Шрифт

Молитвы и молебны в периоды бедствий

Молебное пение о заблуждших чадех, адаптировано для чтения мирянами (о покинувших Родину в трудное время)

Во время войны, междоусобной брани

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Тропари

Тропа́рь, гла́с 3:

Иже вольною нищетою обнищав,/ милосердия ради многаго,/ сшел еси на землю, Христе Боже,/ еже спасти человека,/ темже и чада наша, верою и любовию обнищавшая,/ избави от смерти духовныя,/ яко Благ и Человеколюбец.

Слава, глас тойже:

Отеческия славы Твоея удалихся безумно,/ в злых расточив, еже ми предал еси, богатство./ Темже Ти блуднаго глас приношу:/ согреших пред Тобою, Отче Щедрый,/ приими мя, кающася,/ и сотвори мя яко единаго от наемник Твоих.

И ныне, глас 4:

Взыщи нас, погибающих, Пресвятая Дево,/ не по грехом бо нашим наказуеши нас,/ но по человеколюбию милуеши,/ избави нас от ада, болезни и нужды/ и спаси нас.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Проки́мен, глас шестый:

Блажени, ихже оставишася беззакония,/ и ихже прикрышася греси.

Припев: Блажени, ихже оставишася беззакония,/ и ихже прикрышася греси.

Стих: Ты еси Прибежище мое от скорби, обдержащия мя.

Припев: Блажени, ихже оставишася беззакония,/ и ихже прикрышася греси.

Стих:Блажени, ихже оставишася беззакония,/

Припев: и ихже прикрышася греси.

К Колоссаем послания святаго апостола Павла чтение

Бра́тие, все е́же а́ще что твори́те сло́вом или́ делом, вся во и́мя Го́спода Иису́са Христа́, благодаря́ще Бо́га и Отца́ Тем. Жены́, повину́йтеся свои́м муже́м, я́коже подоба́ет о Го́споде. Му́жие, люби́те жены́ ва́ша, и не огорча́йтеся к ним. Ча́да, послу́шайте роди́телей свои́х во всем, сие́ бо уго́дно есть Го́сподеви. Отцы́, не раздража́йте чад ва́ших, да не уныва́ют. И вся́ко, е́же а́ще что творите́, от души́ де́лайте, я́коже Го́споду, а не челове́ком, ве́дяще, я́ко от Го́спода прии́мете воздая́ние достоя́ния, Го́споду бо Христу́ рабо́таете. И в моли́тве терпи́те, бо́дрствующе в ней со благодаре́нием.

Аллилуиа, глас 8:

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа

Стих: Боже ущедри ны и благослови ны.

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа

Стих: Просвети лице Твое на ны, и помилуй ны

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа

От Луки Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Рече́ Госпо́дь при́тчу сию́: челове́к не́кий име́ два сы́на. И рече́ юне́йший ею́ отцу́: о́тче, даждь ми досто́йную часть име́ния. И раздели́ и́ма име́ние. И не по мно́зех днех собра́в все мний сын, оты́де на страну́ дале́че, и ту расточи́ име́ние свое́, живы́й блу́дно. Изжи́вшу же ему́ все бысть глад кре́пок на стране́ той, и той нача́т лиша́тися. И шед прилепи́ся еди́ному от жи́тель тоя́ страны́, и посла́ его́ на се́ла своя́ пасти́ свиния́. И жела́ше насы́тити чре́во свое́ от роже́ц, я́же ядя́ху свиния́, и никто́же дая́ше ему́. В себе́ же прише́д, рече́: коли́ко нае́мником отца́ моего́ избыва́ют хле́бы, аз же гла́дом ги́блю? Воста́в иду́ ко отцу́ моему́, и реку́ ему́: о́тче, согреши́х на не́бо и пред тобо́ю, и уже́ несмь досто́ин нарещи́ся сын твой, сотвори́ мя я́ко еди́наго от нае́мник твои́х. И воста́в и́де ко отцу́ своему́. Еще́ же ему́ дале́че су́щу, узре́ его́ оте́ц его́, и мил ему́ бысть, и тек нападе́ на вы́ю его́, и облобыза́ его́. Рече́ же ему́ сын: о́тче, согреши́х на не́бо и пред тобо́ю, и уже́ несмь досто́ин нарещи́ся сын твой. Рече́ же оте́ц к рабо́м свои́м: изнеси́те оде́жду пе́рвую и облецы́те его́, и дади́те пе́рстень на ру́ку его́ и сапоги́ на но́зе, и приве́дше теле́ц упите́нный заколи́те, и я́дше весели́мся. Я́ко сын мой сей мертв бе, и оживе́, и изги́бл бе, и обре́теся. И нача́ша весели́тися. Бе же сын его́ ста́рей на селе́, и я́ко гряды́й прибли́жися к до́му, слы́ша пе́ние и ли́ки. И призва́в еди́наго от о́трок, вопроша́ше: что у́бо сия́ суть? Он же рече́ ему́, я́ко брат твой прии́де, и закла́ оте́ц твой теле́ц упите́нный, я́ко здра́ва его́ прия́т. Разгне́вався же, и не хотя́ше вни́ти. Оте́ц же его́ изше́д моля́ше его́. Он же отвеща́в рече́ отцу́: се толи́ко лет рабо́таю тебе́ и николи́же за́поведи твоя́ преступи́х, и мне николи́же дал еси́ козля́те, да со дру́ги свои́ми возвесели́лся бых. Егда́ же сын твой сей, изъеды́й твое́ име́ние с любоде́йцами, прии́де, закла́ ему́ теле́ц пито́мый. Он же рече́ ему́: ча́до, ты всегда́ со мно́ю еси́, и вся моя́ твоя́ суть. Возвесели́ти же ся и возра́довати подоба́ше, я́ко брат твой сей мертв бе, и оживе́, и изги́бл бе, и обре́теся.

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Молитва

Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Твоего Отца, в мир пришедый погибшее овча взыскати, грешныя к покаянию обратити, падшия воздвигнути, во тьме седящия просветити, малодушныя укрепити и вся на путь спасения наставити!

Призри и ныне на моление нас, недостойных рабов Твоих, о заблуждших чадех наших приносимое, яже от соблазнов мира сего, или от невежества, или от нагльства и уныния, или от недостатка любве нашея на страну далече отшедших и родителей своих презревших, наипаче же дом Отца своего Небеснаго, оставивших.

Ей, Владыко Всемилостиве! Виждь скорбь нашу и не даждь погибнути чадом нашим, но обрати их от пути греховнаго и настави на путь истины и благочестия, да, мирския сласти оставивше, сладость любве Твоея познают и в покаяние приидут. Мы же, возвращение их радостне восприимше, купно с ними прославим Тя, Спасителя нашего Иисуса Христа, со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Отпуст

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х, спаси́ и помилуй нас, гре́шных, яко Благ и Человеколюбец.

Го́споди, поми́луй, трижды.