Шрифт

Чтения дня / Календарь 2024

Богослужебные чтения 11 ноября 2024 года

Паримии на преподобнаго Аврамия, Ростовскаго чудотворца

1. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прем 3:1–9

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго. Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́ет я́ и мы́шцею защити́т их. Прии́мет всеору́жие рве́ние Свое́ и вооружи́т тварь в месть враго́м. Облече́тся в броня́ пра́вды и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен. Прии́мет щит непобеди́мый, преподо́бие. Поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие; спобо́рет же с ним мир на безу́мныя. По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т. И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды, вознегоду́ет на них вода́ морска́я, ре́ки же потопя́т я́ на́гло. Сопроти́в ста́нет им дух си́лы и, я́ко ви́хор, разве́ет их и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние, и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных. Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте, навы́кните судии́ конце́в земли́. Внуши́те, держа́щии мно́жества и гордя́щиися о наро́дех язы́ков, я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам и си́ла от Вы́шняго.

Прем 5:15–24; 6:1–3

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прем 4:7–15

Флп., 248 зач., IV, 10–23. Лк., 59 зач., XI, 29–33. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

Послание к филипписием, зачало 248

Бра́тие, возра́довахся о Го́споде вельми́, я́ко уже́ когда́ воспомяну́сте пещи́ся о мне, поне́же и печа́стеся, но непого́дным вре́менем обдержа́стеся. Не я́ко по ску́дости глаго́лю, аз бо навыко́х, в ни́хже есмь, дово́лен бы́ти. Вем и смири́тися, вем и избы́точествовати, во всем и во всех навыко́х, и насыща́тися и алка́ти, и избы́точествовати и лиша́тися. Вся могу́ о укрепля́ющем мя Иису́се Христе́. Оба́че до́бре сотвори́сте, сприобщи́вшеся печа́ли мое́й. Ве́сте же и вы, Филипписи́ане, я́ко в нача́ле благовествова́ния, егда́ изыдо́х от Македо́нии, ни еди́на ми це́рковь общева́ся в сло́во дая́ния и прия́тия, то́чию вы еди́ни. Я́ко и в Солу́нь и еди́ною и два́щи в тре́бование мое́ посла́сте ми. Не я́ко ищу́ дая́ния, но ищу́ плода́ мно́жащагося в сло́во ва́ше. Прия́х же вся и избы́точествую: испо́лнихся, прие́м от Епафроди́та по́сланная от вас, воню́ благоуха́ния, же́ртву прия́тну, благоуго́дну Бо́гу. Бог же мой да испо́лнит вся́кое тре́бование ва́ше по бога́тству Своему́ в сла́ве, о Христе́ Го́споде. Бо́гу же и Отцу́ на́шему сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь. Целу́йте вся́каго свя́та о Христе́ Иису́се. Целу́ют вы су́щая со мно́ю бра́тия. Целу́ют вы святи́и вси, па́че же и́же от ке́сарева до́му. Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́ со все́ми ва́ми. Ами́нь.

Евангелие от Луки, зачало 59

Во вре́мя о́но, наро́дом собира́ющымся, нача́т Иису́с глаго́лати: род сей лука́в есть, зна́мения и́щет, и зна́мение не да́стся ему́, то́кмо зна́мение Ио́ны проро́ка. Я́коже бо бысть Ио́на зна́мение Ниневи́том, та́ко бу́дет и Сын Челове́ческий ро́ду сему́. Цари́ца ю́жская воста́нет на суд с му́жи ро́да сего́, и осу́дит их, я́ко прии́де от коне́ц земли́ слы́шати прему́дрость Соломо́нову, и се мно́жае Соломо́на зде. Му́жие Ниневи́тстии воста́нут на суд с ро́дом сим и осу́дят и я́ко пока́яшася про́поведию Ио́ниною, и се мно́жае Ио́ны зде. Никто́же у́бо свети́льника вжег, в скро́ве полага́ет, ни под спу́дом, но на све́щнице, да входя́щии свет ви́дят.

Послание к галатом, зачало 213

Бра́тие, плод духо́вный есть любы́, ра́дость, мир, долготерпе́ние, бла́гость, милосе́рдие, ве́ра, кро́тость, воздержа́ние: на таковы́х несть зако́на. А и́же Христо́вы суть, плоть распя́ша со страстьми́ и похотьми́. А́ще живе́м ду́хом, ду́хом и да хо́дим. Не быва́им тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще. Бра́тие, а́ще и впаде́т челове́к в не́кое прегреше́ние, вы духо́внии исправля́йте такова́го ду́хом кро́тости: блюды́й себе́, да не и ты искуше́н бу́деши. Друг дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́н Христо́в.

Евангелие от Матфеа, зачало 43

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: вся Мне предана́ суть Oтце́м Мои́м, и никто́же зна́ет Сы́на, то́кмо Oте́ц, ни Oтца́ кто зна́ет, то́кмо Сын, и ему́же а́ще во́лит Сын откры́ти. Прииди́те ко Мне вси тружда́ющиися и обремене́ннии, и Аз упоко́ю вы. Возми́те и́го Мое́ на себе́, и научи́теся от Мене́, я́ко кро́ток есмь и смире́н се́рдцем, и обря́щете поко́й душа́м ва́шим. И́го бо Мое́ бла́го, и бре́мя Мое́ легко́ есть.