Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 23 мая 2022 года

Паримии на святаго Апостола Симона Зилота

1. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние.

Возлю́бленнии, а́ще се́рдце на́ше не за́зрит нам, дерзнове́ние и́мамы к Бо́гу. И его́же а́ще про́сим, прие́млем от Него́, я́ко за́поведи Его́ соблюда́ем, и уго́дная пред Ним твори́м. И сия́ есть за́поведь Его́, да ве́руем во и́мя Сы́на Его́, Иису́са Христа́, и лю́бим друг дру́га, я́коже дал есть за́поведь нам. И соблюда́яй за́поведи Его́ в Нем пребыва́ет, и Той в нем, и о сем разуме́ем, я́ко пребыва́ет в нас, от Ду́ха, Его́же дал есть нам. Возлю́бленнии, не вся́кому ду́ху ве́руйте, но искуша́йте ду́хи, а́ще от Бо́га суть, я́ко мно́зи лжепроро́цы изыдо́ша в мир. О сем познава́йте Ду́ха Бо́жия и ду́ха ле́стча. Всяк дух, и́же испове́дует Иису́са Христа́ во пло́ти прише́дша, от Бо́га есть. И всяк дух, и́же не испове́дует Иису́са Христа́ во пло́ти прише́дша, от Бо́га несть, и сей есть анти́христов, его́же слы́шасте, я́ко гряде́т, и ны́не в ми́ре есть уже́. Вы от Бо́га есте́, ча́дца, и победи́сте тех, я́ко бо́лий есть, И́же в вас, не́жели и́же в ми́ре. Они́ от ми́ра суть, сего́ ра́ди от ми́ра глаго́лют, и мир тех послу́шает. Мы от Бо́га есмы́, и́же зна́ет Бо́га, послу́шает нас, и и́же несть от Бо́га, не послу́шает нас.

1 Ин 3:21 – 4:6

2. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние.

Возлю́бленнии, а́ще си́це возлюби́л есть нас Бог, и мы до́лжни есмы́ друг дру́га люби́ти. Бо́га никто́же нигде́же ви́де. А́ще друг дру́га лю́бим, Бог в нас пребыва́ет, и любы́ Его́ соверше́нна есть в нас. О сем разуме́ем, я́ко в Нем пребыва́ем и Той в нас, я́ко от Ду́ха Своего́ дал есть нам. И мы ви́дехом и свиде́тельствуем, я́ко Оте́ц посла́ Сы́на Спаси́теля ми́ру. И́же а́ще испове́сть, я́ко Иису́с есть Сын Бо́жий, Бог в нем пребыва́ет и той в Бо́зе. И мы позна́хом и ве́ровахом любо́вь, ю́же и́мать Бог в нас. Бог Любы́ есть, и пребыва́яй в любви́ в Бо́зе пребыва́ет, и Бог в нем пребыва́ет.

1 Ин 4:11–16

3. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние.

Возлю́бленнии, а́ще кто рече́т, я́ко люблю́ Бо́га, а бра́та своего́ ненави́дит, ложь есть, и́бо не любя́й бра́та своего́, его́же ви́де, Бо́га, Его́же не ви́де, ка́ко мо́жет люби́ти? И сию́ за́поведь и́мамы от Него́, да любя́й Бо́га лю́бит и бра́та своего́. Всяк ве́руяй, я́ко Иису́с есть Христо́с, от Бо́га рожде́н есть; и всяк любя́й Ро́ждшаго лю́бит и Рожде́ннаго из Него́. О сем ве́мы, я́ко лю́бим ча́да Бо́жия, егда́ Бо́га лю́бим и за́поведи Его́ соблюда́ем. Сия́ бо есть любы́ Бо́жия, да за́поведи Его́ соблюда́ем, и за́поведи Его́ тя́жки не суть. Я́ко всяк рожде́нный от Бо́га побежда́ет мир, и сия́ есть побе́да, побе́ждшая мир, ве́ра на́ша. Кто есть побежда́яй мир? То́кмо ве́руяй, я́ко Иису́с есть Сын Бо́жий.

1 Ин 4:20 – 5:5

Утр. – Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. – Деян., 30 зач., XII, 12–17. Ин., 32 зач., VIII, 42–51. Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Мф., 56 зач., XIII, 54–58.

Апостол в Деяниих, зачало 30.

