Шрифт

Чтения дня / Календарь 2023

Богослужебные чтения 1 января 2023 года

Утр. - Ев. 7-е XX, 1-10 (зач. Ин., 63). Лит. - Недели пред Рождеством Христовым: Евр.11:9-10, 17-23, 32-40 (зач. 328). Мф.1:1-25 (зач. 1).

Евангелие от Иоанна, зачало 63.

Во вре́мя о́но, во еди́ну от суббо́т Мари́а Магдали́на прии́де зау́тра, еще́ су́щи тме, на гроб, и ви́де ка́мень взят от гро́ба. Тече́ у́бо и прии́де к Си́мону Петру́ и к друго́му ученику́, его́же любля́ше Иису́с, и глаго́ла и́ма: взя́ша Го́спода от гро́ба, и не вем, где положи́ша Его́. Изы́де же Петр и други́й учени́к и идя́ста ко гро́бу. Теча́ста же о́ба вку́пе, и други́й учени́к тече́ скоре́е Петра́ и прии́де пре́жде ко гро́бу, и прини́к ви́де ри́зы лежа́щя, оба́че не вни́де. Прии́де же Си́мон Петр вслед его́, и вни́де во гроб, и ви́де ри́зы еди́ны лежа́щя и суда́рь, и́же бе на главе́ Его́, не с ри́зами лежа́щь, но осо́бь свит на еди́ном ме́сте. Тогда́ у́бо вни́де и други́й учени́к, прише́дый пре́жде ко гро́бу, и ви́де и ве́рова. Не у бо ве́дяху Писа́ния, я́ко подоба́ет Ему́ из ме́ртвых воскре́снути. Идо́ста же па́ки к себе́ ученика́.

Послание ко евреем, зачало 328.

Бра́тие, ве́рою прии́де Авраа́м на зе́млю обетова́ния, я́коже на чу́жду, в кро́вы всели́ся со Исаа́ком и Иа́ковом, снасле́дникома обетова́ния того́жде. Жда́ше бо основа́ния иму́щаго гра́да, ему́же худо́жник и соде́тель Бог. Ве́рою приведе́ Авраа́м Исаа́ка искуша́емь, и единоро́днаго приноша́ше, обетова́ния прие́мый. К нему́же глаго́лано бысть: я́ко о Исаа́це нарече́т ти ся се́мя. Помы́слив, я́ко и из ме́ртвых воскреси́ти си́лен есть Бог, те́мже того́ и в при́тчи прия́т. Ве́рою о гряду́щих благослови́ Исаа́к Иа́кова и Иса́ва. Ве́рою, Иа́ков умира́я, коего́ждо сы́на Ио́сифова благослови́, и поклони́ся на верх жезла́ его́. Ве́рою, Ио́сиф умира́я, о исхожде́нии сыно́в Изра́илевых па́мятствова, и о косте́х свои́х запове́да. Ве́рою Моисе́й роди́вся сокрове́н бысть три ме́сяцы от оте́ц свои́х, зане́ ви́деша красно́ отроча́, и не убоя́шася повеле́ния царе́ва. И что еще́ глаго́лю? Не доста́нет бо ми повеству́ющу ле́та о Гедео́не, Вара́це же и Сампсо́не, и Иеффа́и, о Дави́де же и Самуи́ле, и о други́х проро́цех, и́же ве́рою победи́ша ца́рствия, соде́яша пра́вду, получи́ша обетова́ния, загради́ша уста́ львов, угаси́ша си́лу о́гненную, избего́ша о́стрея меча́, возмого́ша от не́мощи, бы́ша кре́пцы во бране́х, обрати́ша в бе́гство полки́ чужи́х. Прия́ша жены́ от воскресе́ния ме́ртвыя своя́, ини́и же избие́ни бы́ша, не прие́мше избавле́ния, да лу́чшее воскресе́ние улуча́т. Друзи́и же руга́нием и ра́нами искуше́ние прия́ша, еще́ же и уз, и темни́ц. Ка́мением побие́ни бы́ша, претре́ни бы́ша, искуше́ни бы́ша, уби́йством меча́ умро́ша, проидо́ша в ми́лотех и в ко́зиях ко́жах, лише́ни, скорбя́ще, озло́блени. И́хже не бе досто́ин весь мир, в пусты́нях скита́ющеся, и в гора́х, и в верте́пах, и в про́пастех земны́х. И си́и вси послу́шествани бы́вше ве́рою, не прия́ша обетова́ния, Бо́гу лу́чшее что о нас предзре́вшу, да не без нас соверше́нство прии́мут.

