Шрифт

Чтения дня / Календарь 2021

Богослужебные чтения 12 сентября 2021 года

Паримии на пренесение мощей благовернаго великаго князя Александра Невскаго

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Весели́ся, Иерусали́ме, и торжеству́йте в нем, вси лю́бящии его́, ра́дуйтеся вку́пе, ра́дуйтеся вси, ели́цы пла́касте по нем, да сса́вше, насытите́ся от сосе́ц утеше́ния его́, да сса́вше, насытите́ся от вхо́да сла́вы его́. Я́ко се глаго́лет Госпо́дь: се Аз совращу́ в ня, я́ко реку́ ми́ра, и я́ко пото́к, потопля́ющ сла́ву язы́ков. Де́ти их на ра́му воздви́гнутся и на коле́ну уте́шатся; я́коже кого́ ма́ти его́ утеша́ет, та́коже и Аз уте́шу вы, и во Иерусали́ме утешите́ся, и у́зрите, и возра́дуется се́рдце ва́ше. И ко́сти ва́ша, я́ко трава́, прозя́бнут, и позна́ется рука́ Госпо́дня чту́щим И́, и воспрети́т непокаря́ющимся. Та́ко глаго́лет Госпо́дь, избавле́й тя, Бог Изра́илев.

Ис 66:10–14; 60:16

2. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Да возра́дуется душа́ моя́ о Го́споде, облече́ бо мя в ри́зу спасе́ния и оде́ждею весе́лия оде́я мя: я́ко жениху́, возложи́ мне вене́ц, и я́ко неве́сту, украси́ мя красото́ю. И я́ко земля́, растя́щая цвет свой, и я́ко вертогра́д се́мена своя́ прозяба́ет, та́ко возсия́ет Госпо́дь пра́вду и ра́дость пред все́ми язы́ки. Сио́на ра́ди не умо́лкну и Иерусали́ма ра́ди не попущу́, до́ндеже у́бо изы́дет, я́ко свет, пра́вда моя́, спасе́ние же мое́, я́ко свеща́, разжже́тся. И у́зрят язы́цы пра́вду твою́, и вси ца́рие зе́мстии сла́ву твою́, и нареку́тся и́менем твои́м но́вым, е́же Госпо́дь имену́ет е́. И бу́деши вене́ц добро́ты в руце́ Госпо́дни и диади́ма ца́рствия в руце́ Бо́га твоего́. И ктому́ не нарече́шися оста́влен, и земля́ твоя́ ктому́ не нарече́тся пуста́. Тебе́ бо нарече́тся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́нная, я́ко благоволи́т Госпо́дь в тебе́, и земля́ твоя́ насели́тся. И я́ко живы́й ю́ноша с де́вою, та́ко поживу́т сы́нове твои́ с тобо́ю. И бу́дет, и́мже о́бразом возвесели́тся жени́х о неве́сте, та́ко возвесели́тся Госпо́дь о тебе́.