Во дни о́ны, смотри́в Петр прии́де в дом Мари́ин ма́тере Иоа́нновы, нарица́емаго Ма́рка, иде́же бя́ху мно́зи со́брани и моля́щеся. Толкну́вшу же Петру́ во врата́ двора́, приступи́ слы́шати отрокови́ца, и́менем Ро́ди, и позна́вши глас Петро́в, от ра́дости не отве́рзе врат, прите́кши же сказа́ Петра́ стоя́ща пред враты́. Они́ же к ней ре́ша: бесну́еши ли ся? Она́ же крепля́шеся та́ко бы́ти. Они́ же глаго́лаху: А́нгел его́ есть. Петр же пребыва́ше толки́й: отве́рзше же ви́деша его́ и ужасо́шася. Помаа́в же им руко́ю молча́ти, сказа́ им, ка́ко Госпо́дь его́ изведе́ из темни́цы. Рече́ же: возвести́те Иа́кову и бра́тиям сия́. И изше́д и́де во и́но ме́сто.

Евангелие Иоанна, зачало 32.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: а́ще Бог Оте́ц ваш бы был, люби́ли бы́сте у́бо Мене́, Аз бо от Бо́га изыдо́х и приидо́х. Не о Себе́ бо приидо́х, но Той Мя посла́, почто́ бесе́ды Моея́ не разуме́ете? Я́ко не мо́жете слы́шати словесе́ Моего́, вы отца́ ва́шего диа́вола есте́, и по́хоти отца́ ва́шего хо́щете твори́ти. Он человекоуби́йца бе искони́ и во и́стине не стои́т, я́ко несть и́стины в нем, егда́ глаго́лет лжу, от свои́х глаго́лет, я́ко ложь есть и оте́ц лжи. Аз же зане́ и́стину глаго́лю, не ве́руете Мне, кто от вас облича́ет Мя о гресе́? А́ще ли и́стину глаго́лю, почто́ вы не ве́руете Мне? И́же есть от Бо́га, глаго́лы Бо́жия послу́шает, сего́ ра́ди вы не послу́шаете, я́ко от Бо́га не́сте. Отвеща́ша у́бо иуде́е и ре́ша Ему́: не до́бре ли мы глаго́лем, я́ко самаряни́н еси́ Ты и бе́са и́маши? Отвеща́ Иису́с: Аз бе́са не и́мам, но чту Отца́ Моего́, и вы не чте́те Мене́. Аз же не ищу́ сла́вы Моея́, есть Ищя́ и Судя́. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, а́ще кто сло́во Мое́ соблюде́т, сме́рти не и́мать ви́дети во ве́ки.

Послание к коринфяном первое, зачало 131

Бра́тие, Бог ны посла́нники после́дния яви́, я́ко насме́ртники, зане́ позо́р бы́хом ми́ру и А́нгелом и челове́ком. Мы у́бо бу́и Христа́ ра́ди, вы же му́дри о Христе́, мы не́мощни, вы же кре́пцы, вы сла́вни, мы же безче́стни. До ны́нешняго часа́ и а́лчем, и жа́ждем, и наготу́ем, и стра́ждем, и скита́емся, и тружда́емся, де́лающе свои́ми рука́ми. Укоря́еми, благословля́ем, гони́ми, терпи́м, ху́лими, утеша́емся, я́коже отре́би ми́ру бы́хом, всем попра́ние досе́ле. Не срамля́я вас сия́ пишу́, но я́коже ча́да моя́ возлю́бленная наказу́ю. А́ще бо и мно́ги пе́стуны и́мате о Христе́, но не мно́ги отцы́, о Христе́ бо Иису́се благовествова́нием аз вы роди́х. Молю́ же вас: подо́бни мне быва́йте, я́коже аз Христу́.

Евангелие от Матфеа, зачало 56

Во вре́мя о́но, прии́де Иису́с во оте́чествие Свое́, и уча́ше наро́ды на со́нмищи их, я́ко диви́тися им и глаго́лати: отку́ду Сему́ прему́дрость сия́ и си́лы? Не Сей ли есть текто́нов сын? Не Ма́ти ли Его́ нарица́ется Мариа́м, и бра́тия Его́ Иа́ков и Иоси́й, и Си́мон и Иу́да? И сестры́ Его́ не вся ли в нас суть? Отку́ду у́бо Сему́ сия́ вся? И блажня́хуся о Нем. Иису́с же рече́ им: несть проро́к без че́сти, то́кмо во оте́чествии свое́м и в дому́ свое́м. И не сотвори́ ту сил мно́ги за неве́рство их.