Шрифт

Чтения дня / Календарь 2023

Богослужебные чтения 22 октября 2023 года

Паримии на Святаго Апостола

1. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние.

Е́же бе испе́рва, е́же слы́шахом, е́же ви́дехом очи́ма на́шима, е́же узре́хом, и ру́ки на́ша осяза́ша, о Словеси́ Живо́тнем. И Живо́т яви́ся, и ви́дехом, и свиде́тельствуем, и возвеща́ем вам Живо́т ве́чный, И́же бе у Отца́, и яви́ся нам. Е́же ви́дехом и слы́шахом, пове́даем вам, да и вы обще́ние и́мате с на́ми: обще́ние же на́ше со Отце́м и с Сы́ном Его́ Иису́сом Христо́м. И сия́ пи́шем вам, да ра́дость ва́ша бу́дет испо́лнена. И сие́ есть обетова́ние, е́же слы́шахом от Него́ и пове́даем вам, я́ко Бог Свет есть, и тмы в Нем несть ни еди́ныя. А́ще рече́м, я́ко обще́ние и́мамы с Ним, и во тме хо́дим, лжем и не твори́м и́стины. А́ще же во све́те хо́дим, я́коже Сам Той есть во све́те, обще́ние и́мамы друг ко дру́гу, и Кровь Иису́са Христа́ Сы́на Его́ очища́ет нас от вся́каго греха́.

1 Ин 1:1–7

2. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние.

Иа́ков, Бо́гу и Го́споду Иису́су Христу́ раб, обемана́десяте коле́нома, и́же в разсе́янии, ра́доватися. Вся́ку ра́дость име́йте, бра́тие моя́, егда́ во искуше́ния впа́даете разли́чна, ве́дяще, я́ко искуше́ние ва́шея ве́ры соде́ловает терпе́ние. Терпе́ние же де́ло соверше́нно да и́мать, я́ко да бу́дете соверше́нни и всеце́ли, ни в чем же лише́ни. А́ще же кто от вас лише́н есть прему́дрости, да про́сит от даю́щаго Бо́га всем нелицеприе́мне и не поноша́ющаго, и да́стся ему́. Да про́сит же ве́рою, ничто́же сумня́ся: сумня́йся бо уподо́бися волне́нию морско́му, ве́тры возмета́ему и развева́ему. Да не мнит бо челове́к он, я́ко прии́мет что от Бо́га. Муж двоеду́шен, неустро́ен во всех путе́х свои́х. Да хва́лится же брат смире́нный в высоте́ свое́й, бога́тый же во смире́нии свое́м, зане́ я́коже цвет травны́й мимои́дет. Возсия́ бо со́лнце со зно́ем и изсуши́ траву́, и цвет ея́ отпаде́, и благоле́пие ли́ца ея́ поги́бе. Си́це и бога́тый в хожде́нии свое́м увяда́ет. Блаже́н муж, и́же претерпи́т искуше́ние, зане́ иску́сен быв, прии́мет вене́ц жи́зни, его́же обеща́ Бог лю́бящым Его́.

Иак 1:1–12

3. Собо́рнаго посла́ния Иу́дина чте́ние.