Ис 61:10–11; 62:1–5

3. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Свети́ся, свети́ся, Иерусали́ме, прии́де бо твой свет и сла́ва Госпо́дня на тебе́ возсия́. Я́ко се тьма покры́ет зе́млю и мрак на язы́ки, на тебе́ бо яви́тся Госпо́дь, и сла́ва Его́ на тебе́ у́зрится. И по́йдут ца́рие све́том твои́м, и язы́цы све́тлостию восто́ка твоего́. Возведи́ о́крест о́чи твои́ и виждь со́бранная ча́да твоя́. Прии́дут вси сы́нове твои́ издале́ча, и дще́ри твои́ на ра́мех во́змутся. Тогда́ у́зриши, и возра́дуешися, и убои́шися, и ужа́снешися се́рдцем, егда́ преложи́т на тя бога́тство мо́ря, и язы́к, и люде́й. И прии́дут ти стада́ велблу́д, и покры́ют тя велблу́ды мадиа́мстии и гефа́рстии, вси от Савы́ прии́дут, нося́ще тебе́ зла́то и лива́н, принесу́т тебе́ и ка́мень че́стен, и спасе́ние от Го́спода благовестя́т. И вся о́вцы кида́рския соберу́тся тебе́, и овни́ навео́фстии прии́дут тебе́, и вознесу́тся прия́тная на же́ртвенник Мой, и дом моли́твы Моея́ просла́вится. Ки́и суть, и́же я́ко о́блацы лета́ют, и я́ко го́лубие со птенцы́ свои́ми? Со Мно́ю есть Сио́н, Мене́ о́строви ожида́ша и корабли́ фарси́йстии в пе́рвых, е́же привести́ ча́да твоя́ издале́ча, и сребро́, и зла́то их с ни́ми, за и́мя Госпо́дне свято́е и за е́же Свято́му Изра́илеву сла́вну бы́ти. И сози́ждут сы́нове иноро́днии сте́ны твоя́, и ца́рие их предста́нут тебе́, за гнев бо Мой порази́х тя и за ми́лость Мою́ возлюби́х тя. И отве́рзутся врата́ твоя́, Иерусали́ме, вы́ну день и нощь, и не затворя́тся, е́же ввести́ к тебе́ си́лу язы́ков и цари́ их ведо́мыя. Язы́цы бо и ца́рие, и́же тебе́ не порабо́тают, поги́бнут, и язы́цы запусте́нием запусте́ют. И сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет в кипари́се, и пе́вке, и ке́дре вку́пе, просла́вити ме́сто свято́е Мое́, и ме́сто ног Мои́х просла́влю. И по́йдут к тебе́ боя́щеся, сы́нове смири́вших тя и прогне́вавших тя, и покло́нятся следа́м ног твои́х вси, прогне́вавшии тя, и нарече́шися град Госпо́день, Сио́н Свята́го Изра́илева. За е́же бы́ти тебе́ оста́влену, и возненави́дену, и не бе помога́яй тебе́, и положу́ тя в ра́дость ве́чную, весе́лие родо́м родо́в. И иссе́ши млеко́ язы́ков, и бога́тство царе́й сне́си, и разуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь, спаса́яй тя и избавля́яй тя, Бог Изра́илев.

Ис 60:1–16

Утр. - Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16-20. Лит. - 1 Кор., 158 зач., XV, 1-11. Мф., 79 зач., XIX, 16-26. Блгв. кн. Александра: Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27-30.

Евангелие от Матфеа, зачало 116

Во вре́мя о́но, единиина́десять ученицы́ идо́ша в Галиле́ю, в гору́, а́може повеле́ им Иису́с, и ви́девше Его́, поклони́шася Ему́, о́ви же усумне́шася. И присту́пль Иису́с, рече́ им, глаго́ля: даде́ся Ми вся́ка власть на небеси́ и на земли́. Ше́дше у́бо научи́те вся язы́ки, крестя́ще их во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, уча́ще их блюсти́ вся, ели́ка запове́дах вам, и се Аз с ва́ми есмь во вся дни до сконча́ния ве́ка. Ами́нь.

Послание к коринфяном первое, зачало 158

Бра́тие, сказу́ю вам, Благовествова́ние, е́же благовести́х вам, е́же и прия́сте, в не́мже и стоите́, и́мже и спаса́етеся, ка́цем сло́вом благовести́х вам, а́ще содержите́, ра́зве а́ще не всуе ве́ровасте. Преда́х бо вам испе́рва, е́же и прия́х, я́ко Христо́с у́мре грех на́ших ра́ди, по Писа́нием, и я́ко погребе́н бысть, и я́ко воста́ в тре́тий день, по Писа́нием, и я́ко яви́ся Ки́фе, та́же единона́десятим. Пото́м же яви́ся бо́ле пяти́ сот бра́тиям еди́ною, от ни́хже мно́жайшии пребыва́ют досе́ле, не́цыи же и почи́ша. Пото́м же яви́ся Иа́кову, та́же Апо́столом всем. Последи́ же всех, я́ко не́коему и́звергу, яви́ся и мне. Аз бо есмь мний Апо́столов, и́же несмь досто́ин нарещи́ся Апо́стол, зане́ гони́х це́рковь Бо́жию. Благода́тию же Бо́жиею есмь, е́же есмь, и благода́ть Его́, я́же во мне, не тща бысть, но па́че всех их потруди́хся, не аз же, но благода́ть Бо́жия, я́же со мно́ю. А́ще у́бо аз, а́ще ли они́, та́ко пропове́дуем, и та́ко ве́ровасте.

