Шрифт

1Фес. (гл.1 ст.1-10)

Апостол на церковно-славянском. Первое послание к Фессалоникийцам (Солуняном) святого Апостола Павла

КЪ СОЛУ~НZНWМЪ ПЕ~РВОЕ ПОСЛА~НІЕ СТ&А~ГW ҐПО~СТОЛА ПА~VЛА.

ГлавA №

(Зачaло с…в) Пavелъ и3 сілуaнъ и3 тімоfeй цRкви солyнстэй њ бз7э nц7Ё и3 гDэ ї}сэ хrтЁ: блгdть вaмъ и3 ми1ръ t бGа nц7A нaшегw и3 гDа ї}са хrтA.

в7 Благодари1мъ бGа всегдA њ всёхъ вaсъ, поминaніе њ вaсъ творsще въ моли1твахъ нaшихъ,

г7 непрестaннw поминaюще вaше дёло вёры, и3 трyдъ любвE, и3 терпёніе ўповaніz гDа нaшегw ї}са хrтA, пред8 бGомъ и3 nц7eмъ нaшимъ,

д7 вёдzще, брaтіе возлю1бленнаz, t бGа и3збрaніе вaше:

є7 ћкw бlговэствовaніе нaше не бhсть къ вaмъ въ сл0вэ т0чію, но и3 въ си1лэ, и3 въ д©э с™э, и3 во и3звэщeніи мн0зэ, ћкоже и3 вёсте, какови2 бhхомъ въ вaсъ рaди вaсъ.

ѕ7 (За? с…г) И# вы2 подHбницы бhсте нaмъ и3 гDу, пріeмше сл0во въ ск0рби мн0зэ съ рaдостію д¦а с™aгw,

з7 ћкw бhти вaмъ w4бразъ всBмъ вёрующымъ въ макед0ніи и3 ґхaіи.

и7 T вaсъ бо промчeсz сл0во гDне не т0кмw въ макед0ніи и3 ґхaіи, но и3 во всsко мёсто вёра вaша, ћже къ бGу, и3зhде, ћкw не трeбовати нaмъ глаг0лати что2.

f7 Тjи бо њ нaсъ возвэщaютъ, как0въ вх0дъ и3мёхомъ къ вaмъ, и3 кaкw њбрати1стесz къ бGу t јдwлъ, раб0тати бGу жи1ву и3 и4стинну

‹ и3 ждaти сн7а є3гw2 съ нб7съ, є3г0же воскRси2 и3з8 мeртвыхъ, ї}са, и3збавлsющаго нaсъ t гнёва грzдyщагw.