Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 20 октября 2022 года

Флп., 238 зач., I, 20–27. Лк., 31 зач., VII, 17–30. Мчч.: Евр., 330 зач., XI, 33 – XII, 2. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Послание к филипписием, зачало 238

Бра́тие, ни о еди́ном постыжу́ся, но во вся́ком дерзнове́нии, я́коже всегда́, и ны́не возвели́чится Христо́с в те́ле мое́м, а́ще живото́м, а́ще ли сме́ртию. Мне бо е́же жи́ти, Христо́с, и е́же умре́ти, приобре́тение есть. А́ще ли е́же жи́ти ми те́лом, сие́ мне плод дела́, и что изво́лю, не вем. Обдержи́мь же есмь от обою́, жела́ние имы́й разреши́тися и со Христо́м бы́ти, мно́го па́че лу́чше, а е́же пребыва́ти во пло́ти, ну́жднейше есть вас ра́ди. И сие́ изве́стне вем, я́ко бу́ду и спребу́ду вам всем в ваш успе́х и ра́дость ве́ры, я́ко да похвала́ ва́ша избы́точествует о Христе́ Иису́се во мне, мои́м прише́ствием па́ки к вам. То́чию досто́йне благовествова́нию Христо́ву жи́тельствуйте.

Евангелие от Луки, зачало 31

Во вре́мя о́но, изы́де сло́во о Иису́се по всей Иуде́и, и по всей стране́. И возвести́ша Иоа́нну ученицы́ его́ о всех сих. И призва́в два не́кая от учени́к свои́х Иоа́нн, посла́ ко Иису́су, глаго́ля: Ты ли еси́ Гряды́й, или́ ино́го ча́ем? Прише́дша же к Нему́ му́жа, ре́ста: Иоа́нн Крести́тель посла́ нас к Тебе́, глаго́ля: Ты ли еси́ Гряды́й, или́ ино́го ча́ем, в Той же час исцели́ мно́ги от неду́г и ран и дух злых и мно́гим слепы́м дарова́ прозре́ние. И отвеща́в Иису́с рече́ и́ма: ше́дша возвести́та Иоа́нну, я́же ви́деста и слы́шаста, я́ко слепи́и прозира́ют, хро́мии хо́дят, прокаже́ннии очища́ются, глуси́и слы́шат, ме́ртвии востаю́т, ни́щии благовеству́ют. И блаже́н есть, и́же а́ще не соблазни́тся о Мне. Отше́дшема же ученико́ма Иоа́нновома, нача́т глаго́лати к наро́дом о Иоа́нне: чесо́ изыдо́сте в пусты́ню ви́дети, трость ли ве́тром коле́блемь? Но чесо́ изыдо́сте ви́дети? Челове́ка ли в мя́кки ри́зы оде́яна? Се, и́же во оде́жди сла́вней и пи́щи су́щии, во ца́рствии суть. Но чесо́ изыдо́сте ви́дети? Проро́ка ли? Ей, глаго́лю вам, и ли́шше проро́ка. Сей бо есть, о не́мже пи́сано есть: се Аз послю́ А́нгела Моего́ пред лице́м Твои́м, и́же устро́ит путь Твой пред Тобо́ю. Глаго́лю бо вам: бо́лий в рожде́нных жена́ми проро́к Иоа́нна Крести́теля никто́же есть, мний же во Ца́рствии Бо́жии бо́лий его́ есть. И вси лю́дие слы́шавше и мытари́е оправди́ша Бо́га, кре́щшеся креще́нием Иоа́нновым. Фарисе́е же и зако́нницы сове́т Бо́жий отверго́ша в себе́, не кре́щшеся от него́.

Послание ко евреем, зачало 330

Бра́тие, святи́и вси ве́рою победи́ша ца́рствия, соде́яша пра́вду, получи́ша обетова́ния, загради́ша уста́ львов, угаси́ша си́лу о́гненную, избего́ша о́стрея меча́, возмого́ша от не́мощи, бы́ша кре́пцы во бране́х, обрати́ша в бе́гство полки́ чужи́х. Прия́ша жены́ от воскресе́ния ме́ртвыя своя́; ини́и же избие́ни бы́ша, не прие́мше избавле́ния, да лу́чшее воскресе́ние улуча́т; друзи́и же руга́нием и ра́нами искуше́ние прия́ша, еще́ же и уз, и темни́ц. Ка́мением побие́ни бы́ша, претре́ни бы́ша, искуше́ни бы́ша, уби́йством меча́ умро́ша, проидо́ша в ми́лотех, и в ко́зиях ко́жах, лише́ни, скорбя́ще, озло́блени. И́хже не бе досто́ин весь мир, в пусты́нях скита́ющеся, и в гора́х, и в верте́пах, и в про́пастех земны́х. И си́и вси послу́шествовани бы́вше ве́рою, не прия́ша обетова́ния, Бо́гу лу́чшее что о нас предзре́вшу, да не без нас соверше́нство прии́мут. Те́мже у́бо и мы, толи́к иму́ще облежа́щь нас о́блак свиде́телей, го́рдость вся́ку отло́жше, и удо́бь обстоя́тельный грех, терпе́нием да тече́м на предлежа́щий нам по́двиг, взира́юще на нача́льника ве́ры и соверши́теля Иису́са.

Евангелие от Луки, зачало 106

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: внемли́те от челове́к, возложа́т на вы ру́ки своя́ и иждену́т, предаю́ще на со́нмища и темни́цы, ведо́мы к царе́м и влады́кам, и́мене Моего́ ра́ди, прилучи́тся же вам во свиде́тельство. Положи́те у́бо на сердца́х ва́ших, не пре́жде поуча́тися отвещава́ти. Аз бо дам вам уста́ и прему́дрость, е́йже не возмо́гут проти́витися или́ отвеща́ти вси противля́ющиися вам. Пре́дани же бу́дете и роди́тели и бра́тиею и ро́дом и дру́ги, и умертвя́т от вас. И бу́дете ненави́дими от всех и́мене Моего́ ра́ди. И влас главы́ ва́шея не поги́бнет. В терпе́нии ва́шем стяжи́те ду́шы ва́ша.