Евангелие от Матфеа, зачало 1

Кни́га родства́ Иису́са Христа́, Сы́на Дави́дова, Сы́на Авраа́мля. Авраа́м роди́ Исаа́ка. Исаа́к же роди́ Иа́кова. Иа́ков же роди́ Иу́ду и бра́тию его́. Иу́да же роди́ Фаре́са и За́ра от Фама́ры. Фаре́с же роди́ Есро́ма. Есро́м же роди́ Ара́ма. Ара́м же роди́ Аминада́ва. Аминада́в же роди́ Наассо́на. Наассо́н же роди́ Салмо́на. Салмо́н же роди́ Воо́за от Раха́вы. Воо́з же роди́ Ови́да от Ру́фы. Ови́д же роди́ Иессе́я. Иессе́й же роди́ Дави́да царя́. Дави́д же царь роди́ Соломо́на от Ури́ины. Соломо́н же роди́ Ровоа́ма. Ровоа́м же роди́ Ави́я. Ави́я же роди́ А́са. А́са же роди́ Иосафа́та. Иосафа́т же роди́ Иора́ма. Иора́м же роди́ Ози́ю. Ози́я же роди́ Иоафа́ма. Иоафа́м же роди́ Аха́за. Аха́з же роди́ Езеки́ю. Езеки́я же роди́ Манасси́ю. Манасси́я же роди́ Амо́на. Амо́н же роди́ Иоси́ю. Иоси́я же роди́ Иехо́нию и бра́тию его́, в преселе́ние Вавило́нское. По преселе́нии же Вавило́нстем, Иехо́ния роди́ Салафи́иля. Салафи́иль же роди́ Зорова́веля. Зорова́вель же роди́ Авиу́да. Авиу́д же роди́ Елиаки́ма. Елиаки́м же роди́ Азо́ра. Азо́р же роди́ Садо́ка. Садо́к же роди́ Ахи́ма. Ахи́м же роди́ Елиу́да. Елиу́д же роди́ Елеаза́ра. Елеаза́р же роди́ Матфа́на. Матфа́н же роди́ Иа́кова. Иа́ков же роди́ Ио́сифа, му́жа Мари́ина, из Нея́же роди́ся Иису́с, глаго́лемый Христо́с. Всех же родо́в от Авраа́ма до Дави́да, ро́дове четырена́десяте, и от Дави́да до преселе́ния Вавило́нскаго, ро́дове четырена́десяте, и от преселе́ния Вавило́нскаго до Христа́, ро́дове четырена́десяте. Иису́с Христо́во Рождество́ си́це бе: обруче́нней у́бо бы́вши Ма́тери Его́ Мари́и Ио́сифови, пре́жде да́же не сни́тися и́ма, обре́теся иму́щи во чре́ве от Ду́ха Свя́та. Ио́сиф же, муж Ея́, пра́веден сый и не хотя́ Ея́ обличи́ти, восхоте́ тай пусти́ти Ю́. Сия́ же ему́ помы́слившу, се А́нгел Госпо́день во сне яви́ся ему́, глаго́ля: Ио́сифе, сы́не Дави́дов, не убо́йся прия́ти Мариа́м, жены́ твоея́, ро́ждшее бо ся в Ней от Ду́ха есть Свя́та. Роди́т же Сы́на, и нарече́ши и́мя Ему́ Иису́с. Той бо спасе́т лю́ди Своя́ от грех их. Сие́ же все бысть, да сбу́дется рече́нное от Го́спода проро́ком, глаго́лющим: се Де́ва во чре́ве прии́мет и роди́т Сы́на, и нареку́т и́мя Ему́ Емману́ил, е́же есть сказа́емо, с на́ми Бог. Воста́в же Ио́сиф от сна, сотвори́, я́коже повеле́ ему́ А́нгел Госпо́день, и прия́т Жену́ свою́. И не зна́яше Ея́, до́ндеже роди́ Сы́на Своего́ пе́рвенца, и нарече́ и́мя Ему́ Иису́с.