Шрифт

1Иоан. (гл.5 ст.1-21)

Апостол на церковно-славянском. Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова

СОБО~РНОЕ ПОСЛА~НІЕ ПЕ~РВОЕ СТ&А~ГW ҐПО~СТОЛА ЇWА~ННА БГ&ОСЛО~ВА.

ГлавA є7

Всsкъ вёруzй, ћкw ї}съ є4сть хrт0съ, t бGа рождeнъ є4сть: и3 всsкъ любsй р0ждшаго лю1битъ и3 рождeннаго t негw2.

в7 Њ сeмъ вёмы, ћкw лю1бимъ ч†да б9іz, є3гдA бGа лю1бимъ и3 зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ.

г7 Сіs бо є4сть любы2 б9іz, да зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ: и3 зaпwвэди є3гw2 т‰жки не сyть.

д7 Ћкw всsкъ рождeнный t бGа побэждaетъ мjръ: и3 сіS є4сть побёда, побэди1вшаz мjръ, вёра нaша.

є7 Кто2 є4сть побэждazй мjръ, т0кмw вёруzй, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій;

ѕ7 Сeй є4сть пришeдый вод0ю и3 кр0вію и3 д¦омъ, ї}съ хrт0съ, не вод0ю т0чію, но вод0ю и3 кр0вію: и3 д¦ъ є4сть свидётелствуzй, ћкw д¦ъ є4сть и4стина.

з7 Ћкw тріE сyть свидётелствующіи на нб7си2, nц7ъ, сл0во и3 с™hй д¦ъ: и3 сjи три2 є3ди1но сyть.

и7 И# тріE сyть свидётелствующіи на земли2, дyхъ и3 водA и3 кр0вь: и3 тріE во є3ди1но сyть.

f7 Ѓще свидётелство человёческое пріeмлемъ, свидётелство б9іе б0лэе є4сть: ћкw сіE є4сть свидётелство б9іе, є4же свидётелствова њ сн7э своeмъ.

 Вёруzй въ сн7а б9іz и4мать свидётелство въ себЁ: не вёруzй бGови лжA сотвори1лъ є4сть є3го2, ћкw не вёрова во свидётелство, є4же свидётелствова бGъ њ сн7э своeмъ.

№i И# сіE є4сть свидётелство, ћкw жив0тъ вёчный дaлъ є4сть нaмъ бGъ, и3 сeй жив0тъ въ сн7э є3гw2 є4сть.

в7i И#мёzй сн7а б9іz и4мать жив0тъ: ґ не и3мёzй сн7а б9іz животA не и4мать.

г7i Сі‰ писaхъ вaмъ вёрующымъ во и4мz сн7а б9іz, да вёсте, ћкw жив0тъ вёчный и4мате, и3 да вёруете во и4мz сн7а б9іz.

д7i И# сіE є4сть дерзновeніе, є4же и4мамы къ немY, ћкw ѓще чесw2 пр0симъ по в0ли є3гw2, послyшаетъ нaсъ:

є7i и3 ѓще вёмы, ћкw послyшаетъ нaсъ, є4же ѓще пр0симъ, вёмы, ћкw и4мамы прошє1ніz, и4хже проси1хомъ t негw2.

ѕ7i Ѓще кто2 ќзритъ брaта своего2 согрэшaюща грёхъ не къ смeрти, да пр0ситъ, и3 дaстъ є3мY жив0тъ, согрэшaющымъ не къ смeрти. Е$сть грёхъ къ смeрти: не њ т0мъ, глаг0лю, да м0литсz.

з7i Всsка непрaвда грёхъ є4сть, и3 є4сть грёхъ не къ смeрти.

и7i Вёмы, ћкw всsкъ рождeнный t бGа не согрэшaетъ: но рождeнный t бGа блюдeтъ себE, и3 лукaвый не прикасaетсz є3мY.

f7i Вёмы, ћкw t бGа є3смы2, и3 мjръ вeсь во ѕлЁ лежи1тъ.

к7 Вёмы же, ћкw сн7ъ б9ій пріи1де и3 дaлъ є4сть нaмъ (свётъ и3) рaзумъ, да познaемъ бGа и4стиннаго и3 да бyдемъ во и4стиннэмъ сн7э є3гw2 ї}сэ хrтЁ: сeй є4сть и4стинный бGъ и3 жив0тъ вёчный.

к7а Ч†дца, храни1те себE t трeбъ јдwлскихъ. Ґми1нь.

Конeцъ соб0рному послaнію їwaннову пeрвому: и4мать въ себЁ глaвъ є7, зач†лъ же церк0вныхъ з7