Шрифт

1Фес. (гл.5 ст.1-28)

Апостол на церковно-славянском. Первое послание к Фессалоникийцам (Солуняном) святого Апостола Павла

КЪ СОЛУ~НZНWМЪ ПЕ~РВОЕ ПОСЛА~НІЕ СТ&А~ГW ҐПО~СТОЛА ПА~VЛА.

ГлавA є7

(Зачaло сo7а) Ґ њ лётэхъ и3 њ временёхъ, брaтіе, не трeбэ є4сть вaмъ писaти,

в7 сaми бо вы2 и3звёстнw вёсте, ћкw дeнь гDень, ћкоже тaть въ нощи2, тaкw пріи1детъ.

г7 Е#гдa бо рекyтъ: ми1ръ и3 ўтверждeніе, тогдA внезaпу нападeтъ на ни1хъ всегуби1телство, ћкоже болёзнь во чрeвэ и3мyщей, и3 не и4мутъ и3збэжaти.

д7 Вh же, брaтіе, нёсте во тмЁ, да дeнь вaсъ ћкоже тaть пости1гнетъ:

є7 вси1 бо вы2 сhнове свёта є3стE: и3 сhнове днE: нёсмы н0щи, нижE тмы2.

ѕ7 Тёмже u5бо да не спи1мъ, ћкоже и3 пр0чіи, но да б0дрствуимъ и3 трезви1мсz.

з7 Спsщіи бо, въ нощи2 спsтъ, и3 ўпивaющіисz въ нощи2 ўпивaютсz.

и7 Мh же, сhнове сyще днE, да трезви1мсz, њболкшeсz въ броню2 вёры и3 любвE и3 шлeмъ ўповaніz спcніz,

f7 (За? сo7в) ћкw не положи2 нaсъ бGъ въ гнёвъ, но въ получeніе спcніz гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ,

‹ ўмeршимъ за нaсъ, да, ѓще бди1мъ, ѓще ли спи1мъ, кyпнw съ ни1мъ живeмъ.

а7i Сегw2 рaди ўтэшaйте дрyгъ дрyга, и3 созидaйте кjйждо бли1жнzго, ћкоже и3 творитE.

в7i (За? сo7г) М0лимъ же вы2, брaтіе, знaйте труждaющихсz ў вaсъ, и3 настоsтелей вaшихъ њ гDэ, и3 наказyющихъ вы2,

г7i и3 и3мёйте и5хъ по преизли1ха въ любви2 за дёло и4хъ: ми1рствуйте въ себЁ.

д7i М0лимъ же вы2, брaтіе, вразумлsйте безчи6нныz, ўтэшaйте малод{шныz, заступaйте немощнhz, долготерпи1те ко всBмъ.

є7i Блюди1те, да никт0же ѕлA за ѕло2 комY воздaстъ: но всегдA д0брое гони1те и3 дрyгъ ко дрyгу и3 ко всBмъ.

ѕ7i ВсегдA рaдуйтесz.

з7i Непрестaннw моли1тесz.

и7i Њ всeмъ благодари1те: сіs бо є4сть в0лz б9іz њ хrтЁ ї}сэ въ вaсъ.

f7i Д¦а не ўгашaйте.

к7 Прbр0чєствіz не ўничижaйте.

к7а Вс‰ же и3скушaюще, дHбраz держи1те.

к7в T всsкіz вeщи ѕлhz њгребaйтесz.

к7г Сaмъ же бGъ ми1ра да њс™и1тъ вaсъ всесовершeнныхъ во всeмъ: и3 всесовершeнъ вaшъ дyхъ и3 душA и3 тёло непор0чно въ пришeствіе гDа нaшегw ї}са хrтA да сохрани1тсz.

к7д Вёренъ призвaвый вaсъ, и4же и3 сотвори1тъ.

к7є Брaтіе, моли1тесz њ нaсъ.

к7ѕ Цэлyйте брaтію всю2 лобзaніемъ с™hмъ.

к7з Заклинaю вы2 гDемъ, прочести2 послaніе сіE пред8 всeю с™0ю брaтіею.

к7и Блгdть гDа нaшегw ї}са хrтA съ вaми. Ґми1нь.

Конeцъ пeрвому послaнію є4же къ fессалонjкwмъ: и4мать въ себЁ глaвъ є7, зач†лъ же церк0вныхъ в7i.