Шрифт

Чтения дня / Календарь 2021

Богослужебные чтения 24 октября 2021 года

Утр. - Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1-10. Лит. - 2 Кор., 188 зач., IX, 6-11. Лк., 30 зач., VII, 11-16. Свв. отцов: Евр., 334 зач., XIII, 7-16. Ин., 56 зач., XVII, 1-13

Евангелие от Иоанна, зачало 63

Во вре́мя о́но, во еди́ну от суббо́т Мари́а Магдали́на прии́де зау́тра, еще́ су́щи тме, на гроб, и ви́де ка́мень взят от гро́ба. Тече́ у́бо и прии́де к Си́мону Петру́ и к друго́му ученику́, его́же любля́ше Иису́с, и глаго́ла и́ма: взя́ша Го́спода от гро́ба, и не вем, где положи́ша Его́. Изы́де же Петр и други́й учени́к и идя́ста ко гро́бу. Теча́ста же о́ба вку́пе, и други́й учени́к тече́ скоре́е Петра́ и прии́де пре́жде ко гро́бу, и прини́к ви́де ри́зы лежа́щя, оба́че не вни́де. Прии́де же Си́мон Петр вслед его́, и вни́де во гроб, и ви́де ри́зы еди́ны лежа́щя и суда́рь, и́же бе на главе́ Его́, не с ри́зами лежа́щь, но осо́бь свит на еди́ном ме́сте. Тогда́ у́бо вни́де и други́й учени́к, прише́дый пре́жде ко гро́бу, и ви́де и ве́рова. Не у бо ве́дяху Писа́ния, я́ко подоба́ет Ему́ из ме́ртвых воскре́снути. Идо́ста же па́ки к себе́ ученика́.

Послание к коринфяном второе, зачало 188

Бра́тие, се́яй ску́достию, ску́достию и по́жнет, а се́яй о благослове́нии, о благослове́нии и по́жнет. Ко́ждо я́коже изволе́ние и́мать се́рдцем, не от ско́рби, ни от ну́жды: доброхо́тна бо да́теля лю́бит Бог. Си́лен же Бог вся́ку благода́ть изоби́ловати в вас, да о всем всегда́ вся́ко дово́льство иму́ще, избы́точествуете во вся́ко де́ло бла́го, я́коже есть пи́сано: расточи́, даде́ убо́гим, пра́вда его́ пребыва́ет во ве́ки. Дая́й же се́мя се́ющему и хлеб в снедь, да пода́ст и умно́жит се́мя ва́ше, и да возрасти́т жи́та пра́вды ва́шея, да о всем богатя́щеся во вся́ку простоту́, я́же содева́ет на́ми благодаре́ние Бо́гу.

Евангелие от Луки, зачало 30

Во вре́мя о́но, идя́ше Иису́с во град, нарица́емый Наи́н, и с Ним идя́ху ученицы́ Его́ мно́зи и наро́д мног. Я́коже прибли́жися ко врато́м гра́да, и се изноша́ху уме́рша, сы́на единоро́дна ма́тери свое́й, и та бе вдова́, и наро́д от гра́да мног с не́ю. И ви́дев ю́ Госпо́дь, милосе́рдова о ней, и рече́ ей: не пла́чи. И присту́пль косну́ся во одр, нося́щии же ста́ша. И рече́: ю́ноше, тебе́ глаго́лю, воста́ни. И се́де ме́ртвый, и нача́т глаго́лати, и даде́ его́ ма́тери его́. Прия́т же страх вся, и сла́вляху Бо́га, глаго́люще: я́ко проро́к ве́лий воста́ в нас, и я́ко посети́ Бог люде́й Свои́х.

Послание ко евреем, зачало 334

Бра́тие, помина́йте наста́вники ва́ша, и́же глаго́лаша вам сло́во Бо́жие, и́хже взира́юще на сконча́ние жи́тельства, подража́йте ве́ре их. Иису́с Христо́с вчера́ и днесь то́йже, и во ве́ки. В науче́ния стра́нна и разли́чна не прилага́йтеся, добро́ бо благода́тию утвержда́ти сердца́, а не бра́шны, от ни́хже не прия́ша по́льзы ходи́вшии в них. И́мамы же олта́рь, от него́же не и́мут вла́сти я́сти служа́щии се́ни. И́хже бо кровь живо́тных вно́сится во свята́я за грехи́ первосвяще́нником, сих телеса́ сжига́ются вне ста́на. Те́мже Иису́с, да освяти́т лю́ди свое́ю кро́вию, вне врат пострада́ти изво́лил. Те́мже у́бо да исхо́дим к нему́ вне ста́на, поноше́ние его́ нося́ще. Не и́мамы бо зде пребыва́ющаго гра́да, но гряду́щаго взыску́ем. Тем у́бо прино́сим же́ртву хвале́ния вы́ну Бо́гу, си́речь плод усте́н испове́дающихся и́мени Его́. Благотворе́ния же и обще́ния не забыва́йте, таковы́ми бо же́ртвами благоугожда́ется Бог.

Евангелие от Иоанна, зачало 56

Во вре́мя о́но, возведе́ Иису́с о́чи Свои́ на не́бо и рече́: О́тче, прии́де час, просла́ви Сы́на Твоего́, да и Сын Твой просла́вит Тя. Я́коже дал еси́ Ему́ власть вся́кия пло́ти, да вся́ко, е́же дал еси́ Ему́, даст им живо́т ве́чный, се же есть живо́т ве́чный, да зна́ют Тебе́ еди́наго и́стиннаго Бо́га, и Его́же посла́л еси́ Иису́с Христа́. Аз просла́вих Тя на земли́, де́ло соверши́х, е́же дал еси́ Мне да сотворю́. И ны́не просла́ви Мя Ты, О́тче, у Тебе́ Самаго́ сла́вою, ю́же име́х у Тебе́ пре́жде мир не бысть. Яви́х и́мя Твое́ челове́ком, и́хже дал еси́ Мне от ми́ра. Твои́ бе́ша, и Мне их дал еси́, и сло́во Твое́ сохрани́ша. Ны́не разуме́ша, я́ко вся, ели́ка дал еси́ Мне, от Тебе́ суть. Я́ко глаго́лы, и́хже дал еси́ Мне, дах им, и ти́и прия́ша, и разуме́ша вои́стинну, я́ко от Тебе́ изыдо́х, и ве́роваша, я́ко Ты Мя посла́. Аз о сих молю́, не о всем ми́ре молю́, но о тех, и́хже дал еси́ Мне, я́ко Твои́ суть. И Моя́ вся Твоя́ суть, и Твоя́ Моя́, и просла́вихся в них. И ктому́ несмь в ми́ре, и си́и в ми́ре суть, и Аз к Тебе́ гряду́. О́тче Святы́й, соблюди́ их во и́мя Твое́, и́хже дал еси́ Мне, да бу́дут еди́но, я́коже и Мы. Егда́ бех с ни́ми в ми́ре, Аз соблюда́х их во и́мя Твое́, и́хже дал еси́ Мне, сохрани́х, и никто́же от них поги́бе, то́кмо сын поги́бельный, да сбу́дется Писа́ние. Ны́не же к Тебе́ гряду́, и сия́ глаго́лю в ми́ре, да и́мут ра́дость Мою́ испо́лнену в себе́.