Иу́да, Иису́су Христу́ раб, брат же Иа́кову, су́щим о Бо́зе Отце́ освяще́нным, Иису́с Христо́м соблюде́нным зва́нным. Ми́лость вам, и мир, и любы́ да умно́жится. Возлю́бленнии, вся́ко тща́ние творя́ писа́ти вам о о́бщем спасе́нии ва́шем, ну́жду возиме́х писа́ти вам, моля́ подвиза́тися о преда́нней ве́ре святы́м еди́ною. Привнидо́ша бо не́цыи челове́цы, дре́вле предуста́вленнии на сие́ осужде́ние, нечести́вии, Бо́га на́шего благода́ть прелага́ющии в скве́рну, и еди́наго Влады́ки Бо́га и Го́спода на́шего Иису́са Христа́ отмета́ющиися. Воспомяну́ти же вам хощу́, ве́дущим и вам еди́ною сие́, я́ко Госпо́дь лю́ди от земли́ еги́петския спасе́, последи́ неве́ровавшия погуби́. А́нгелы же, не соблю́дшия своего́ нача́льства, но оста́вльшия свое́ жили́ще на суд вели́каго дне, у́зами ве́чными под мра́ком соблюде́. Я́коже Содо́ма и Гомо́рра и окре́стныя их гра́ды, подо́бным их о́бразом преблуди́вше и ходи́вше в след пло́ти ины́я, предлежа́т в показа́ние огня́ ве́чнаго, суд подъе́мше. Вы же, возлю́бленнии, помина́йте глаго́лы, преждерече́нныя от апо́стол Го́спода на́шего Иису́са Христа́. Зане́ глаго́лаху вам, я́ко в после́днее вре́мя бу́дут руга́тели, по свои́х по́хотех ходя́ще и нече́стиих. Си́и суть отделя́юще себе́ от еди́ности ве́ры и суть теле́сни, Ду́ха не иму́ще. Вы же, возлю́бленнии, свято́ю ва́шею ве́рою назида́юще себе́, Ду́хом Святы́м моля́щеся, са́ми себе́ в любви́ Бо́жией соблюда́йте, жду́ще ми́лости Го́спода на́шего Иису́са Христа́ в жизнь ве́чную. И о́вех у́бо ми́луйте, разсужда́юще, о́вех же стра́хом спаса́йте, от огня́ восхища́юще. Облича́йте же с боя́знию, ненави́дяще и я́же от пло́ти оскверне́нную ри́зу. Могу́щему же сохрани́ти вы без греха́ и без скве́рны, и поста́вити пред сла́вою Свое́ю непоро́чны в ра́дости, Еди́ному Прему́дрому Бо́гу и Спа́су на́шему Иису́сом Христо́м Го́сподем на́шим, сла́ва и вели́чие, держа́ва и власть пре́жде всего́ ве́ка, и ны́не, и во вся ве́ки. Ами́нь.

Иуд 1:1–7; 20–25

Утр. – Ев. 9-е, Ин., 65 зач., XX, 19–31. Лит. – Гал., 200 зач., I, 11–19. Лк., 30 зач., VII, 11–16. Свв. отцов (под зачало): Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Ин., 56 зач., XVII, 1–13. Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Лк., 51 зач., X, 16–21.

Евангелие от Иоанна, зачало 65А

Су́щу по́зде в день той во еди́ну от суббо́т, и две́рем затворе́нным, иде́же бя́ху ученицы́ Его́ со́брани, стра́ха ра́ди иуде́йска, прии́де Иису́с и ста посреде́ и глаго́ла им: мир вам. И сие́ рек, показа́ им ру́це и но́зе и ре́бра Своя́. Возра́довашася у́бо ученицы́, ви́девше Го́спода. Рече́ же им Иису́с па́ки: мир вам, я́коже посла́ Мя Оте́ц, и Аз посыла́ю вы. И сие́ рек, ду́ну и глаго́ла им: приими́те Дух Свят, и́мже отпустите́ грехи́, отпу́стятся им, и и́мже держите́, держа́тся. Фома́ же, еди́н от обоюна́десяте, глаго́лемый Близне́ц, не бе ту с ни́ми, егда́ прии́де Иису́с. Глаго́лаху же ему́ друзи́и ученицы́: ви́дехом Го́спода. Он же рече́ им: а́ще не ви́жу на руку́ Его́ я́звы гвозди́нныя, и вложу́ пе́рста моего́ в я́звы гвозди́нныя, и вложу́ ру́ку мою́ в ре́бра Его́, не иму́ ве́ры. И по днех осми́х па́ки бя́ху внутрь ученицы́ Его́, и Фома́ с ни́ми. Прии́де Иису́с две́рем затворе́нным, и ста посреде́ их и рече́: мир вам. Пото́м глаго́ла Фоме́: принеси́ перст твой се́мо и виждь ру́це Мои́, и принеси́ ру́ку твою́ и вложи́ в ре́бра Моя́, и не бу́ди неве́рен, но ве́рен. И отвеща́ Фома́ и рече́ Ему́: Госпо́дь мой и Бог мой. Глаго́ла ему́ Иису́с: я́ко ви́дев Мя, ве́рова, блаже́ни не ви́девшии и ве́ровавше. Мно́га же и и́на зна́мения сотвори́ Иису́с пред ученики́ Свои́ми, я́же не суть пи́сана в кни́гах сих. Сия́ же пи́сана бы́ша, да ве́руете, я́ко Иису́с есть Христо́с Сын Бо́жий, и да ве́рующе живота́ и́мате во и́мя Его́.

