Шрифт

2Кор. (гл.13 ст.1-13)

Апостол на церковно-славянском. Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла

КЪ КОРI~НFZНWМЪ ВТОРО~Е ПОСЛА~НІЕ СТ&А~ГW ҐПО~СТОЛА ПА~VЛА.

ГлавA Gi

Трети1цею сE грzдY къ вaмъ: при ўстёхъ двою2 и3ли2 тріeхъ свидётелей стaнетъ всsкъ глаг0лъ.

в7 Прeжде рёхъ и3 предглаг0лю, ћкw ў вaсъ бhвъ втор0е, и3 tсyтствуz нн7э пишY прeжде согрэши1вшымъ и3 пр0чымъ всBмъ, ћкw ѓще пріидY пaки, не пощаждY:

г7  (За? р§з) понeже и3скушeніz и4щете гlющагw во мнЁ хrтA, и4же въ вaсъ не и3знемогaетъ, но м0жетъ въ вaсъ:

д7 и4бо ѓще и3 рaспzтъ бhсть t нeмощи, но жи1въ є4сть t си1лы б9іz: и4бо и3 мы2 немощствyемъ въ нeмъ, но жи1ви бyдемъ съ ни1мъ t си1лы б9іz въ вaсъ:

є7 себE и3скушaйте, ѓще є3стE въ вёрэ: себE и3скушaйте. И#ли2 не знaете себE, ћкw ї}съ хrт0съ въ вaсъ є4сть; Рaзвэ т0чію чи1мъ неискyсни є3стE.

ѕ7 Ўповaю же, ћкw разумёти и4мате, ћкw мы2 нэсмы2 неискyсни.

з7 М0лимсz же къ бGу, не сотвори1ти вaмъ ни є3ди1нагw ѕлA, не ћкw да мы2 и3скyсни kви1мсz, но да вы2 д0брое сотворитE, мh же ћкw неискyсни бyдемъ.

и7 Ничт0же бо м0жемъ на и4стину, но по и4стинэ.

f7 Рaдуемсz бо, є3гдA мы2 немощствyемъ, вh же си1льни бывaете: њ сeмъ же и3 м0лимсz, њ вaшемъ совершeніи.

 Сегw2 рaди не сhй ў вaсъ сі‰ пишY, да не пришeдъ безщaднw сотворю2 по влaсти, ю4же гDь дaлъ ми2 є4сть въ создaніе, ґ не на разорeніе.

№i Пр0чее же, брaтіе, рaдуйтесz, совершaйтесz, ўтэшaйтесz, т0жде мyдрствуйте, ми1ръ и3мёйте. И# бGъ любвE и3 ми1ра бyдетъ съ вaми.

в7i Цэлyйте дрyгъ дрyга лобзaніемъ с™hмъ. Цэлyютъ вы2 с™jи вси2.

г7i Блгdть гDа нaшегw ї}са хrтA, и3 любы2 бGа и3 nц7A, и3 nбщeніе с™aгw д¦а со всёми вaми. Ґми1нь.

Конeцъ втор0му послaнію къ корjнfzнwмъ: и4мать въ себЁ глaвъ Gi, зач†лъ же церк0вныхъ lа.