Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 27 июня 2022 года

Рим., 94 зач., VII, 1–13. Мф., 34 зач., IX, 36 – X, 8. Прор.: Иак., 57 зач., V, 10–20. Лк., 14 зач., IV, 22–30

Послание к римляном, зачало 94

Бра́тие, ве́дущым зако́н глаго́лю, я́ко зако́н облада́ет над челове́ком, во ели́ко вре́мя живе́т? И́бо мужа́тая жена́ жи́ву му́жу привя́зана есть зако́ном, а́ще ли же у́мрет муж ея́, разреши́тся от зако́на му́жескаго. Те́мже у́бо, жи́ву су́щу му́жу, прелюбоде́йца быва́ет, а́ще бу́дет му́жеви ино́му, а́ще ли у́мрет муж ея́, свобо́дна есть от зако́на, не бы́ти ей прелюбоде́йце, бы́вшей му́жу ино́му. Те́мже, бра́тие моя́, и вы умро́сте зако́ну те́лом Христо́вым, во е́же бы́ти вам ино́му, Воста́вшему из ме́ртвых, да плод принесе́м Бо́гови. Егда́ бо бе́хом во пло́ти, стра́сти грехо́вныя, я́же зако́ном, де́йствоваху во у́дех на́ших, во е́же плод твори́ти сме́рти. Ны́не же упраздни́хомся от зако́на, уме́рше, и́мже держи́ми бе́хом, я́ко рабо́тати нам Бо́гови во обновле́нии ду́ха, а не в ве́тхости пи́смене. Что у́бо рече́м? Зако́н ли грех? Да не бу́дет. Но греха́ не знах, то́чию зако́ном, по́хоти же не ве́дах, а́ще не бы зако́н глаго́лаше: не похо́щеши. Вину́ же прие́м грех за́поведию, соде́ла во мне вся́ку по́хоть, без зако́на бо грех мертв есть. Аз же живя́х кроме́ зако́на иногда́, прише́дши же за́поведи, грех у́бо оживе́, аз же умро́х, и обре́теся ми за́поведь, я́же в живо́т, сия́ в смерть, грех бо вину́ прие́м за́поведию, прельсти́ мя, и то́ю умертви́ мя. Те́мже у́бо зако́н свят, и за́поведь свята́ и пра́ведна и блага́. Благо́е ли у́бо бысть мне смерть? Да не бу́дет, но грех, да яви́тся грех, благи́м ми содева́я смерть, да бу́дет по премно́гу гре́шен грех за́поведию.

Евангелие от Матфеа, зачало 34А

Во вре́мя о́но, ви́дев Иису́с наро́ды, милосе́рдова о них, я́ко бя́ху смяте́ни и отве́ржени, я́ко о́вцы не иму́щыя па́стыря. Тогда́ глаго́ла ученико́м Свои́м: жа́тва у́бо мно́га, де́лателей же ма́ло. Моли́теся у́бо Господи́ну жа́твы, я́ко да изведе́т де́латели на жа́тву Свою́. И призва́ обана́десять ученики́ Своя́, даде́ им власть на дусе́х нечи́стых, я́ко да изго́нят их, и цели́ти всяк неду́г и вся́ку боле́знь. Двана́десятих же Апо́столов имена́ суть сия́: пе́рвый Си́мон, и́же нарица́ется Петр, и Андре́й брат его́, Иа́ков Зеведе́ев и Иоа́нн брат его́, Фили́пп и Варфоломе́й, Фома́ и Матфе́й мыта́рь, Иа́ков Алфе́ев и Левве́й, нарече́нный Фадде́й, Си́мон Канани́т и Иу́да Искарио́тский, и́же и предаде́ Его́. Сия́ обана́десять посла́ Иису́с, запове́да им, глаго́ля: на путь язы́к не иди́те и во град Самаря́нский не вни́дите. Иди́те же па́че ко овца́м поги́бшым до́му Изра́илева. Ходя́ще же пропове́дуйте, глаго́люще, я́ко прибли́жися Ца́рствие Небе́сное. Боля́щыя изцеля́йте, прокаже́нныя очища́йте, ме́ртвыя воскреша́йте, бе́сы изгоня́йте, ту́не прия́сте, ту́не дади́те.

Соборное послание Иаковле, зачало 57А

Бра́тие, о́браз приими́те злострада́ния и долготерпе́ния, проро́ки, и́же глаго́лаша и́менем Госпо́дним. Се блажи́м терпя́щыя. Терпе́ние И́овле слы́шасте и кончи́ну Госпо́дню ви́десте, я́ко многоми́лостив есть Госпо́дь и щедр. Пре́жде же всех, бра́тие моя́, не клени́теся ни не́бом, ни земле́ю, ни ино́ю ко́ею кля́твою, бу́ди же вам е́же ей, ей, и е́же ни, ни, да не в лицеме́рие впаде́те. Злостра́ждет ли кто в вас, да моли́тву де́ет; благоду́шствует ли кто, да пое́т. Боли́т ли кто в вас, да призове́т пресви́теры Церко́вныя, и да моли́тву сотворя́т над ним, пома́завше его́ еле́ем во и́мя Госпо́дне, и моли́тва ве́ры спасе́т боля́щаго, и воздви́гнет его́ Госпо́дь, и а́ще грехи́ бу́дет сотвори́л, отпу́стятся ему́. Испове́дайте у́бо друг дру́гу согреше́ния и моли́теся друг за дру́га, я́ко да исцеле́ете: мно́го бо мо́жет моли́тва пра́веднаго поспешеству́ема. Илиа́ челове́к бе подобостра́стен нам, и моли́твою помоли́ся, да не бу́дет дождь, и не одожди́ по земли́ ле́та три и ме́сяц шесть. И па́ки помоли́ся, и не́бо дождь даде́, и земля́ прозябе́ плод свой. Бра́тие, а́ще кто в вас заблу́дит от пути́ и́стины, и обрати́т кто его́, да весть, я́ко обрати́вый гре́шника от заблужде́ния пути́ его́ спасе́т ду́шу от сме́рти и покры́ет мно́жество грехо́в.

Евангелие от Луки, зачало 14

Во вре́мя о́но, дивля́хуся наро́ди о словесе́х благода́ти, исходя́щих из уст Иису́совых, и глаго́лаху: не Сей ли есть сын Ио́сифов? И рече́ к ним: вся́ко рече́те Ми при́тчу сию́: врачу́, исцели́ся Сам, ели́ка слы́шахом бы́вшая в Капернау́ме, сотвори́ и зде во оте́чествии Свое́м. Рече́ же: ами́нь глаго́лю вам, я́ко ни кото́рый проро́к прия́тен есть во оте́чествии свое́м. Пои́стинне же глаго́лю вам: мно́ги вдови́цы бе́ша во дни Илиины́ во Изра́или, егда́ заключи́ся не́бо три ле́та и ме́сяц шесть, я́ко бысть глад вели́к по всей земли́, и ни ко еди́ной их по́слан бысть Илиа́, то́кмо в Саре́пту Сидо́нскую к жене́ вдови́це. И мно́зи прокаже́ни бе́ху при Елиссе́и проро́це во Изра́или, и ни еди́н же от них очи́стися, то́кмо Неема́н Сириани́н. И испо́лнишася вси я́рости в со́нмищи, слы́шавшии сия́. И воста́вше изгна́ша Его́ вон из гра́да, и ведо́ша Его́ до верху́ горы́, на не́йже град их со́здан бя́ше, да бы́ша Его́ низри́нули. Он же проше́д посреде́ их, идя́ше.