Послание к галатом, зачало 200

Бра́тие, сказу́ю вам, Благовествова́ние благовеще́нное от мене́, я́ко несть по челове́ку. Ни бо аз от челове́ка прия́х е́, ниже́ научи́хся, но явле́нием Иису́с Христо́вым. Слы́шасте бо мое́ житие́ иногда́ в жидо́встве, я́ко попремно́гу гони́х Це́рковь Бо́жию и разруша́х ю́, и преспева́х в жидо́встве па́че мно́гих све́рстник мои́х в ро́де мое́м, и́злиха ревни́тель сый оте́ческих мои́х преда́ний. Егда́ же благоволи́ Бог, Избра́вый мя от чре́ва ма́тере моея́ и призва́вый благода́тию Свое́ю, яви́ти Сы́на Своего́ во мне, да благовеству́ю Его́ во язы́цех, а́бие не приложи́хся пло́ти и кро́ви, ни взыдо́х во Иерусали́м к пре́дним мене́ апо́столом, но идо́х во Арави́ю, и па́ки возврати́хся в Дама́ск. Пото́м же по трие́х ле́тех взыдо́х во Иерусали́м согля́дати Петра́, и пребы́х у него́ дний пятьна́десять. Ино́го же от апо́стол не ви́дех, то́кмо Иа́кова бра́та Госпо́дня.

Евангелие от Луки, зачало 30

Во вре́мя о́но, идя́ше Иису́с во град, нарица́емый Наи́н, и с Ним идя́ху ученицы́ Его́ мно́зи и наро́д мног. Я́коже прибли́жися ко врато́м гра́да, и се изноша́ху уме́рша, сы́на единоро́дна ма́тери свое́й, и та бе вдова́, и наро́д от гра́да мног с не́ю. И ви́дев ю́ Госпо́дь, милосе́рдова о ней, и рече́ ей: не пла́чи. И присту́пль косну́ся во одр, нося́щии же ста́ша. И рече́: ю́ноше, тебе́ глаго́лю, воста́ни. И се́де ме́ртвый, и нача́т глаго́лати, и даде́ его́ ма́тери его́. Прия́т же страх вся, и сла́вляху Бо́га, глаго́люще: я́ко проро́к ве́лий воста́ в нас, и я́ко посети́ Бог люде́й Свои́х.

Послание ко евреем, зачало 334

Бра́тие, помина́йте наста́вники ва́ша, и́же глаго́лаша вам сло́во Бо́жие, и́хже взира́юще на сконча́ние жи́тельства, подража́йте ве́ре их. Иису́с Христо́с вчера́ и днесь то́йже, и во ве́ки. В науче́ния стра́нна и разли́чна не прилага́йтеся, добро́ бо благода́тию утвержда́ти сердца́, а не бра́шны, от ни́хже не прия́ша по́льзы ходи́вшии в них. И́мамы же олта́рь, от него́же не и́мут вла́сти я́сти служа́щии се́ни. И́хже бо кровь живо́тных вно́сится во свята́я за грехи́ первосвяще́нником, сих телеса́ сжига́ются вне ста́на. Те́мже Иису́с, да освяти́т лю́ди свое́ю кро́вию, вне врат пострада́ти изво́лил. Те́мже у́бо да исхо́дим к нему́ вне ста́на, поноше́ние его́ нося́ще. Не и́мамы бо зде пребыва́ющаго гра́да, но гряду́щаго взыску́ем. Тем у́бо прино́сим же́ртву хвале́ния вы́ну Бо́гу, си́речь плод усте́н испове́дающихся и́мени Его́. Благотворе́ния же и обще́ния не забыва́йте, таковы́ми бо же́ртвами благоугожда́ется Бог.

