподем на́шим Иису́с Христо́м, хотя́щим суди́ти живы́м и ме́ртвым в явле́нии Его́ и Ца́рствии Его́. Пропове́дуй сло́во, насто́й благовре́менне и безвре́менне, обличи́, запрети́, умоли́ со вся́ким долготерпе́нием и уче́нием. Бу́дет бо вре́мя, егда́ здра́ваго уче́ния не послу́шают, но по свои́х по́хотех изберу́т себе́ учи́тели, че́шеми слу́хом. И от и́стины слух отвратя́т, и к ба́снем уклоня́тся.

Евангелие от Луки, зачало 106

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: внемли́те от челове́к, возложа́т на вы ру́ки своя́ и иждену́т, предаю́ще на со́нмища и темни́цы, ведо́мы к царе́м и влады́кам, и́мене Моего́ ра́ди, прилучи́тся же вам во свиде́тельство. Положи́те у́бо на сердца́х ва́ших, не пре́жде поуча́тися отвещава́ти. Аз бо дам вам уста́ и прему́дрость, е́йже не возмо́гут проти́витися или́ отвеща́ти вси противля́ющиися вам. Пре́дани же бу́дете и роди́тели и бра́тиею и ро́дом и дру́ги, и умертвя́т от вас. И бу́дете ненави́дими от всех и́мене Моего́ ра́ди. И влас главы́ ва́шея не поги́бнет. В терпе́нии ва́шем стяжи́те ду́шы ва́ша.

Послание к коринфяном второе, зачало 176

Бра́тие, Бог реки́й из тмы све́ту возсия́ти, и́же возсия́ в сердца́х на́ших, к просвеще́нию ра́зума сла́вы Бо́жия о лице́ Иису́с Христо́ве. И́мамы же сокро́вище сие́ в скуде́льных сосу́дех, да премно́жество си́лы бу́дет Бо́жия, а не от нас. Во всем скорбя́ще, но не стужа́юще си, неча́еми, но не отчаява́еми, гони́ми, но не оставля́еми, низлага́еми, но не погиба́юще. Всегда́ ме́ртвость Го́спода Иису́са в те́ле нося́ще, да и живо́т Иису́сов в те́ле на́шем яви́тся. При́сно бо мы живи́и в смерть предае́мся Иису́са ра́ди, да и живо́т Иису́сов яви́тся в ме́ртвенней пло́ти на́шей. Те́мже смерть у́бо в нас де́йствует, а живо́т в вас. Иму́ще же то́йже дух ве́ры, по пи́санному: ве́ровах, те́мже возглаго́лах, и мы ве́руем, те́мже и глаго́лем, ве́дяще, я́ко Воздви́гий Го́спода Иису́са, и нас со Иису́сом воздви́гнет, и предпоста́вит с ва́ми. Вся бо вас ра́ди, да благода́ть умно́жившаяся, мно́жайшими благодаре́нии избы́точествит в сла́ву Бо́жию.

Евангелие от Луки, зачало 24

Во вре́мя о́но, ста Иису́с на ме́сте ра́вне, и наро́д учени́к Его́, и мно́жество мно́го люде́й от всея́ Иуде́и и Иерусали́ма, и помо́рия Ти́рска и Сидо́нска, и́же приидо́ша послу́шати Его́ и исцели́тися от неду́г свои́х, и стра́ждущии от дух нечи́стых, и исцеля́хуся. И весь наро́д иска́ше прикаса́тися Ему́, я́ко си́ла от Него́ исхожда́ше, и исцеля́ше вся. И той возве́д о́чи свои́ на ученики́ своя́, глаго́лаше: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко ва́ше есть Ца́рствие Бо́жие. Блаже́ни, а́лчущии ны́не, я́ко насы́титеся. Блаже́ни, пла́чущии ны́не, я́ко возсмее́теся. Блаже́ни бу́дете, егда́ возненави́дят вас челове́цы, и егда́ разлуча́т вы и поно́сят, и пронесу́т и́мя ва́ше я́ко зло, Сы́на Челове́ческаго ра́ди. Возра́дуйтеся в той день и взыгра́йте, се бо мзда ва́ша мно́га на небеси́.