Евангелие от Матфеа, зачало 79

Во вре́мя о́но, ю́ноша не́кий приступи́ ко Иису́су, кла́няяся Ему́ и глаго́ля: Учи́телю благи́й, что бла́го сотворю́, да и́мам живо́т ве́чный? Он же рече́ ему́: что Мя глаго́леши бла́га? Никто́же благ, то́кмо еди́н Бог. А́ще ли хо́щеши вни́ти в живо́т, соблюди́ за́поведи. Глаго́ла Ему́: ки́я? Иису́с же рече́: е́же не убие́ши, не прелюбы́ сотвори́ши, не укра́деши, не лжесвиде́тельствуеши, чти отца́ и ма́терь, и возлю́биши и́скренняго твоего́ я́ко сам себе́. Глаго́ла Ему́ ю́ноша: вся сия́ сохрани́х от ю́ности моея́, что есмь еще́ не доконча́л? Рече́ ему́ Иису́с: а́ще хо́щеши соверше́н бы́ти, иди́, прода́ждь име́ние твое́ и даждь ни́щым, и име́ти и́маши сокро́вище на небеси́, и гряди́ вслед Мене́. Слы́шав же ю́ноша сло́во, оты́де скорбя́, бе бо име́я стяжа́ния мно́га. Иису́с же рече́ ученико́м Свои́м: ами́нь глаго́лю вам, я́ко неудо́бь бога́тый вни́дет в Ца́рствие Небе́сное. Па́ки же глаго́лю вам: удо́бее есть вельбу́ду сквозе́ иглины́ у́ши проити́, не́же бога́ту в Ца́рствие Бо́жие вни́ти. Слы́шавше же ученицы́ Его́, дивля́хуся зело́, глаго́люще: кто у́бо мо́жет спасе́н бы́ти? Воззре́в же Иису́с рече́ им: у челове́к сие́ не возмо́жно есть, у Бо́га же вся возмо́жна.

Послание к галатом, зачало 213

Бра́тие, плод духо́вный есть любы́, ра́дость, мир, долготерпе́ние, бла́гость, милосе́рдие, ве́ра, кро́тость, воздержа́ние: на таковы́х несть зако́на. А и́же Христо́вы суть, плоть распя́ша со страстьми́ и похотьми́. А́ще живе́м ду́хом, ду́хом и да хо́дим. Не быва́им тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще. Бра́тие, а́ще и впаде́т челове́к в не́кое прегреше́ние, вы духо́внии исправля́йте такова́го ду́хом кро́тости: блюды́й себе́, да не и ты искуше́н бу́деши. Друг дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́н Христо́в.

Евангелие от Матфеа, зачало 43

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: вся Мне предана́ суть Oтце́м Мои́м, и никто́же зна́ет Сы́на, то́кмо Oте́ц, ни Oтца́ кто зна́ет, то́кмо Сын, и ему́же а́ще во́лит Сын откры́ти. Прииди́те ко Мне вси тружда́ющиися и обремене́ннии, и Аз упоко́ю вы. Возми́те и́го Мое́ на себе́, и научи́теся от Мене́, я́ко кро́ток есмь и смире́н се́рдцем, и обря́щете поко́й душа́м ва́шим. И́го бо Мое́ бла́го, и бре́мя Мое́ легко́ есть.