Евангелие от Иоанна, зачало 56

Во вре́мя о́но, возведе́ Иису́с о́чи Свои́ на не́бо и рече́: О́тче, прии́де час, просла́ви Сы́на Твоего́, да и Сын Твой просла́вит Тя. Я́коже дал еси́ Ему́ власть вся́кия пло́ти, да вся́ко, е́же дал еси́ Ему́, даст им живо́т ве́чный, се же есть живо́т ве́чный, да зна́ют Тебе́ еди́наго и́стиннаго Бо́га, и Его́же посла́л еси́ Иису́с Христа́. Аз просла́вих Тя на земли́, де́ло соверши́х, е́же дал еси́ Мне да сотворю́. И ны́не просла́ви Мя Ты, О́тче, у Тебе́ Самаго́ сла́вою, ю́же име́х у Тебе́ пре́жде мир не бысть. Яви́х и́мя Твое́ челове́ком, и́хже дал еси́ Мне от ми́ра. Твои́ бе́ша, и Мне их дал еси́, и сло́во Твое́ сохрани́ша. Ны́не разуме́ша, я́ко вся, ели́ка дал еси́ Мне, от Тебе́ суть. Я́ко глаго́лы, и́хже дал еси́ Мне, дах им, и ти́и прия́ша, и разуме́ша вои́стинну, я́ко от Тебе́ изыдо́х, и ве́роваша, я́ко Ты Мя посла́. Аз о сих молю́, не о всем ми́ре молю́, но о тех, и́хже дал еси́ Мне, я́ко Твои́ суть. И Моя́ вся Твоя́ суть, и Твоя́ Моя́, и просла́вихся в них. И ктому́ несмь в ми́ре, и си́и в ми́ре суть, и Аз к Тебе́ гряду́. О́тче Святы́й, соблюди́ их во и́мя Твое́, и́хже дал еси́ Мне, да бу́дут еди́но, я́коже и Мы. Егда́ бех с ни́ми в ми́ре, Аз соблюда́х их во и́мя Твое́, и́хже дал еси́ Мне, сохрани́х, и никто́же от них поги́бе, то́кмо сын поги́бельный, да сбу́дется Писа́ние. Ны́не же к Тебе́ гряду́, и сия́ глаго́лю в ми́ре, да и́мут ра́дость Мою́ испо́лнену в себе́.

Послание к коринфяном первое, зачало 131

Бра́тие, Бог ны посла́нники после́дния яви́, я́ко насме́ртники, зане́ позо́р бы́хом ми́ру и А́нгелом и челове́ком. Мы у́бо бу́и Христа́ ра́ди, вы же му́дри о Христе́, мы не́мощни, вы же кре́пцы, вы сла́вни, мы же безче́стни. До ны́нешняго часа́ и а́лчем, и жа́ждем, и наготу́ем, и стра́ждем, и скита́емся, и тружда́емся, де́лающе свои́ми рука́ми. Укоря́еми, благословля́ем, гони́ми, терпи́м, ху́лими, утеша́емся, я́коже отре́би ми́ру бы́хом, всем попра́ние досе́ле. Не срамля́я вас сия́ пишу́, но я́коже ча́да моя́ возлю́бленная наказу́ю. А́ще бо и мно́ги пе́стуны и́мате о Христе́, но не мно́ги отцы́, о Христе́ бо Иису́се благовествова́нием аз вы роди́х. Молю́ же вас: подо́бни мне быва́йте, я́коже аз Христу́.

Евангелие от Луки, зачало 51А

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: слу́шаяй вас, Мене́ слу́шает, и отмета́яйся вас, Мене́ отмета́ется, отмета́яйся же Мене́, отмета́ется Посла́вшаго Мя. Возврати́шася же се́дмьдесят с ра́достию, глаго́люще: Го́споди, и бе́си повину́ются нам о и́мени Твое́м. Рече́ же им: ви́дех сатану́ я́ко мо́лнию с небесе́ спа́дша. Се, даю́ вам власть наступа́ти на змию́ и на скорпи́ю и на всю си́лу вра́жию, и ничесо́же вас вреди́т. Оба́че о сем не ра́дуйтеся, я́ко ду́си вам повину́ются, ра́дуйтеся же, я́ко имена́ ва́ша напи́сана суть на небесе́х. В той час возра́довася ду́хом Иису́с и рече́: испове́даю Ти ся, О́тче, Го́споди небесе́ и земли́, я́ко утаи́л еси́ сия́ от прему́дрых и разу́мных, и откры́л еси́ та младе́нцем, ей, О́тче, я́ко та́ко бысть благоволе́ние пред Тобо́ю.